• FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Fizjoterapia
   Ukończenie kierunku fizjoterapia daje szeroki zakres możliwości podjęcia pracy. Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy na stanowisku fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, takich jak: szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, zakłady rehabilitacji czy ośrodki sanatoryjne i uzdrowiska. Zatrudnienie można znaleźć również w placówkach oświatowych (np. międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej, ośrodki wychowawczorehabilitacyjne), klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej oraz organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Coraz większą popularność zdobywają gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, kluby fitness oraz kliniki zdrowia i urody, gdzie fizjoterapeuci również znajdują zatrudnienie. Ponadto, na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w społeczeństwie, związane z jego starzeniem się i coraz większą świadomością prowadzenia zdrowego stylu życia, co wpływa na popyt na usługi z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka (z astronomią), język polski

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TURYSTYKA I REKREACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Turystyka i rekreacja
   Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Specyfika kierunku wymaga opanowania przez absolwenta wszechstronnej wiedzy w wielu dziedzinach, w tym przyrodniczej, humanistycznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających działalność zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej. Absolwent posiada wiedzę o człowieku w ujęciu filozoficznym, etycznym, psychologicznym, ekonomicznym, biologicznym, socjologicznym i pedagogicznym. Zna rozmieszczenie, specyfikę i walory turystyczne regionów Polski i świata. Rozumie podstawowe zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym i rolę jaką odgrywa w nich człowiek. Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach, podmiotach i elementach rynku turystycznego, wzajemnych relacjach zachodzących na rynku turystycznym oraz o roli gospodarki turystycznej w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego. Posiada ogólną wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. Zna znaczenie i sposoby pobudzania przedsiębiorczości w obszarze turystyki i rekreacji. Posiada podstawowa wiedzę o wysiłku fizycznym oraz o metodach diagnozowania i kształtowania zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych. Ma wiedzę na temat poszczególnych rodzajów i form turystyki i rekreacji. Zna i rozumie istotę i znaczenie rekreacji ruchowej dla różnych grup społecznych i w różnych okresach życia człowieka. Rozumie cele, zadania, funkcje edukacji zdrowotnej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Zna metody oceny stanu psychofizycznego człowieka, w zakresie niezbędnym dla oceny możliwości podejmowania przez niego działań w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent posiada umiejętności pozwalające na planowanie i realizację przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, przygotowanie oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, oraz nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w sektorze turystyki krajowej i zagranicznej (hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjne i sportowe, jednostki obsługi ruchu turystycznego), w administracji rządowej i samorządowej, na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji oraz w organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, język polski

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • WYCHOWANIE FIZYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Wychowanie fizyczne
   Absolwent studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne, posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do prowadzenia zajęć korekcyjnych i rekreacyjno - sportowych z dziećmi młodszymi, realizowanymi w domach kultury, ośrodkach sportu i placówkach oświatowych (gminnych i powiatowych, w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki dzieci). Ponadto dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach II stopnia oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych: instruktora sportu i rekreacji ruchowej. Absolwent studiów II stopnia kierunku wychowanie fizyczne, posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.  Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach III stopnia oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w sporcie. Absolwent specjalności nauczycielsko – instruktorskiej ma formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki kwalifikowanej w określonej dyscyplinie sportu. Ma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu treningu sportowego. Absolwent specjalności nauczycielsko – trenerskiej posiada uprawnienia trenera klasy II w wybranej dyscyplinie sportu. Trener klasy drugiej, posiada uprawnienia do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i kontroli procesu szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu i jest przygotowany do prowadzenia zajęć w klubach sportowych oraz zajęć w ramach sportu szkolnego i sportu osób niepełnosprawnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka (z astronomią), język polski

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • tolek
  ocena

  takiej bazy sportowej mogą pozazdrościć politechnice nawet AWFy.Kryta bieżna, sale sportowe, taneczna, basen itd. itp., wyniki sportowców mówią za siebie. Polecam Opole

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
TURYSTYKA I REKREACJA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Odnowa biologiczna  z elementami dietetyki
 • Turystyka zdrowotna i SPA
 • Rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Nauczycielsko–instruktorska
 • Nauczycielsko–trenerska

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
TURYSTYKA I REKREACJA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA
TURYSTYKA I REKREACJA
SpecjalnoścI:
 • Odnowa biologiczna  z elementami dietetyki
 • Turystyka zdrowotna i SPA
 • Rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Nauczycielsko–instruktorska
 • Nauczycielsko–trenerska