Ul. Lwowska 1

870-100 Toruń

tel. (56) 611-25-05

fax: +48 (56) 611-47-72

http://www.biol.umk.pl/

Ul. Lwowska 1

870-100 Toruń

tel. (56) 611-25-05

fax: +48 (56) 611-47-72

http://www.biol.umk.pl/

 • AGROBIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Agrobiologia
  Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017 zainauguruje swoją działalność nowy kierunek studiów - Agrobiologia. Agrobiologię będzie można studiować stacjonarne w trybie studiów inżynierskich I stopnia. Kierunek ten jest odpowiedzią Wydziału na zainteresowania przyszłych studentów, potrzeby regionu oraz oczekiwania rynku pracy. Agrobiologia jest kierunkiem obejmującym szeroki zakres dyscyplin biologicznych w powiązaniu z obecnymi potrzebami nauk rolniczych. Celem jest zapoznanie studentów z osiągnięciami postępu biologicznego i ich wykorzystaniem we współczesnym agrobiznesie oraz przekazanie umiejętności obsługi określonej aparatury i stosowania konwencjonalnych oraz zaawansowanych technik biologicznych, co umożliwi absolwentom kierunku sprawne poruszanie się w obszarze technologii, współczesnych metod środowiskowych i biologii eksperymentalnej. Wiedza ta i umiejętności są konieczne wobec dokonującej się rewolucji w rolnictwie związanej z globalizacją, stosowaniem systemu zrównoważonego rolnictwa oraz konieczności wykonywania precyzyjnych analiz w trakcie obrotu materiałem biologicznym. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w zakresie nauk przyrodniczych. Jednocześnie stanie się specjalistą, który znajdzie pracę w doradztwie rolniczym, stacjach i firmach hodowlanych, firmach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem biologicznym (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy), gospodarstwach rolnych agroturystycznych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, stacjach hodowli i kwarantanny roślin, laboratoriach badawczych, rolniczych instytucjach naukowych i wyższych uczelniach.  
  Absolwent studiów I stopnia kierunku agrobiologia jest przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w zakresie nauk przyrodniczych. Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów to instytucje zajmujące się doradztwem rolniczym, stacje i firmy hodowlane, firmy zajmujące się produkcją i obrotem materiałem biologicznym (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy), gospodarstwa rolne, laboratoria kontrolne i diagnostyczne, stacje hodowli i kwarantanny roślin, rolnicze instytuty naukowe i wyższe uczelnie, laboratoria badawcze.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Agrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Biologia
  Biologia to nieustannie rozwijająca się nauka, której osiągnięcia są szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach. Jeżeli zatem chcesz poznać mechanizmy i prawa rządzące różnymi procesami zachodzącymi na wszystkich poziomach organizacji życia, to ten kierunek jest idealny właśnie dla Ciebie. Podczas różnorodnych zajęć organizowanych w ramach studiów, będziesz posługiwać się nowoczesną i specjalistyczną aparaturą, poznasz różne metody i techniki badawcze pracując w bogato wyposażonych laboratoriach. Będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności pod opieką znanych i cenionych naukowców. Kierunek Biologia na UMK jest wysoko oceniany w rankingach najlepszych uczelni w Polsce publikowanych przez tygodniki Perspektywy i Polityka.  Studiując biologię na UMK możesz:
  • korzystając z dużej różnorodności przedmiotów do wyboru tworzyć własny profil studiów, zgodny z zainteresowaniami i aktualnymi potrzebami rynku pracy;
  • dokonać wyboru kursów prezentujących najnowsze osiągnięcia z wielu dziedzin biologii, które pozwalają na opanowanie specjalistycznych metod i technik badawczych przygotowujących absolwenta do pracy na różnych stanowiskach
  • dzięki punktom kredytowym (ECTS) poszerzyć swoją wiedzę studiując na innych wydziałach lub na innych uniwersytetach europejskich;
  • rozwijać swoje zainteresowania w ramach Studenckich Kół Naukowych;
  • korzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+);
  • opanować język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
  • korzystać ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej, pracowni komputerowych i bezprzewodowego dostępu do internetu,
  • skorzystać z systemu stypendiów socjalnych i naukowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest konkurs ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA SĄDOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Biologia sądowa
  Program kierunku studiów I stopnia biologia sądowa umożliwia zdobycie jego absolwentom umiejętności niezbędnych przy przygotowywaniu ekspertyz sądowych dotyczących materiału biologicznego. W trakcie studiów, obok podstawowej wiedzy biologicznej, studenci poznają zasady zabezpieczania materiału dowodowego i analizy śladów biologicznych. Zdobywają zarówno umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami analitycznymi, jak również rozpoznawania chronionych i niebezpiecznych dla człowieka gatunków roślin i zwierząt. W kolejnych latach studiów pojawiają się niezwykle interesujące tematy. Studenci nauczani są miedzy innymi ustalania czasu śmierci na podstawie obecności owadów (etomologia sądowa), przeprowadzania analiz genetycznych (w badaniach pokrewieństwa i identyfikacji osobniczej) i biochemicznej, identyfikacji człowieka żywego na podstawie fragmentów twarzy widocznej na zdjęciach lub filmach, identyfikowania kości ludzkich i określania na ich podstawie płci i wieku. W trakcie studiów studenci zapoznawani są też z wybranymi aspektami aktów prawnych, przygotowującymi do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznych i sporządzania ekspertyz sądowych.
  Dzięki zdobytej wiedzy i nabytych umiejętnościach absolwenci będą przygotowani do pracy w zakładach medycyny sądowej, laboratoriach kryminalistycznych Komend Policji oraz laboratoriach mających uprawnienia do przygotowywania ekspertyz sądowych. Ponadto będą też przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami i policją w zakresie wykonywania ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Absolwenci kierunku biologia sądowa będą mogli utworzyć własną firmę świadczącą usługi na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie ekspertyz materiału biologicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia sądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Biotechnologia
  Biotechnologia jest interdyscyplinarną i bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, techniki i gospodarki opartej na wiedzy. Studia obejmują kształcenie w zakresie genetyki, biochemii, biologii molekularnej i nowoczesnych technologii. Stąd,  od przyszłych studentów oczekujemy podstawowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, oraz zainteresowań interdyscyplinarnych na pograniczu biologii, bioinżynierii i medycyny.  Kształcenie na tym kierunku jest odpowiedzią na potrzeby innowacyjnej gospodarki, której dynamiczny rozwój ma miejsce w kraju i za granicą. Wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, o czym świadczy fakt, że przez szereg lat Biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK jest realizowana jako tzw. „kierunek zamawiany” przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W opinii Komisji Europejskiej biotechnologia ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej, dlatego wykorzystanie potencjału naukowego w tej dziedzinie dla tworzenia nowych produktów i technologii jest jak najbardziej pożądane. Biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu to intensywnie rozwijający się i stale aktualizowany kierunek studiów. Wykładowcami są nie tylko specjaliści z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, ale także pracownicy naukowo-dydaktyczni z innych uczelni. Nowatorski program nauczania realizowany jest w dobrze wyposażonych laboratoriach i pracowniach dydaktycznych, co umożliwia studentom uzyskanie rzetelnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie biotechnologii. Realizacja wybranego dodatkowego programu kształcenia (w ramach 6 kursów) już od II roku studiów umożliwia wybór przyszłej ścieżki zawodowej. Program ten można kontynuować wybierając katedrę lub zakład, w których studenci wykonują pracę licencjacką. Studenci, pod opieką wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej, uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych związanych ściśle z profilem badań naukowych prowadzonych na Wydziale. Dzięki temu, już na studiach I stopnia zapoznają się z metodyką wykorzystywaną w pracy badawczej oraz mają bezpośredni kontakt z kadrą naukową. W trakcie studiów studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez studia w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST) oraz na uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS+). Studenci mogą też angażować się w działalność Koła Naukowego Biotechnologii, co umożliwia pełne wykorzystanie zasobów aparaturowych laboratoriów naukowych Wydziału w celu realizacji autorskich projektów badawczych bądź popularyzujących wiedzę z zakresu biotechnologii, skierowanych do osób spoza uczelni lub przyszłych studentów.  
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Ochrona środowiska
  Ochrona środowiska jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Jest to interdyscyplinarna, szybko rozwijająca się dziedzina wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Prężnie rozwijające się kraje europejskie potrzebują wszechstronnie wykształconych fachowców z tej dziedziny. Kierunek Ochrona Środowiska realizowany na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, metod, technik i technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska oraz gospodarowania i zarządzania środowiskiem. Kierunek ten przygotowuje do kształtowania i realizacji polityki proekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach – wodzie, glebie i powietrzu, a także do oceny stanu tego skażenia w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Student kierunku Ochrona Środowiska:
  • zdobywa ogólną wiedzę przyrodniczą z zakresu geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii,
  • rozszerza wiedzę z zakresu ekologii, biologii i chemii środowiska,
  • uzyskuje specjalistyczną wiedzę z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej, problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska,
  • zdobywa podstawowe wiadomości z ekonomii, organizacji i sporządzania projektów dotyczących ochrony środowiska,
  • odbywa praktyki i prowadzi badania terenowe,
  • ma możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
  • może brać udział w wymianie studenckiej w ramach programu MOST,
  • korzysta ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej oraz pracowni komputerowych,
  • opanowuje język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest konkurs ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)