• INFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Informatyka
   Absolwent ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki (programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania), zna najnowsze technologie i jest przygotowany do szybkiego przyswajania wiedzy i rozwoju zawodowego. Może pracować jako:
   • administrator systemów i sieci komputerowych,
   • webmaster,
   • programista,
   • inżynier oprogramowania,
   • projektant lub analityk systemów bazodanowych,
   • projektant systemów decyzyjnych,
   • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw,
   • wdrożeniowiec systemów informatycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka – poziom podstawowy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka – na poziomie rozszerzonym
    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Możliwa jest także rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów po innych kierunkach.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • MATEMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka 
   Absolwent kierunku Matematyka posiada gruntowną wiedzę matematyczną, pogłębione umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, umie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z pakietów matematycznych. Może ubiegać się o pracę m.in. w ośrodkach badawczych i obliczeniowych, pracowniach statystycznych. Absolwent specjalności matematyka w ekonomii i finansach, zastosowania matematyki może ubiegać się o pracę w bankach lub innych instytucjach finansowych na stanowisku: analityka, konsultanta, doradcy lub specjalisty ds. zarządzania ryzykiem finansowym. Absolwent Matematyki teoretycznej zwykle wybiera ścieżkę kariery naukowej w dziedzinie matematyki i kontynuuje studia (studia III stopnia - doktoranckie). Absolwent specjalizacji nauczycielskich studiów I stopnia otrzymuje przygotowanie do nauczania w szkołach na II etapie edukacyjnym, a II stopnia – do nauczania w szkołach na III i IV etapie edukacyjnym. Zawód matematyk znalazł się na 1. miejscu w rankingu najlepszych zawodów w roku 2014 opublikowanym przez przez CareerCast. Prognozy amerykańskie wskazują, że do 2022 r. liczba ofert pracy dla absolwentów matematyki wzrośnie o jedną czwartą. Zapraszamy do studiowania matematyki na UMK!
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
    
    
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Możliwa jest także rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów po innych kierunkach.
    
    

    

  • MATEMATYKA I EKONOMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka i ekonomia
   W trakcie trzech lat można równocześnie ukończyć dwa kierunki studiów: matematykę i ekonomię oraz uzyskać dwa dyplomy. Przedmioty matematyczne pozwolą opanować matematyczne narzędzia, które zastosowane zostaną w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych poznanych na przedmiotach ekonomicznych w trakcie studiów. Studia międzyobszarowe dają szansę równoczesnego opanowania podstawowej wiedzy matematycznej oraz poznania prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. Studia międzyobszarowe matematyka i ekonomia dają duże możliwości wyboru kierunku dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. Absolwent kierunku matematyka i ekonomia może pracować m. in. jako: 
   • analityk zjawisk ekonomicznych,
   • specjalista w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych (z uwagi na umiejętność analitycznego myślenia),
   • specjalista w przedsiębiorstwach w różnych sektorach gospodarki,
   • pracownik urzędów administracji państwowej i samorządowej,
   • komentator medialny zjawisk i procesów gospodarczych,
   • specjalista od opracowań statystycznych.
   Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia międzyobszarowe I stopnia na kierunku Matematyka i ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Język obcy nowożytny
    
    

    

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe
   Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem? Marzy Ci się praca w służbach specjalnych, inspekcjach czy stażach? Chciałbyś wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Interesują Cię nowe technologie, informatyka, ochrona danych, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa związane z cyberprzestrzenią? Wybierz studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym oraz w instytucjach, służbach i organach bezpieczeństwa państwa. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę. W praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji w obszarze bezpieczeństwa państwa. Zna język obcy na poziomie B2, w tym język specjalistyczny właściwy dla studiowania kierunku. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa państwa. Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, takich jak:
   • samorządowe instytucje publiczne (urzędy gminy, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne);
   • rządowe instytucje publiczne (ministerstwa, agencje rządowe, inspekcje, administracja rządowa, państwowe jednostki organizacyjne);
   • zespoły reagowania kryzysowego;
   • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
   • Agencja Wywiadu;
   • Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
   • Służba Wywiadu Wojskowego;
   • Biuro Ochrony Rządu;
   • Służba Graniczna;
   • Straż Ochrony Lotnisk;
   • Straż gminna (miejska);
   • Formacje Obrony Cywilnej Kraju;
   • Siły Zbrojne RP;
   • placówki dyplomatyczne;
   • instytucje Unii Europejskiej;
   • organizacje międzynarodowe;
   • służby społeczne;
   • biznes.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Ogólna
 • Matematyka w ekonomii i finansach
 • Nauczanie matematyki
 • Nauczanie matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych
INFORMATYKA
MATEMATYKA I EKONOMIA
 
Studia II stopnia:
MATEMATYKA 
Specjalności:
 • Zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
 • Zastosowania matematyki
 • Nauczanie matematyki
 • Nauczanie matematyki i informatyki
 • Teoretyczna
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka
 • Nauczanie przedmiotów "informatyka oraz zajęcia komputerowe"

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA

Doktoranckie

MATEMATYKA