• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
   Dobrze wykształcony inżynier znający problematykę zarządzania systemami bezpieczeństwa będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się analizą i ocenami ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Tu będą mogli też wykazać się skutecznym kontrolowaniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowaniem warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, pełnieniem funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośródgeografia, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

  • LOGISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Logistyka
   Trzymając w ręce np. długopis, rzadko uświadamiamy sobie skomplikowaną drogę, jaką przeszedł, zanim z kartki, na której istniał jako projekt, przez taśmę produkcyjną i kiosk na rogu – trafił na nasze biurko. To właśnie logistyk – obecnie bardzo poszukiwany i dobrze opłacany specjalista, któremu powierza się jednocześnie dużą odpowiedzialność, czuwa nad doskonaleniem tego procesu. To zatem on organizuje transport, planuje zakupy, prognozuje popyt, czy sprawuje pieczę nad gospodarką magazynową w rozmaitych przedsiębiorstwach różnych branż. Może kierować centrum dystrybucyjnym firmy. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
   Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolszczyzna jest również olbrzymią bazą rekreacyjnoturystyczną i gastronomiczną, na terenie której rozwija się również agroturystyka. Wszystkie te aspekty sprawiają, że kierunek technologia żywności i żywienie człowieka ma przyszłość. Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania przechowywania i kontroli jakości żywności. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadza kalkulację ekonomiczną. Absolwent zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Inżynier zarządzania i inżynierii produkcji jest na rynku pracy niezwykle konkurencyjny. Jego atutem jest bowiem wszechstronność – wiedzę techniczną potrafi świetnie łączyć z umiejętnościami marketingowymi, jest więc inżynierem i menedżerem w jednej osobie. Dla pracodawcy, któremu zależy na dostosowaniu do kształtu i wymogów współczesnego rynku – zatrudnienie jednego specjalisty w podwójnej roli jest na ogół korzystne, dlatego też absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy w przedsiębiorstwach wszystkich branż, przy projektowaniu i nadzorowaniu systemów produkcyjnych. Doskonale sprawdzą się także w zakresie transferu technologii i innowacyjności lub też we własnej działalności gospodarczej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 
LOGISTYKA
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Międzynarodowe łańcuchy dostaw
 • Inżynieria transportu w logistyce
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia inżynierii produkcji żywności
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami
 • Logistyka w energetyce
 • Zarządzanie projektami

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
LOGISTYKA
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Międzynarodowe łańcuchy dostaw
 • Inżynieria transportu w logistyce
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia inżynierii produkcji żywności
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami
 • Logistyka w energetyce
 • Zarządzanie projektami