ul. Fosa Staromiejska 1a

87-100 Toruń

tel.: 56-611-36-10

fax: 56-611-36-32

e-mail: whminus@umk.pl

http://www.hum.umk.pl/

ul. Fosa Staromiejska 1a

87-100 Toruń

tel.: 56-611-36-10

fax: 56-611-36-32

e-mail: whminus@umk.pl

http://www.hum.umk.pl/

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Filozofia
  Studia filozoficzne mają na celu wykształcenie osób elastycznych, łatwo adaptujących się intelektualnie o szerokich horyzontach myślowych. Jak dowodzą liczne badania naukowe, cechy te na dzisiejszym rynku pracy są znacznie bardziej przydatne, niż nabywanie konkretnych szybko starzejących się kompetencji. Absolwent uzyska wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, teorii poznania, ontologii, logiki i etyki. Studia uczą artykułowania oraz uzasadniania własnych poglądów, a także prezentowania, analizy i interpretacji stanowisk filozoficznych i światopoglądowych. Zapewniają one przygotowanie do kontynuowania edukacji na tym samym lub innych kierunkach, a także do pełnienia różnorodnych ról społecznych i podjęcia pracy w szkolnictwie. Studenci mogą wybrać między trzema ścieżkami specjalizacyjnymi: "niebieską" - czyli ogólnofilozoficzną, "zieloną" - filozofia i psychologia egzystencjonalną oraz "żółtą" - komunikacja społeczna. 
  Po studiach masz szerokie horyzonty, jesteś kreatywny i elastyczny, masz kompetencje bardzo cenne na współczesnym rynku pracy. Wykształcenie filozoficzne często posiadają pracownicy reklamy (szczególnie tzw. copy-writers), dziennikarze, politycy, doradcy czy specjaliści od public relations. Kompetencje opanowywane podczas studiów pozwalają absolwentom na nabycie elastyczności na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy. Absolwenci ponadto wyróżniają się rozeznaniem w sferze życia publicznego i umiejętnością rozpoznania panujących w niej, często nieuświadomionych, relacji. Absolwenci filozofii poszukiwani są szczególnie w branży Public Relations, w działach Human Resources dużych firm, dziennikarstwie oraz instytucjach kulturalnych. Posiadają umiejętności pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny 
   
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest kolejność składania dokumentów.
   
   

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Kognitywistyka
  Kognitywistyka jest jedyną dziedziną wiedzy, która pozwala na rzeczywiste zrozumienie natury ludzkiej na wielu poziomach, przede wszystkim biologicznym, fizycznym i osobowym. Interdyscyplinarny charakter. Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania i uwarunkowań oraz ich modelowania, jak i praktycznej, związanej z naukami medycznymi: głównie w dziedzinie diagnozowania komputerowego zaburzeń mowy i widzenia oraz neuroobrazowania mózgu, a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne. Natomiast zajęcia praktyczne dają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności m.in. z grafiki komputerowej, projektowania interfejsów programowych i środowisk wirtualnych, programowania dla potrzeb edukacji. Absolwent kognitywistyki UMK ma możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w:
  • instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne, w tym w edukacji;
  • instytucjach związanych z mediami informatycznymi;
  • administracji publicznej (gdzie będzie mógł wykorzystać wiedzę w zakresie usprawnień w komunikacji „człowiek-komputer”);
  • w zespołach rehabilitacyjnych z pacjentami mającymi zaburzenia mowy i percepcji.
  Wymagania rekrutacyjn

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, filozofia
   
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kognitywistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
   
   

 • MEDIOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Medioznawstwo
  Studia mają charakter interdyscyplinarny, opierając się na kulturowym, społecznym, filozoficznym, informatologicznym i kogniwistycznym rozumieniu zagadnień w obrębie pięciu głównych modułów:
  • Teorie mediów,
  • Działanie i praktyki mediów,
  • Krytyka ujęcia mediów,
  • Umiejętności i technologie medialne
  • Moduł przedmiotów do wyboru wzbogacających program.
  Oferujemy współczesną wiedzę krytyczną dotyczącą mediów, a także możliwość nabycia umiejętności ich profesjonalnego kształtowania, wyrobieniu praktycznych umiejętności operowania wiedzą o mediach służy bogata oferta warsztatów (laboratoriów) i konwersatoriów. Program studiów opiera się na laboratoriach komputerowych, telewizyjnych, warsztatów współczesnych technik realizacji radiowej, współpracy z mediami ogólnopolskimi oraz lokalnymi, toruńskimi instytucjami kultury i sztuki, a także na wykorzystaniu infrastruktury telewizji UMK oraz zasobów Uczelnianego Centrum Informatycznego.
  Absolwenci medioznawstwa mogą kontynuować kształcenie na istniejących studiach drugiego stopnia (na zasadach ogólnych). W perspektywie najbliższych lat zamierzamy uruchomić także studia medioznawcze drugiego stopnia, umożliwiające kontynuowanie studiów w ramach tego samego kierunku.
  W społeczeństwie współczesnym, nazywanym także informacyjnym lub sieciowym, media stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtowania i spajania systemu społecznego. Instytucje związane z mediami oferują wiele miejsc pracy, szczególnie dla osób kształtujących politykę komunikacyjno-informacyjną społeczeństwa. Należą do nich: dziennikarze, komentatorzy rzeczywistości współczesnej, osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami, pracownicy administracji publicznej szczebla lokalnego i regionalnego, organizacji pozarządowych, rzecznicy prasowi, pracownicy działów reklamy, marketingu i promocji oraz służb public relations.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Medioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny 
   
   

 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
  Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne przeznaczone są dla wszystkich kandydatów z wyobraźnią, ciekawych świata, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, które trudno zaspokoić w tradycyjnym w okresie powojennym w Polsce systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej. Studia zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje. W ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno- Społecznych można uzyskać dyplom następujących kierunków:
  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • etnologia – antropologia kulturowa
  • filologia bałkańska
  • filologia germańska
  • filologia klasyczna
  • filologia polska
  • filologia romańska
  • filologia słowiańska
  • filologia włoska
  • filozofia
  • historia
  • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  • kognitywistyka
  • ochrona dóbr kultury
  • medioznawstwo
  • pedagogika
  • politologia
  • socjologia
  • stosunki międzynarodowe
  • studia bałtyckie
  • zarządzanie informacją i bibliologia
  Kształcenie w ramach MISH-S prowadzone jest w sposób indywidualny. Student w porozumieniu z własnym opiekunem naukowym ustala indywidualny program studiów obejmujący tzw. minimum wybranego kierunku studiów oraz przedmioty dodatkowe; dzięki temu może uzyskać dyplom określonego kierunku, ale też uzupełnić wiedzę o dodatkowe, najciekawsze i najbardziej przydatne w późniejszej karierze przedmioty. Możliwa jest realizacja więcej niż jednego minimum, a w konsekwencji ukończenie więcej niż jednego kierunku w ramach MISH-S.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny 
   
   

 • ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Organizacja opieki nad osobą starszą
  Dlaczego warto studiować Organizację opieki nad osobą starszą na UMK?
  • studia z przyszłością – starzenie się społeczeństw i związany z tym wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad osobami starszymi
  • perspektywa stworzenia własnego stanowiska pracy oraz generowania nowych miejsc zatrudnienia
  • zdobycie kompetencji animatora czasu wolnego osoby starszej
  • pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej osoby starszej
  • nabycie umiejętności korzystania z wachlarza metod i strategii stosowanych w systemie wspomagania, wspierania i pomocy osobom starszym
  • uzyskanie wartościowej wiedzy z zakresu psychologii oraz medycznych aspektów opieki nad osobą starszą, przydatnej także w opiece nad bliskimi
  • możliwość zmienienia społecznego postrzegania starości – od pasywności do aktywności seniorów
  • możliwość aktywnego wspomagania właściwych relacji międzypokoleniowych
  • możliwość studiowania w formule  30+ (dla osób czynnych zawodowo powyżej 30 roku życia)
  • pewna praca w Polsce i za granicą – instytucje i placówki opiekuńcze, służba zdrowia, domy pomocy społecznej, placówki kulturalno-oświatowe, kluby seniora, ośrodki opieki paliatywnej
  Po studiach:
  • uzyskanie kwalifikacji kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobą starszą
  • możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich  II stopnia
  • aktywny wkład w podnoszenie jakości usług opiekuńczych i zdrowotnych świadczonych ludziom w podeszłym wieku
  • studiowanie w obszarze opieki nad osobą starszą wpisuje się w cele „Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020”
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Organizacja opieki nad osobą starszą brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny 
   
   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Psychologia
  Psychologia na Wydziale Humanistycznym UMK oferuje studentom cztery specjalizacje (praktyczna psychologia społeczna i środowiskowa, psychologia kliniczna, neuropsychologia, stosowana psychologia zwierząt), które przygotowują absolwentów do pracy w różnorodnych dziedzinach: służbie zdrowia, poradniach rodzinnych, systemie oświaty, firmach marketingowych, pracowniach badania opinii publicznej, samorządach lokalnych, organizacjach ekologicznych, w mediach, ogrodach zoologicznych i ośrodkach pracy ze zwierzętami, przy planowaniu przyjaznych ludziom środowisk pracy, osiedli czy szkół. Absolwent psychologii posiada wiedzę, która może być  sprzedana wszędzie tam, gdzie są ludzie, stąd tak szeroki zakres zastosowań psychologii.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia jednolite magisterskie
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, filozofia
   
   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Socjologia
  Socjologia to studia, które dają absolwentowi umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych. Absolwenci socjologii UMK mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Mogą być zatrudniani na dowolnych stanowiskach i w dowolnych zawodach wymagających kontaktu z ludźmi. Najchętniej zatrudniani są jako:
  • badacze i eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej;
  • dziennikarze w czasopismach i innych mediach;
  • specjaliści od kontaktów interpersonalnych w zakładach pracy;
  • eksperci od rozwiązywania konfliktów grupowych;
  • pracownicy służby cywilnej i administracji samorządowej;
  • pracownicy domów pomocy społecznej;
  • pracownicy szpitali psychiatrycznych;
  • pracownicy ośrodków dla ludzi bezdomnych i uzależnionych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski 
   
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest kolejność składania dokumentów.
   
   

Opinie (0)