• AGROBIZNES REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Agrobiznes
   Agrobiznes to nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwiający równoczesne zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu rolnictwa oraz prowadzenia gospodarstwa i innych firm sektora agrobiznesu. Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w branży rolno-spożywczej, dlatego też studia przeznaczone są dla osób ambitnych, planujących związać swoją karierę zawodową z szeroko pojętym sektorem rolno-spożywczym. Absolwenci studiów uzyskują jednocześnie uprawnienie do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego. W trakcie studiów, student otrzyma wiedzę zarówno z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak i z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz przedsiębiorstwem branży przetwórstwa rolnego. Wiedza z zakresu marketingu, rachunkowości i analizy ekonomicznej umożliwi absolwentom kierunku agrobiznes efektywne zarządzanie podmiotami sektora prywatnego i publicznego. Studenci wyposażeni zostaną także w wiedzę przygotowującą ich do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zarządzania gospodarstwem rolnym. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte na kierunku agrobiznes, pozwolą absolwentom zarówno na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak i na piastowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego, a także w instytucjach publicznych wspomagających rozwój lokalny i regionalny w Polsce.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Agrobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Biotechnologia stosowana roślin
   Biotechnologia stosowana roślin jest nowym kierunkiem na naszym wydziale. Pozwala na zdobycie profesjonalnej wiedzy z biotechnologii roślin w zakresie nowych technologii i technik wykorzystywanych do rozmnażania roślin in vitro, w hodowli i produkcji roślin użytkowanych rolniczo: w tym warzywnych, sadowniczych, ozdobnych, a także w ochronie zdrowia, w przemyśle kosmetycznym, w ochronie roślin i w ochronie środowiska. Studia przeznaczone są dla osób ambitnych i lubiących wyzwania. Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Ważną częścią programu kształcenia jest praktyka zawodowa, której celem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania metod biotechnologicznych w praktyce rolniczej. Student może ją odbywać za granicą m.in. w ramach programów Erasmus. Kierunek Biotechnologia stosowana roślin przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy:
   • w laboratoriach biotechnologicznych zajmująjych się hodowlą nowych odmian roślin,
   • w laboratoriach zajmujących się mikrorozmnażaniem roślin użytkowych,
   • w firmach hodowlano-nasiennych w kraju i zagranicą,
   • jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
   • w bankach genów,
   • jednostkach odpowiedzialnych za kontrolę materiałów nasiennych i szkółkarskich,
   • w placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie, w których jest wymagana wiedza z zakresu biotechnologii roślin.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia stosowana roślin brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • EKONOMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Ekonomia
   Absolwent studiów na kierunku ekonomia ma wszechstronną wiedzę związaną z gospodarowaniem zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, przeprowadzaniem analiz dostępnych lub tworzonych informacji. Kierunek studiów ma profil specjalistyczny ekonomiki gospodarki żywnościowej. Studenci tego kierunku uzyskują rozległą wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności zastosowania matematyki, statystyki i informatyki do praktyki gospodarczej. Absolwenci są wyspecjalizowani w ekonomicznych zagadnieniach sektora gospodarki żywnościowej. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, instytucjach obsługi rolnictwa, agencjach rządowych, administracji gospodarczej, w organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych w kraju i zagranicą, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MEDYCYNA ROŚLIN REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Medycyna roślin
   Studia na kierunku medycyna roślin skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Absolwent tego kierunku uzyskuje wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów. Absolwent medycyny roślin umie rozpoznać choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Uzyskana na studiach wiedza pozwala na skuteczne i bezpieczne dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadnione ograniczanie czynników szkodliwych i podejmowanie działań profilaktycznych z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. Studenci medycyny roślin zdobywają w toku studiów świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanej metody dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Podczas praktyk zawodowych będą asystentami osób zajmujących się diagnozowaniem chorób i szkodników roślin zarówno w ogrodach botanicznych i arboretach, jak i gospodarstwach rolnych, firmach nasiennych, hodowlanych oraz zajmujących się dystrybucją pestycydów i nawozów, a także centrach i supermarketach ogrodniczych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Medycyna roślin brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Ochrona środowiska
   Studia na tym kierunku zapewniają wszechstronne wykształcenie w zakresie ochrony środowiska obejmujące również zagadnienia związane z zagospodarowaniem i urządzaniem terenów wiejskich oraz wiedzą w ramach wybranej specjalizacji (np. ochrona gleb, ochrona wód, ekologia rolnicza). Celem kształcenia w tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej w działach związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska przyrodniczego, w firmach realizujących inwestycje techniczne oddziałujące na środowisko lub wykonujących zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem różnych obiektów na wody i gleby, w firmach monitorujących środowisko w instytucjach finansujących inwestycje ekologiczne.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, biologia, chemia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
   Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami dysponuje wiedzą techniczną i przyrodniczą, która umożliwia rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych. Studia przygotowują specjalistów do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów. Absolwent powinien umieć ocenić wartość zapotrzebowania na energię, możliwości jej uzyskania oraz zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich segregacji, utylizowania i zagospodarowania. Interdyscyplinarne wykształcenie absolwenta przygotowuje go do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady pochodzenia rolniczego. Absolwent jest też przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz w doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi lub zagospodarowaniem odpadów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • OGRODNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Ogrodnictwo 
   Absolwent kierunku ogrodnictwo dysponuje szeroką wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, a także znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania. Ma też wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych oraz zakładania i utrzymania terenów zieleni, zarządzania i sterowania jakością produkcji ogrodniczej, a także umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Ma opanowane metody prowadzenia doświadczeń oraz niezbędnych analiz chemicznych oraz potrafi przygotować publikacje z zakresu prowadzonych badań. Absolwenci ogrodnictwa są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Mogą też podejmować pracę w produkcji ogrodniczej wszystkich sektorów rolnictwa, spółdzielczości ogrodniczej i stowarzyszeniach zawodowych, a także placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach surowcowych i kosmetycznych, szkolnictwie i organizacjach zajmujących się poradnictwem w zakresie ogrodnictwa oraz przedstawicielstwach różnych firm zagranicznych, w tym związanych z ochroną roślin i nasiennictwem.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ogrodnictwo jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PODSTAWY DLA ROLNICTWA TROPIKALNEGO REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Podstawy dla rolnictwa tropikalnego
   Absolwent kierunku podstawy dla rolnictwa tropikalnego rozpoznaje zagrożenia związane z działalnością człowieka i zna podstawowe niebezpieczeństwa z produkcją i przetwarzaniem produktów rolniczych. Studia na kierunku podstawy dla rolnictwa tropikalnego przygotowują specjalistów do produkcji żywności, organizowania oraz prowadzenia kontroli jakości przetwarzania żywności. Specjaliści będą mieli wiedzę o programowaniu produkcji i przetwarzaniu żywności w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Absolwent jest również przygotowany do organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Ponadto jest przygotowany do pracy w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, a także w laboratoriach badawczych i instytucjach odpowiedzialnych za monitoring sposobów wytwarzania żywności. Ważną częścią programu kształcenia będzie praktyka: zawodowa realizowana po ukończeniu drugiego roku studiów, oraz inżynierska po szóstym semestrze. Praktyki planowane są w miejscach gdzie prowadzi się uprawy tropikalne. Studia I stopnia (inżynierskie), na kierunku podstawy dla rolnictwa tropikalnego oparte będą na realizacji przedmiotów: podstawowych m.in. matematyki, botaniki i fizjologii roślin, zoologii, mikrobiologii, fizyki, biochemii; kierunkowych m.in. gleboznawstwo, genetyka, hodowla roślin i zwierząt, anatomia zwierząt, uprawa i ochrona gleby, chemia żywności, podstawy gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym, biometria, technologia surowców zwierzęcych, rozród zwierząt gospodarskich, profilaktyka chorób zwierząt gospodarskich, ekonomika produkcji rolniczej, oraz uzupełniających fakultatywnych – do wyboru przez studenta.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ROLNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Rolnictwo
   Absolwent kierunku rolnictwo dysponuje wiedzą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ma też podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, a także opanowane podstawy ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Absolwent rolnictwa potrafi wykonywać i opracowywać wyniki eksperymentów badawczych oraz przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Studia na kierunku rolnictwo przekazują bogatą wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. Wielu studentów tego kierunku odbywa praktyki w Niemczech, Austrii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii i Szwajcarii. Absolwent rolnictwa jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych w kraju i za granicą.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Technika rolnicza i leśna
   Studia na kierunku technika rolnicza i leśna zapewniają specjalistyczne wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie biologiczno-przyrodniczych podstaw rolnictwa, techniki (przykładowo: mechaniki i wytrzymałości, części maszyn, technologii materiałów, pojazdów i maszyn rolniczych, technologii napraw itp.) oraz nowoczesnych metod marketingu i zarządzania. Absolwenci znajdują zatrudnienie w gospodarstwach rolniczych, zakładach usług leśnych, przedsiębiorstwach handlu maszynami rolniczymi i leśnymi, zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych i leśnych oraz przetwórstwa płodów rolnych, a także w nadleśnictwach i administracji leśnej, szkolnictwie zawodowym, zakładach naprawczo-usługowych, biurach konstrukcyjnych, branżowych instytutach naukowo-badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach energetycznych jako eksperci planowania infrastruktury energetycznej obszarów wiejskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowują do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, a także do udziału w realizacji oraz wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Absolwent jest przygotowany do doradztwa technicznego i organizacyjnego zakresie inżynierii i organizacji produkcji rolniczej w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z inżynierią produkcji rolniczej, a także w jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest średnia uzyskana na studiach I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AGROBIZNES
BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN
EKONOMIA
MEDYCYNA ROŚLIN
OCHRONA ŚRODOWISKA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
OGRODNICTWO
PODSTAWY DLA ROLNICTWA TROPIKALNEGO
ROLNICTWO
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomika gospodarki żywnościowej
 • Medycyna roślin
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ekologia i ochrona przyrody
 • Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona wód
 • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
OGRODNICTWO
Specjalności:
 • Produkcja ogrodnicza
 • Kształtowanie terenów zieleni
ROLNICTWO
TECHNIKA OGRONICZA I LEŚNA
Specjalności:
 • Inżynieria rolnicza i leśna
 • Inżynieria rolno-spożywcza
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
OCHRONA ŚRODOWISKA
ROLNICTWO
 
Studia II stopnia:
OCHRONA ŚRODOWISKA
ROLNICTWO