• ARCHITEKTURA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Architektura
   Absolwent studiów I-go stopnia: 
   • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu historii i teorii architektury i urbanstyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii bdowlnych, kostrukcji, fizyki budowli oraz pro­jek­to­wa­nia ar­chi­tek­to­nicz­ne­go i urba­ni­stycz­ne­go
   • zna przepisy technicznobudowlane oraz metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego
   • posiada umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz two­rze­nia pro­jek­tów obiek­tów speł­nia­ją­cych wy­ma­ga­nia es­te­tycz­ne, użyt­ko­we i tech­nicz­ne
   • posiada znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej
   Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów.  Absolwent jest przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   Brany pod uwagę będzie wynik egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnikjest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BUDOWNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Budownictwo
   Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:
   • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego
   • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych
   • technologii i organizacji budownictwa
   • kierowania zespołami i firmą budowlaną
   • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych
   • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej
   Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów. Absolwent jest przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu:
   • projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego
   • technologii i organizacji budownictwa
   • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej
   • doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną
   Absolwenci są przygotowani do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budownictwo podziemne i geotechnika
 • Energooszczędne materiały i obiekty budowlane
 • Inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych
 • Inżynieria mostowo-drogowa 
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Inżynieria mostowo-drogowa 
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie