Ul. Lwowska 1

870-100 Toruń

tel. (56) 611-25-05

fax: +48 (56) 611-47-72

http://www.biol.umk.pl/

Ul. Lwowska 1

870-100 Toruń

tel. (56) 611-25-05

fax: +48 (56) 611-47-72

http://www.biol.umk.pl/

 • AGROBIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Agrobiologia
  Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017 zainauguruje swoją działalność nowy kierunek studiów - Agrobiologia. Agrobiologię będzie można studiować stacjonarne w trybie studiów inżynierskich I stopnia. Kierunek ten jest odpowiedzią Wydziału na zainteresowania przyszłych studentów, potrzeby regionu oraz oczekiwania rynku pracy. Agrobiologia jest kierunkiem obejmującym szeroki zakres dyscyplin biologicznych w powiązaniu z obecnymi potrzebami nauk rolniczych. Celem jest zapoznanie studentów z osiągnięciami postępu biologicznego i ich wykorzystaniem we współczesnym agrobiznesie oraz przekazanie umiejętności obsługi określonej aparatury i stosowania konwencjonalnych oraz zaawansowanych technik biologicznych, co umożliwi absolwentom kierunku sprawne poruszanie się w obszarze technologii, współczesnych metod środowiskowych i biologii eksperymentalnej. Wiedza ta i umiejętności są konieczne wobec dokonującej się rewolucji w rolnictwie związanej z globalizacją, stosowaniem systemu zrównoważonego rolnictwa oraz konieczności wykonywania precyzyjnych analiz w trakcie obrotu materiałem biologicznym. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w zakresie nauk przyrodniczych. Jednocześnie stanie się specjalistą, który znajdzie pracę w doradztwie rolniczym, stacjach i firmach hodowlanych, firmach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem biologicznym (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy), gospodarstwach rolnych agroturystycznych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, stacjach hodowli i kwarantanny roślin, laboratoriach badawczych, rolniczych instytucjach naukowych i wyższych uczelniach.  
  Absolwent studiów I stopnia kierunku agrobiologia jest przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w zakresie nauk przyrodniczych. Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów to instytucje zajmujące się doradztwem rolniczym, stacje i firmy hodowlane, firmy zajmujące się produkcją i obrotem materiałem biologicznym (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy), gospodarstwa rolne, laboratoria kontrolne i diagnostyczne, stacje hodowli i kwarantanny roślin, rolnicze instytuty naukowe i wyższe uczelnie, laboratoria badawcze.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Agrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Biologia
  Biologia to nieustannie rozwijająca się nauka, której osiągnięcia są szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach. Jeżeli zatem chcesz poznać mechanizmy i prawa rządzące różnymi procesami zachodzącymi na wszystkich poziomach organizacji życia, to ten kierunek jest idealny właśnie dla Ciebie. Podczas różnorodnych zajęć organizowanych w ramach studiów, będziesz posługiwać się nowoczesną i specjalistyczną aparaturą, poznasz różne metody i techniki badawcze pracując w bogato wyposażonych laboratoriach. Będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności pod opieką znanych i cenionych naukowców. Kierunek Biologia na UMK jest wysoko oceniany w rankingach najlepszych uczelni w Polsce publikowanych przez tygodniki Perspektywy i Polityka.  Studiując biologię na UMK możesz:
  • korzystając z dużej różnorodności przedmiotów do wyboru tworzyć własny profil studiów, zgodny z zainteresowaniami i aktualnymi potrzebami rynku pracy;
  • dokonać wyboru kursów prezentujących najnowsze osiągnięcia z wielu dziedzin biologii, które pozwalają na opanowanie specjalistycznych metod i technik badawczych przygotowujących absolwenta do pracy na różnych stanowiskach
  • dzięki punktom kredytowym (ECTS) poszerzyć swoją wiedzę studiując na innych wydziałach lub na innych uniwersytetach europejskich;
  • rozwijać swoje zainteresowania w ramach Studenckich Kół Naukowych;
  • korzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+);
  • opanować język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
  • korzystać ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej, pracowni komputerowych i bezprzewodowego dostępu do internetu,
  • skorzystać z systemu stypendiów socjalnych i naukowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest konkurs ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA SĄDOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Biologia sądowa
  Program kierunku studiów I stopnia biologia sądowa umożliwia zdobycie jego absolwentom umiejętności niezbędnych przy przygotowywaniu ekspertyz sądowych dotyczących materiału biologicznego. W trakcie studiów, obok podstawowej wiedzy biologicznej, studenci poznają zasady zabezpieczania materiału dowodowego i analizy śladów biologicznych. Zdobywają zarówno umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami analitycznymi, jak również rozpoznawania chronionych i niebezpiecznych dla człowieka gatunków roślin i zwierząt. W kolejnych latach studiów pojawiają się niezwykle interesujące tematy. Studenci nauczani są miedzy innymi ustalania czasu śmierci na podstawie obecności owadów (etomologia sądowa), przeprowadzania analiz genetycznych (w badaniach pokrewieństwa i identyfikacji osobniczej) i biochemicznej, identyfikacji człowieka żywego na podstawie fragmentów twarzy widocznej na zdjęciach lub filmach, identyfikowania kości ludzkich i określania na ich podstawie płci i wieku. W trakcie studiów studenci zapoznawani są też z wybranymi aspektami aktów prawnych, przygotowującymi do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznych i sporządzania ekspertyz sądowych.
  Dzięki zdobytej wiedzy i nabytych umiejętnościach absolwenci będą przygotowani do pracy w zakładach medycyny sądowej, laboratoriach kryminalistycznych Komend Policji oraz laboratoriach mających uprawnienia do przygotowywania ekspertyz sądowych. Ponadto będą też przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami i policją w zakresie wykonywania ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Absolwenci kierunku biologia sądowa będą mogli utworzyć własną firmę świadczącą usługi na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie ekspertyz materiału biologicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia sądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Biotechnologia
  Biotechnologia jest interdyscyplinarną i bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, techniki i gospodarki opartej na wiedzy. Studia obejmują kształcenie w zakresie genetyki, biochemii, biologii molekularnej i nowoczesnych technologii. Stąd,  od przyszłych studentów oczekujemy podstawowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, oraz zainteresowań interdyscyplinarnych na pograniczu biologii, bioinżynierii i medycyny.  Kształcenie na tym kierunku jest odpowiedzią na potrzeby innowacyjnej gospodarki, której dynamiczny rozwój ma miejsce w kraju i za granicą. Wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, o czym świadczy fakt, że przez szereg lat Biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK jest realizowana jako tzw. „kierunek zamawiany” przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W opinii Komisji Europejskiej biotechnologia ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej, dlatego wykorzystanie potencjału naukowego w tej dziedzinie dla tworzenia nowych produktów i technologii jest jak najbardziej pożądane. Biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu to intensywnie rozwijający się i stale aktualizowany kierunek studiów. Wykładowcami są nie tylko specjaliści z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, ale także pracownicy naukowo-dydaktyczni z innych uczelni. Nowatorski program nauczania realizowany jest w dobrze wyposażonych laboratoriach i pracowniach dydaktycznych, co umożliwia studentom uzyskanie rzetelnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie biotechnologii. Realizacja wybranego dodatkowego programu kształcenia (w ramach 6 kursów) już od II roku studiów umożliwia wybór przyszłej ścieżki zawodowej. Program ten można kontynuować wybierając katedrę lub zakład, w których studenci wykonują pracę licencjacką. Studenci, pod opieką wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej, uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych związanych ściśle z profilem badań naukowych prowadzonych na Wydziale. Dzięki temu, już na studiach I stopnia zapoznają się z metodyką wykorzystywaną w pracy badawczej oraz mają bezpośredni kontakt z kadrą naukową. W trakcie studiów studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez studia w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST) oraz na uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS+). Studenci mogą też angażować się w działalność Koła Naukowego Biotechnologii, co umożliwia pełne wykorzystanie zasobów aparaturowych laboratoriów naukowych Wydziału w celu realizacji autorskich projektów badawczych bądź popularyzujących wiedzę z zakresu biotechnologii, skierowanych do osób spoza uczelni lub przyszłych studentów.  
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Ochrona środowiska
  Ochrona środowiska jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Jest to interdyscyplinarna, szybko rozwijająca się dziedzina wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Prężnie rozwijające się kraje europejskie potrzebują wszechstronnie wykształconych fachowców z tej dziedziny. Kierunek Ochrona Środowiska realizowany na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, metod, technik i technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska oraz gospodarowania i zarządzania środowiskiem. Kierunek ten przygotowuje do kształtowania i realizacji polityki proekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach – wodzie, glebie i powietrzu, a także do oceny stanu tego skażenia w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Student kierunku Ochrona Środowiska:
  • zdobywa ogólną wiedzę przyrodniczą z zakresu geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii,
  • rozszerza wiedzę z zakresu ekologii, biologii i chemii środowiska,
  • uzyskuje specjalistyczną wiedzę z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej, problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska,
  • zdobywa podstawowe wiadomości z ekonomii, organizacji i sporządzania projektów dotyczących ochrony środowiska,
  • odbywa praktyki i prowadzi badania terenowe,
  • ma możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
  • może brać udział w wymianie studenckiej w ramach programu MOST,
  • korzysta ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej oraz pracowni komputerowych,
  • opanowuje język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest konkurs ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry