Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

tel.: +48 (56) 611-43-02

fax: +48 (56) 654-24-77

e-mail: wydzial@chem.umk.pl

http://www.chem.umk.pl/

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

tel.: +48 (56) 611-43-02

fax: +48 (56) 654-24-77

e-mail: wydzial@chem.umk.pl

http://www.chem.umk.pl/

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Chemia
  Chemia to wszechobecna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, a specjaliści w tym zakresie są wysoko cenieni. Studia chemiczne to przede wszystkim praktyka i konkretne umiejętności, absolwenci możliwość znalezienia pracy w wielu gałęziach gospodarki – od szkolnictwa i nauki po przemysł i administrację. Kierunek chemia oferuje studentom studia licencjackie oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych łączące wiedzę z zakresu podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, kwantowej, chemii stosowanej i materiałów, środowiska i ekologii oraz technologii i inżynierii chemicznej. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz postępowania z odpadami. Poznają podstawy bezpieczeństwa i skuteczności pracy z odczynnikami chemicznymi, zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie oraz zasady i schematy technologiczne. Wydział Chemii UMK, zaliczany do I kategorii jednostek naukowych, to jeden z najlepszych w Polsce wydziałów kształcących chemików, oferujący możliwość uzyskania nowoczesnego i uniwersalnego wykształcenia.
  Absolwenci kierunku chemia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. Posiadają zintegrowaną wiedzę z zakresu chemii oraz umiejętność rozumienia jej podstaw teoretycznych. Potrafią umiejętnie planować i realizować eksperymenty z zakresu opanowanej specjalności, podejmować decyzje i  analizować wyniki i dane literaturowe. Absolwenci będą przygotowani do pracy zespołowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym itp.), drobnej wytwórczości oraz administracji. Po zdobyciu wiedzy praktycznej i doświadczalnej mogą rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje w formie pisemnej bądź ustnej.Absolwenci kierunku chemia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. Posiadają zintegrowaną wiedzę z zakresu chemii oraz umiejętność rozumienia jej podstaw teoretycznych. Potrafią umiejętnie planować i realizować eksperymenty z zakresu opanowanej specjalności, podejmować decyzje i  analizować wyniki i dane literaturowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka z astronomią, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest konkurs ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Chemia i technologia żywności
  Kierunek Chemia i technologia żywności oferuje studentom nabycie wiedzy z zakresu podstaw chemii, chemii żywności oraz procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii cukrów, skrobi i tłuszczów. Absolwent kierunku Chemia i technologia żywności posiada umiejętności wykonania podstawowych analiz chemicznych, analiz żywności, umie organizować produkcję cukrów oraz tłuszczy, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku żywności i rozumie jego zasady. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi. Absolwenci kierunku Chemia i technologia żywności będą specjalistami w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności, w tym głównie tłuszczy, cukrów oraz skrobi. Duża ilość praktyk w zakładach przemysłu spożywczego oraz szeroki program nauczania gwarantuje odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie technologii tłuszczów i cukrów. Ponadto może kontynuować naukę w zakresie podstaw chemii, chemii żywności, dietetyki i żywienie człowieka oraz technologii żywności.
  Absolwent kierunku Chemia i technologia żywności może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem oraz kontrolą i obrotem żywności. Dodatkowo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia zarówno w zakresie chemii, technologii oraz przetwórstwa żywności. Ponadto, dzięki posiadaniu podstawowej wiedzy z zakresu chemii, informatyki oraz maszynoznawstwa może podjąć pracę w przedsiębiorstwach powiązanych z tymi dziedzinami wiedzy oraz pokrewnych obszarach gospodarki i biznesu chemicznego, maszynowego, bądź biotechnologicznego w kraju i w Unii Europejskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia i technologia żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, informatyka, fizyka z astronomią

   

  Dowiedz się więcej

   

 • CHEMIA KOSMETYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Chemia kosmetyczna
  Kierunek chemia kosmetyczna oferuje studentom studia łączące wiedzę z zakresu chemii ogólnej, fizycznej, organicznej, chemii związków wielocząsteczkowych w praktycznym ujęciu jako zastosowanie wybranych związków chemicznych do wyrobu różnych form kosmetycznych oraz roli poszczególnych składników w formie kosmetyku. Studia na kierunku chemia kosmetyczna zapewniają studentom zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości oraz sprzedaży specyficznej grupy produktów, jakimi są kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej. Oprócz tego studia na tym kierunku uczą wykorzystania metod analitycznych do oceny jakości tych produktów i ich oddziaływania na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opakowaniami i przechowywaniem wyrobów kosmetycznych.
  Absolwent chemii UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Może podjąć pracę m.in. jako:
  • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach i administracji w branży polimerowej i analizy środowiska,
  • nauczyciel chemii i biologii w szkole podstawowej i gimnazjum,
  • menedżer kierujący całą firmą lub branżowym działem przedsiębiorstwa.
  Systematycznie rośnie liczba absolwentów Wydziału Chemii pracujących za granicą, a z analiz krajowego rynku pracy wynika rosnący popyt na chemików z wyższym wykształceniem.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia kosmetyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka z astronomią, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia kosmetyczna jest konkurs ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Chemia żywności
  Kierunek chemia  żywności oferuje studentom studia łączące wiedzę z zakresu chemii ogólnej, analitycznej, fizycznej, nieorganicznej oraz przedmiotów specjalistycznych związanych z chemią i przetwórstwem żywności. Studia na kierunku chemia żywności zapewniają studentom zdobycie wiedzy o składzie, produkcji, badaniach i ocenie jakości surowców i produktów żywnościowych. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania metod klasycznych, standaryzowanych oraz instrumentalnych do oceny jakości żywności. Duża ilość zajęć laboratoryjnych gwarantuje zdobycie praktycznych umiejętności wysoko cenionych na rynku pracy. 
  Absolwent chemii żywności UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku chemia II stopnia. Zamierzamy w najbliższym czasie uruchomić również kierunek chemia żywności na II stopniu. Absolwent może podjąć pracę m.in. jako:
  • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach i administracji w branży spożywczej;
  • specjalista do opracowywania i optymalizacji tworzenia nowych produktów spożywczych;
  • pracownik kontroli obrotu, jakości i bezpieczeństwa żywności (PIH, SANEPID).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia żywności brana jest pod uwagę kolejność zlożenia wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Materiały współczesnych technologii
  Proponowany kierunek materiały współczesnych technologii oferuje studentom studia inżynierskie bazujące na naukach matematyczno-przyrodniczych, łączące wiedzę z zakresu chemii ogólnej, chemii fizycznej, nieorganicznej, organicznej, analitycznej, analizy instrumentalnej, krystalografii, technologii i inżynierii chemicznej. Przedmioty kierunkowe takie jak: chemia ciała stałego, technologie wytwarzane i recyklingu materiałów, modelowanie i preparacja materiałów porowatych, materiały bionieorganiczne oraz biopolimerowe, technologia i inżynieria chemiczna, fizykochemiczne metody charakteryzowania materiałów, polimerowe technologie membranowe i separacyjne, polimerowe materiały, a także ekonomia dla inżynierów, czy też ochrona praw autorskich stanowią rozszerzenie i uzupełnienie przedmiotów typowych dla kierunku chemia. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną o wytwarzaniu, badaniach struktury, właściwości fizykochemicznych nowej generacji materiałów oraz ich zastosowania we współczesnych technologiach elektronicznych, biomedycznych, a także chemicznych i farmaceutycznych. Ponadto będą posiadać wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w badaniach nanostruktur i rozwiązywania problemów związanych z otrzymywaniem i badaniem takich struktur. Odbycie praktyk zawodowych umożliwi studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do celów praktycznych oraz aktywizacji zawodowej. Absolwent kierunku materiały współczesnych technologii ma możliwość kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku chemia II stopnia. Posiada tytuł zawodowy inżyniera. Osiągnięte efekty kształcenia oraz praktyka zawodowa dają ogromną szansę na rynku pracy oraz niezwykłe doświadczenie wynikające z dużej liczy zajęć praktycznych.
  Absolwenci kierunku materiały współczesnych technologii będą przygotowani do pracy w zakładach zaawansowanych technologii przemysłu elektronicznego, chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych, a także w powstających firmach wdrażających innowacyjne technologie. Zdobyta w trakcie studiów wiedza teoretyczna oraz praktyczna będzie mogła być również spożytkowana do założenia i prowadzenia własnych małych lub średnich przedsiębiorstw zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Absolwent nabywa umiejętności w posługiwaniu się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Powinien znać podstawowe procesy technologiczne - w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie B2 oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kształcenia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Materiały współczesnych technologii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka z astronomią, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
  Kierunek technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem oferuje studentom studia łączące wiedzę z zakresu trzech obszarów kształcenia a ponadto chemii ogólnej, analitycznej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej oraz przedmiotów specjalistycznych związanych z wiedzą o przetwarzaniu surowców i wytwarzaniu półwyrobów i wyrobów, a także metod ich wytwarzania oraz technologiami ich wykorzystania i utylizacji po zakończonym okresie użytkowania. Studia na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem zapewniają studentom zdobycie wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych, poznanie zasad analizy i zarządzania środowiskiem. Duża ilość zajęć laboratoryjnych oraz odbycie semestralnych praktyk zawodowych gwarantuje zdobycie praktycznych umiejętności wysoko cenionych na rynku pracy.
  Absolwent kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku chemii II stopnia. Posiada tytuł zawodowy inżyniera. Jest wykształcony w trzech obszarach kształcenia, posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania środowiska, jego analizy oraz metod, technik i technologii prowadzących do jak najmniejszej eksploatacji i dewastacji środowiska naturalnego. Zna techniki zachowawcze. Posiada podstawowe informacje, dotyczące aspektów inżynierskich. Jest osobą kompetentną do prawidłowego sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Osiągnięte efekty kształcenia, semestralna praktyka zawodowa oraz unikalne trójobszarowe umiejscowienie kierunku w zakresie kształcenia, dają ogromną szansę na rynku pracy oraz niezwykłe doświadczenie wynikające z dużej liczby zajęć praktycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia proekologiczne i zarządzanie środowiskiem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka z astronomią, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)