• TECHNOLOGIA CHEMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Technologia chemiczna
   Program studiów obejmuje zagadnienia teoretyczne i technologiczne wytwarzania wyrobów chemicznych, nie powodującego wzrostu zanieczyszczenia środowiska oraz zmniejszającego zapotrzebowanie na dobra naturalne. W trakcie studiów nabywane są umiejętności  obejmujące całość procesów wytwarzania, przetwarzania i badania związków oraz materiałów chemicznych. Rozwijana jest znajomość chemii, technologii chemicznej oraz matematyki i fizyki. Studenci uczą się, w jaki sposób otrzymywać i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, postępować z towarami zużytymi i odpadami, a także promować zrównoważony rozwój. Zdobywają też wiedzę o tym, jak aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi oraz posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Poznają podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadają umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego OKE z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji: matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii - do wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.
   Przedmiot kwalifikacyjny
   Liczba punktów za każdy procent wyniku egzaminu maturalnego
   poziom podstawowy
   poziom rozszerzony
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   matematyka
   0
   2
   0
   5
   fizyka/chemia
   0
   1,2
   0
   3
   język obcy
   0
   0,8
   0
   2
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Do rekrutacji mogą przystąpić kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia jest liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych. 

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia
   Studiowanie chemii charakteryzuje się dużym udziałem przedmiotów podstawowych. Realizowany program kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod identyfikacji oraz metod obliczeniowych do badania budowy przestrzennej związków chemicznych i poszukiwania nowych substancji chemicznych o pożądanych właściwościach. Szczególną uwagę zwraca się na kształcenie samodzielności, umiejętności uczenia się, poznawania nowych, przyszłościowych technik i metod doświadczalnych. Jednym z głównych założeń programu jest nauka interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów chemicznych.
   Absolwent tego kierunku zna podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia

   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Chemia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego OKE z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji: matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii - do wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.
    
   Przedmiot kwalifikacyjny
   Liczba punktów za każdy procent wyniku egzaminu maturalnego
   poziom podstawowy
   poziom rozszerzony
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   matematyka
   0
   2
   0
   5
   fizyka/chemia
   0
   1,2
   0
   3
   język obcy
   0
   0,8
   0
   2
    
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Do klasyfikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia mogą przystąpić kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia jest liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych. 

  • CHEMIA BUDOWLANA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia budowlana
   Chemia materiałów budowlanych zajmuje szczególne miejsce na pograniczu chemii, technologii, inżynierii materiałowej oraz budownictwa. Stanowi specyficzny, ale dobrze zdefiniowany przez przemysł obszar, obejmujący projektowanie, modyfikację, wytwarzanie oraz analitykę produktów chemicznych, stosowanych w przemyśle budowlanym. Przedstawiciele krajowego przemysłu materiałów budowlanych zgłaszają zapotrzebowanie na inżynierów, posiadających kwalifikacje w zakresie komponowania i analizy materiałów chemii budowlanej, przetwórstwa oraz projektowania wyrobów gotowych, z jednoczesną znajomością metod ich atestacji i certyfikacji. Studenci uczą się posługiwać syntetyczną wiedzą z wymienionych dziedzin, korzystania z niej w praktyce, a szczególnie w zakresie projektowania, modyfikacji, wytwarzania oraz analityki produktów chemicznych, stosowanych w przemyśle budowlanym. Ponadto, poznają zagadnienia związane z recyklingiem i utylizacją zużytych wyrobów i odpadów.  
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia

   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Chemia budowlana następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego OKE z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji: matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii - do wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.
    
   Przedmiot kwalifikacyjny
   Liczba punktów za każdy procent wyniku egzaminu maturalnego
   poziom podstawowy
   poziom rozszerzony
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   matematyka
   0
   2
   0
   5
   fizyka/chemia
   0
   1,2
   0
   3
   język obcy
   0
   0,8
   0
   2
    
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Do klasyfikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia budowlana mogą przystąpić kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia jest liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych. 

  • NANOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Nanotechnologia
   Celem nauczania na kierunku nanotechnologia jest wykształcenie inżynierów, którzy w łatwy sposób odnajdą się zarówno w różnych gałęziach przemysłu, a także jako przyszli pracownicy jednostek naukowych i badawczych. Program studiów obejmuje przedmioty dające wiedzę z zakresu inżynierii i nanomateriałów polimerowych, syntezy, przetwórstwa i modyfikacji polimerów oraz nanokompozytów polimerowych, stosowanych jako materiały konstrukcyjne. Ponadto, kształcenie obejmuje elementy projektowania, syntezy i wytwarzania organicznych i nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych do zastosowań w elektronice i medycynie.  Celem jest przygotowanie szeroko wyedukowanych specjalistów w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, chemii i informatyki oraz nauk o materiałach, ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów polimerowych. Uczą się dobierać nanomateriały do różnych zastosowań oraz zdobywają szeroką wiedzę w zakresie metod kształtowania i badania ich struktury na poziomie nanoskopowym. Poznają technologie wytwarzania i przetwórstwa materiałów i nanomateriałów, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych, oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia

   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Nanotechnologia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego OKE z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji: matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii - do wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.
    
   Przedmiot kwalifikacyjny
   Liczba punktów za każdy procent wyniku egzaminu maturalnego
   poziom podstawowy
   poziom rozszerzony
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   matematyka
   0
   2
   0
   5
   fizyka/chemia
   0
   1,2
   0
   3
   język obcy
   0
   0,8
   0
   2
    
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Do klasyfikacji na studia II stopnia na kierunku Nanotechnologia mogą przystąpić kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia jest liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.  

  • OCHRONA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Ochrona środowiska
   Program kierunku ochrona środowiska ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ obejmuje kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i chemicznych, z uwzględnieniem kompetencji inżynierskich. Ma także charakter unikatowy, gdyż główny nacisk skierowany jest na kształcenie specjalistów w dziedzinie chemicznych technologii ochrony środowiska, monitoringu i analityki środowiska.  Politechnika Łódzka, jako jedyna uczelnia w makroregionie, kształci specjalistów w zakresie ochrony środowiska na poziomie inżynierskim.  W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętności  posługiwania się wiedzą ogólną, obejmującą całość zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz z monitoringiem i technologiami ochrony środowiska. Studenci dowiadują się, w jaki sposób projektować i użytkować instalacje chroniące środowisko, monitorować zagrożenia, bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, jak postępować z towarami zużytymi i odpadami, jak promować zrównoważony rozwój, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz jak kierować zespołami ludzkimi. Poznają podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także zdobywają umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Ochrona środowiska następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego OKE z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji: matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii - do wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.
    
   Przedmiot kwalifikacyjny
   Liczba punktów za każdy procent wyniku egzaminu maturalnego
   poziom podstawowy
   poziom rozszerzony
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   matematyka
   0
   2
   0
   5
   fizyka/chemia/biologia/geografia
   0
   1,2
   0
   3
   język obcy
   0
   0,8
   0
   2

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Do kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska mogą przystąpić kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia jest liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych. 

    

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
   Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają wiedzę niezbędną do interpretacji i opisu zjawisk chemicznych, fizykochemicznych oraz do prowadzenia prac laboratoryjnych. Kierunek łączy trzy dyscypliny: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową.  Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania i badania, jak również wdrażania technologii nowoczesnych materiałów inżynierskich. Celem kształcenia jest nadanie absolwentom umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną, obejmującą proces projektowania, wytwarzania i badania materiałów chemicznych. Wiedzy specjalistycznej towarzyszy dobra znajomość chemii, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej oraz angielskiej terminologii chemicznej i technologicznej.
   UWAGA: Studia realizowane w PŁ z semestrami wyjazdowymi w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Do kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia mogą przystąpić kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku chemia, tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia jest liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - STUDIA DOKTORANCKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia doktoranckie na kierunku Technologia chemiczna
   Wydział Chemiczny PŁ jako jedyny w centralnej Polsce kształci doktorów nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Studia doktoranckie na tym kierunku przygotowują do pracy w jednostkach badawczych, badawczo-rozwojowych oraz w wyższych uczelniach, ale przede wszystkim w przemyśle chemicznym i branżach pokrewnych. Doktoranci wykonując badania własne w ramach realizowanych z przemysłem grantów, zapoznają się z pracą badawczą oraz specyfiką pracy w wybranej przez siebie dziedzinie naukowej. W trakcie realizacji programu studiów doktorant zdobywa szeroką wiedzą z zakresu technologii chemicznej, umiejętności planowania, realizacji i opisywania metod wytwarzania chemikaliów oraz materiałów, a także wiele umiejętności personalnych. Praca w grupie badawczej nad rozwiązywaniem problemów, a także odbywane szkolenia zawodowe, praktyki i staże przemysłowe rozwijają umiejętności techniczne i organizacyjne. Cechy te pozwalają podjąć pracę również w dziedzinach niezwiązanych z technologią chemiczną.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia III stopnia

   Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie na kierunku Technologia chemiczna odbywa się w drodze konkursu. Przyjęcia kandydatów na studia III stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są: ocena ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie będzie prowadzone w roku akademickim 2017/2018 zgodnie z harmonogramem określonym przez władze Wydziału Chemicznego, zatwierdzonym przez Prorektora ds. Edukacji do końca kwietnia 2017 r. W roku akademickim 2017/2018 planowany jest nabór na studia III stopnia zarówno w semestrze zimowym jak i letnim.

  • CHEMIA - STUDIA DOKTORANCKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia doktoranckie na kierunku Chemia
   Wydział Chemiczny PŁ  kształci doktorów nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, mających przygotowanie inżynierskie. Ukończenie tego kierunku predysponuje doktorów do pracy w jednostkach badawczych, badawczo-rozwojowych, w wyższych uczelniach i wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach przemysłowych. Doktoranci wprowadzani są do pracy naukowej poprzez rozwiązywanie problemów naukowych za pomocą nowoczesnych technik badawczych, opisywanie zjawisk fizyko-chemicznych w publikacjach naukowych, prezentowanie wyników badań na seminariach i konferencjach. W ramach studiów projektują innowacyjne materiały, metody syntezy oraz sposoby ich badań. Korzystają przy tym z nowoczesnej aparatury i technik obliczeniowych. Praca w grupie badawczej nad rozwiązywaniem problemów, a także odbywane szkolenia zawodowe, praktyki i staże w renomowanych ośrodkach naukowych, instytutach naukowo-badawczych i laboratoriach przemysłowych rozwijają umiejętności techniczne i organizacyjne. Cechy te pozwalają podjąć pracę również w dziedzinach niezwiązanych z chemią.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia III stopnia

   Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie na kierunku Chemia odbywa się w drodze konkursu. Przyjęcia kandydatów na studia III stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są: ocena ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie będzie prowadzone w roku akademickim 2017/2018 zgodnie z harmonogramem określonym przez władze Wydziału Chemicznego, zatwierdzonym przez Prorektora ds. Edukacji do końca kwietnia 2017 r. W roku akademickim 2017/2018 planowany jest nabór na studia III stopnia zarówno w semestrze zimowym jak i letnim.

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Inżynieria biomateriałowa i radiacyjna
 • Technologia barwników i chemii gospodarczej
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Technologia polimerów
CHEMIA
Specjalności:
 • Analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska
 • Chemia biologiczna
 • Chemia i fizyka polimerów
 • Synteza organiczna
CHEMIA BUDOWLANA
NANOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Nanomateriały funkcjonalne
 • Polimerowe materiały inżynierskie
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Analiza środowiskowa
 • Ekologiczne źródła energii
 
Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Specjalności:
 • Inżynieria biomedyczna i radiacyjna
 • Kataliza przemysłowa
 • Technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej
 • Technologia leków i środków ochrony roślin
 • Technologia polimerów
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia analityczna i strukturalna
 • Chemia i fizyka polimerów
 • Chemia medyczna
 • Nowoczesna synteza i analiza organiczna
 • Techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie
CHEMIA BUDOWLANA
NANOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Metody fotochemiczne i radiacyjne w ochronie środowiska
 • Technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody
 • Zarządzanie i monitoring środowiska
CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Doktoranckie

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
CHEMIA