• ENERGETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Energetyka
   Właściwe funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest od szeroko pojętej energetyki, dlatego priorytetem dla każdej dynamicznie rozwijającej się gospodarki jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Wraz z rozwojem kraju systematycznie wzrasta globalne zapotrzebowanie na energię, w tym jądrową oraz odnawialne źródła energii. Niezależnie od opracowywanych scenariuszy, popyt na energię w najbliższych latach będzie systematycznie wzrastać, natomiast może różnić się dynamika rozwoju energetycznego. Opolszczyznę wyróżnia przy tym duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny, a w strategię rozwoju regionu dość mocno wpisany jest scenariusz rozwoju energetyki. Absolwent kierunku energetyka posiada wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Jest specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Mało kto zdaje sobie sprawę, że takie osiągnięcia jak produkcja penicyliny, zwiększenie plonów w rolnictwie dzięki nawozom sztucznym, energia jądrowa, a nawet nylonowe włókno i kauczuk syntetyczny – nie byłyby możliwe bez udziału inżynierów „procesowców”. Domeną główną inżynierii procesowej jest bowiem tworzenie (na podstawie doświadczeń i analizy teoretycznej) ilościowego opisu procesów, dzięki którym zachodzi przemiana substancji i materiałów. Stanowi to podstawę do projektowania i konstrukcji aparatury przemysłowej oraz właściwej eksploatacji i sterowania instalacjami technologicznymi. Absolwenci kierunku oprócz tego, że mają szansę przysłużyć się ludzkości jakimś przełomowym działaniem z pogranicza inżynierii i techniki procesowej - znajdą pracę w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego – w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, czy ochrony środowiska, również w biurach projektowych i administracji. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria środowiska
   Związek człowieka ze środowiskiem jest nierozerwalny, odwieczny i tak ścisły, że nie tylko istnienie ludzkości poza przyrodą jest niemożliwe, ale też jednocześnie – na skutek ludzkiej działalności w wielu wypadkach również istnienie przyrody nie może mieć praktycznie miejsca bez pomocy człowieka. Dlatego też absolwenci kierunku inżynieria środowiska, jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami przemysłowymi, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Co prawda niektórzy futurolodzy roztaczają przed nami ponure wizje przejęcia przez maszyny kontroli nad światem i człowiekiem, jednak póki co, maszyny są naszymi największymi, nieocenionymi  pomocnikami. Wspierają przemysł, medycynę, rolnictwo i wiele innych dziedzin, bez automatyzacji których życie współczesnego społeczeństwa nie byłoby możliwe. Absolwenci mechaniki i budowy maszyn są przygotowani do udziału w projektowaniu, wytwarzaniu, montażu, nadzorze, eksploatacji, czy wreszcie badaniu rozmaitych maszyn i urządzeń, ich elementów, jak też całych systemów wytwórczych, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i jednostkach projektowych i technologicznych, czy nawet instytucjach naukowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Mechatronika
   Ujmując rzecz krótko: mechatronik ma do czynienia z wysokozaawansowaną techniką. Może pracować w bardzo wielu gałęziach przemysłu: elektrotechnice, motoryzacji, produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, lotnictwie, czy – to nowość i zarazem przyszłość mechatroniki – w medycynie, a zatem wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i nowoczesne urządzenia mechaniki precyzyjnej, mechaniki stosowanej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TRANSPORT REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Transport
   Właściwe funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest od szeroko pojętego transportu. Naszym priorytetem jest wykształcenie kadr dysponujących niezbędną wiedzą z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, w szczególności z zakresu środków transportu samochodowego i systemów transportu wewnętrznego. Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny. Województwo jest regionem dobrze uprzemysłowionym i charakteryzuje się rozbudowaną strukturą branżową. Do dominujących branż zalicza się: spożywczą, energetyczną, chemiczną, maszynową, metalową i meblarską. Każda z nich opiera swoje funkcjonowanie na nowoczesnym transporcie. Absolwent kierunku transport posiada wiedzę z zakresu modelowania i analizy układów mechanicznych, wykonywania obliczeń przy projektowaniu procesów technologicznych, opisu i przewidywania właściwości eksploatacyjnych urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Ma szczegółowa wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy maszyn, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii naprawy i bezpiecznego użytkowania systemów transportowych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu projektowania części maszyn oraz budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych. Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych jej aspektów, szczególnie w zakresie transportu. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA I APARATURA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria i aparatura procesów przemysłowych
   Preferowani są kandydaci o zainteresowaniach technicznych i umiejętnościach analitycznych oraz wiedzą z zakresu matematyki, informatyki i nauk fizyko-chemicznych. Kandydat powinien również posiadać umiejętność rozwiązywania problemów i być zorientowany na poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się oraz na pracę w grupie. W wielu regionach kraju można zaobserwować braki kadrowe z dziedziny inżynierii i aparatury procesów przemysłowych i w najbliższych latach należy oczekiwać wzrostu popytu na specjalistów w tym zakresie. Podyktowane to jest faktem, że następuje dynamiczny rozwój wielu przedsiębiorstw i firm z branż zajmujących się przetwarzaniem i utrwalaniem substancji z wykorzystaniem różnorodnej aparatury przemysłowej. Sprawia to, że wzrasta także zainteresowanie specjalistami posiadającymi umiejętności stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z ogólnie pojętą inżynierią i aparaturą procesów przemysłowych. Obecnie poszukuje się specjalistów posiadających zarówno wiedzę jak i umiejętności w zakresie projektowania oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń, m.in. dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, rolno-spożywczego, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, a także chłodnictwa i klimatyzacji. Niniejszy kierunek studiów zapewni wykształcenie kadr dysponujących niezbędną wiedzą z zakresu projektowania i automatyzacji jednostkowych operacji mechanicznych, cieplnych i dyfuzyjnych wykorzystywanych w procesach przemysłowych oraz umiejętnościami wykorzystania narzędzi informatycznych do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych typowych elementów aparatury przemysłowej. Absolwenci tego kierunku studiów znajdą pracę w biurach i pracowniach projektowych, przemyśle chemicznym i spożywczym, zakładach produkcji aparatury przemysłowej, przemyśle cementowym i koksownictwie, ciepłownictwie i energetyce, a także w wielu innych branżach, w których niezbędna jest wiedza w zakresie inżynierii i aparatury przemysłowej. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na różnych kierunkach studiach technicznych drugiego stopnia (magisterskich). Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in. matematyka, fizyka i chemia, mechanika płynów i termodynamika procesowa, natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: geometrii i grafiki inżynierskiej, opisu operacji mechanicznych, cieplnych i dyfuzyjnych wykorzystywanych w procesach przemysłowych, doboru tworzyw i materiałów stosowanych w budowie aparatury przemysłowej, przebiegu procesów technologicznych i umiejętności ich modelowania, budowy i konstrukcji aparatury, projektowania inżynierskiego procesów i aparatów przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych, chłodnictwa, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, technik pozyskiwania energii, procesów termicznych oraz zasad wykorzystania energii konwencjonalnej i odnawialnej. Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i aparatura  procesów przemysłowych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ENERGETYKA
TRANSPORT
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
INŻYNIERIA I APARATURA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powietrza
 • Procesy i urządzenia ochrony środowiska
 • Racjonalne gospodarowanie energią
 • Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne
 • Advanced technologies in environmental engineering – specjalność w języku angielskim
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn
 • Maszyny i urządzenia przemysłowe
 • Samochody i ciągniki
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Mechatronika w pojazdach i maszynach
 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ENERGETYKA
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
TRANSPORT
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
INŻYNIERIA  I APARATURA PROCESÓW  PRZEMYSŁOWYCH
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn
 • Maszyny i urządzenia przemysłowe
 • Samochody i ciągniki

MECHATRONIKA