• NANOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Nanotechnologia
   Zastosowanie nanomateriałów już dawno wykroczyło poza zaawansowane technologie kosmiczne, wojskowe czy lotnicze. Coraz częściej nanomateriały polimerowe wykorzystywane są w medycynie, przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym, kosmetycznym, elektronicznym i wielu innych. Można śmiało stwierdzić, że nanoinżynieria i inżynieria molekularna staną się podstawą technologii w XXI wieku. Celem nauczania na tym kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy w łatwy sposób odnajdą się zarówno w różnych gałęziach przemysłu, a także jako przyszli pracownicy jednostek naukowych i badawczych. Program studiów obejmuje przedmioty dające wiedzę z zakresu inżynierii i nanomateriałów polimerowych, syntezy, przetwórstwa i modyfikacji polimerów oraz nanokompozytów polimerowych, stosowanych jako materiały konstrukcyjne, projektowania, syntezy i wytwarzania organicznych i nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych do zastosowań w elektronice i medycynie.  Celem tego programu jest przygotowanie szeroko wyedukowanych specjalistów w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, chemii i informatyki oraz nauk o materiałach (inżynierii materiałowej) ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów polimerowych. Uczą się dobierać nanomateriały do różnych zastosowań oraz zdobywają szeroką wiedzę w zakresie metod kształtowania i badania ich struktury na poziomie nanoskopowym. Poznają technologie wytwarzania i przetwórstwa materiałów i nanomateriałów zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych.
   Absolwent:
   Absolwenci nanotechnologii są przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Posiadają podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle.  Osoby, które ukończą I stopień studiów kierunku Nanotechnologia będą wyposażone w kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w laboratorium zajmującym się opracowywaniem syntezy nanomateriałów, obsługiwania aparatury i urządzeń laboratoryjnych, badania podstawowych właściwości materiałów tego typu, określenia przydatności nanomateriałów do ich konkretnego praktycznego zastosowania  oraz nadzoru nad procesami technologicznymi przebiegającymi w przemyśle chemicznym związanym z obszarem nanotechnologii. Mogą zajmować się też projektowaniem metod syntezy nowych materiałów o rozmiarach nano, odczytywaniem informacji i przygotowywaniem nowych dokumentów w inżynierskich programach graficznych, czy też wykonywaniem obliczeń w codziennej pracy inżyniera. Absolwenci nanotechnologii mogą zostać zatrudnieni na stanowisku inżyniera, projektanta lub technologa w przemyśle związanym z nanotechnologiami lub/i przemyśle chemicznym, przemyśle tworzyw sztucznych oraz pracownika laboratorium w akademickich i przemysłowych ośrodkach badawczych w kraju i za granicą.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia
   Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów tego kierunku do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy poprzez umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej - w szczególności, otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Studiowanie chemii charakteryzuje się dużym udziałem przedmiotów podstawowych. Realizowany program kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod identyfikacji oraz metod obliczeniowych do badania budowy przestrzennej związków chemicznych i poszukiwania nowych substancji chemicznych o pożądanych właściwościach. Szczególną uwagę zwraca się na kształcenie samodzielności, umiejętności uczenia się, poznawania nowych, przyszłościowych technik i metod doświadczalnych. Jednym z głównych założeń programu jest nauka interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów chemicznych. Absolwent tego kierunku zna podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.
   Absolwent:
   Absolwent studiów inżynierskich posiada umiejętność posługiwania się podstawową wiedzą oraz literaturą fachową z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz ochrony środowiska. Posiada także wiedzę w dziedzinie otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami chemicznymi oraz umiejętność korzystania z tej wiedzy w praktyce zawodowej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzkimi. Potrafi prowadzić prace laboratoryjne oraz organizować bezpiecznie i efektywnie działające stanowiska takiej pracy. Jest przygotowany do opracowania koncepcji chemicznej i nadzorowania procesów z zakresu syntezy organicznej, technologii polimerów, analizy chemicznej  przy zachowaniu zasad ekonomicznych, prawnych i etycznych. Absolwent jest przygotowany do organizacji i prowadzenia procesów produkcyjnych nie tylko w przemyśle chemicznym i pokrewnych, ale również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie B2 oraz potrafi posługiwać się specjalistycznym słownictwem angielskim z zakresu chemii i podstaw technologii chemicznej. Ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA BUDOWLANA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia budowlana
   Chemia materiałów budowlanych zajmuje szczególne miejsce na pograniczu chemii, technologii, inżynierii materiałowej oraz budownictwa. Stanowi specyficzny, ale dobrze zdefiniowany przez przemysł obszar, obejmujący projektowanie, modyfikację, wytwarzanie oraz analitykę produktów chemicznych, stosowanych w przemyśle budowlanym. Przedstawiciele krajowego przemysłu materiałów budowlanych zgłaszają zapotrzebowanie na inżynierów, posiadających kwalifikacje w zakresie komponowania i analizy materiałów chemii budowlanej, przetwórstwa oraz projektowania wyrobów gotowych a jednocześnie znali się na ich atestacji i certyfikacji.  Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo. Studenci uczą się posługiwać syntetyczną wiedzą z wymienionych dziedzin, korzystania z niej w praktyce,  a szczególnie w zakresie projektowania, modyfikacji, wytwarzania  oraz analityki produktów chemicznych stosowanych w przemyśle budowlanym. Ponadto poznają zagadnienia związane z atestacją i certyfikacją wyrobów gotowych,  możliwością ich recyklingu i utylizacji.  
   Absolwent:
   Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych, chemicznych, technologicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej.  Zna technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Potrafi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania oraz atestacji i certyfikacji wyrobów. Zna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i potrafi kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle. Wiedza oraz  kwalifikacje praktyczne predestynują go do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, produkujących na potrzeby budownictwa, jak i zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu budowlanego. Absolwent chemii budowlanej zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia. Potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia budowlana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia do wyboru

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia budowlana jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Technologia chemiczna
   Program studiów przedstawia teoretyczne i technologiczne rozwiązania, które nie powodują wzrostu zanieczyszczenia środowiska oraz mają mniejsze zapotrzebowanie na dobra naturalne aby wytworzyć usługi i wyroby gotowe. Przygotowuje studentów do praktycznego rozwiązywania problemów, z którymi mogą się spotkać podczas ich rozwoju zawodowego. W trakcie studiów nabywane są umiejętności  obejmujące całość procesów wytwarzania, przetwarzania i badania związków i materiałów chemicznych. Rozwijana jest znajomość chemii, technologii chemicznej oraz matematyki i fizyki. Studenci uczą się, w jaki sposób otrzymywać i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, postępować z towarami zużytymi i odpadami, a także promować zrównoważony rozwój. Zdobywają też wiedzę o tym, jak aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Poznają podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.
   Specjalności: 
   • inżynieria biomateriałowa i radiacyjna
   • technologia barwników i chemii gospodarczej
   • technologia chemiczna nieorganiczna
   • technologia chemiczna organiczna
   • technologia polimerów
   Absolwent:
   Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji,  w której występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chemii lub technologii chemicznej.  Znajomość problemów technologii nieorganicznej (materiały adsorpcyjne i katalityczne), organicznej (leki, środki ochrony roślin, barwniki, chemia gospodarcza, przetwórstwo polimerów) oraz technologii gumy, garbarstwa i biomateriałów pozwala absolwentom na podjęcie pracy w przemyśle, laboratoriach analitycznych, przedstawicielstwach firm zagranicznych, małych firmach prywatnych, a także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • OCHRONA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Ochrona środowiska
   Program kierunku ochrona środowiska ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ obejmuje kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i chemicznych z uwzględnieniem kompetencji inżynierskich. Ma także charakter unikatowy, gdyż główny nacisk skierowany jest na kształcenie specjalistów w dziedzinie chemicznych technologii ochrony środowiska, monitoringu i analityki środowiska.  Politechnika Łódzka, jako jedyna uczelnia w makroregionie, kształci specjalistów w zakresie ochrony środowiska na poziomie inżynierskim.  W trakcie studiów, studenci zdobywają umiejętności  posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą całość zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz pogłębioną znajomością zagadnień związanych z monitoringiem technologiami ochrony środowiska. Wiedzy specjalistycznej towarzyszy pogłębiana znajomość chemii, biologii, biochemii, ekologii oraz matematyki i fizyki. Studenci dowiadują się, w jaki sposób projektować i użytkować instalacje chroniące środowisko, monitorować zagrożenia, bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, jak postępować z towarami zużytymi i odpadami, jak promować zrównoważony rozwój, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz jak kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone. Poznają podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także zdobywają umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.
   Absolwent:
   Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu ochrony środowiska, chemii lub technologii chemicznej.
   Studia inżynierskie na tym kierunku mają przygotować specjalistów zdolnych do samodzielnego wdrażania i eksploatacji technologii służących do ochrony oraz monitoringu środowiska naturalnego. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy: w laboratoriach, jednostkach badawczych i biurach projektów zajmujących się ochroną środowiska, w instytucjach gospodarki komunalnej (zakłady wodociągów i kanalizacji, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków), w służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, w instytucjach państwowej i samorządowej administracji terenowej zajmujących się ochroną środowiska.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
   Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają wiedzę niezbędną do interpretacji i opisu zjawisk chemicznych, fizykochemicznych oraz do prowadzenia prac laboratoryjnych. Kierunek łączy trzy dyscypliny: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową.  Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania i badania, jak również wdrażania technologii nowoczesnych materiałów inżynierskich. Celem kształcenia jest nadanie absolwentom umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą proces projektowania, wytwarzania i badania materiałów chemicznych. Wiedzy specjalistycznej towarzyszy dobra znajomość chemii, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej oraz angielskiej terminologii chemicznej i technologicznej. Studia powstały dzięki inicjatywie trzech uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnice Łódzkiej. Studenci rekrutowani są w uczelni macierzystej i tam realizują pierwszy semestr zajęć, następne dwa semestry w uczelniach partnerskich a czwarty semestr - dyplomowy – ponownie w uczelni macierzystej. Połączenie doświadczeń naukowych i dydaktycznych trzech jednostek zapewnia wysoką jakość kształcenia.
   Absolwent:
   Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w innych instytucjach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chemii lub technologii materiałów. Absolwenci znają sposób otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, potrafią postępować z towarami zużytymi i odpadami, promować zrównoważony rozwój, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi oraz posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Posiadają umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk chemicznych, fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia i studiach podyplomowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
NANOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Polimerowe materiały inżynierskie
 • Nanomateriały funkcjonalne
CHEMIA
Specjalności:
 • Analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska
 • Synteza organiczna
 • Chemia biologiczna
 • Chemia i fizyka polimerów
CHEMIA BUDOWLANA 
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Inżynieria biomateriałowa i radiacyjna
 • Technologia barwników i chemii gospodarczej
 • Technologia polimerów
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Analiza środowiskowa
 • Ekologiczne źródła energii 
 
Studia II stopnia:
NANOTECHNOLOGIA
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia analityczna i strukturalna
 • Techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie
 • Chemia medyczna
 • Chemia i fizyka polimerów
 • Nowoczesna synteza i analiza organiczna 
CHEMIA BUDOWLANA 
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Kataliza przemysłowa
 • Technologia leków i środków ochrony roślin
 • Inżynieria biomedyczna i radiacyjna
 • Technologia polimerów
 • Technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody
 • Zarządzanie i monitoring środowiska
 • Metody fotochemiczne i radiacyjne w ochronie środowiska 

CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA