ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

tel. +48 56 611-3410

faks +48 56 611-2987

e-mail: wmii@mat.umk.pl

http://www.mat.umk.pl

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

tel. +48 56 611-3410

faks +48 56 611-2987

e-mail: wmii@mat.umk.pl

http://www.mat.umk.pl

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Informatyka
  Absolwent ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki (programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania), zna najnowsze technologie i jest przygotowany do szybkiego przyswajania wiedzy i rozwoju zawodowego. 
  Absolwent studiów inżynierskich dodatkowo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki i technik mikroprocesorowych. Absolwent kierunku Informatyka może pracować jako:
  • administrator systemów i sieci komputerowych,
  • webmaster,
  • programista,
  • inżynier oprogramowania,
  • projektant lub analityk systemów bazodanowych,
  • programista aplikacji mobilnych
  • projektant systemów decyzyjnych,
  • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw,
  • wdrożeniowiec systemów informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka - studia licencjackie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka – poziom podstawowy
  • Jeden spośród: matematyka, informatyka, fizyka – na poziomie rozszerzonym
  Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na kierunku Informatyka odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
  Uwaga! Na studiach niestacjonarnych duża część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka – studia inżynierskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka – poziom podstawowy
  • Jeden spośród: matematyka, informatyka, fizyka – na poziomie rozszerzonym
  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Możliwa jest także rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów po innych kierunkach.
  Podstawą kwalifikacji na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka na kierunku Informatyka jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Z kandydatami, którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka 
  Absolwent kierunku Matematyka posiada gruntowną wiedzę matematyczną, pogłębione umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, umie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z pakietów matematycznych. Może ubiegać się o pracę m.in. w ośrodkach badawczych i obliczeniowych, pracowniach statystycznych. Absolwent specjalności matematyka w ekonomii i finansach, zastosowania matematyki może ubiegać się o pracę w bankach lub innych instytucjach finansowych na stanowisku: analityka, konsultanta, doradcy lub specjalisty ds. zarządzania ryzykiem finansowym. Absolwent Matematyki teoretycznej zwykle wybiera ścieżkę kariery naukowej w dziedzinie matematyki i kontynuuje studia (studia III stopnia - doktoranckie). Absolwent specjalizacji nauczycielskich studiów I stopnia otrzymuje przygotowanie do nauczania w szkołach na II etapie edukacyjnym, a II stopnia – do nauczania w szkołach na III i IV etapie edukacyjnym. Zawód matematyk znalazł się na 1. miejscu w rankingu najlepszych zawodów w roku 2014 opublikowanym przez przez CareerCast. Prognozy amerykańskie wskazują, że do 2022 r. liczba ofert pracy dla absolwentów matematyki wzrośnie o jedną czwartą. Zapraszamy do studiowania matematyki na UMK!
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
   
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Możliwa jest także rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów po innych kierunkach.
   
   

   

 • MATEMATYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka stosowana

  Na absolwenta kierunku matematyka stosowana, czyli inżyniera analizy danych lub inżyniera badań operacyjnych czeka praca na stanowiskach wymagających stosowania narzędzi i metod matematycznych oraz umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia.
  Analiza dużych zbiorów danych generowanych przez systemy informatyczne pozwala uzyskiwać pożądane przez firmy i instytucje informacje i wnioski, często służące poprawie rentowności działalności. Potrzeby rynku pracy w tym zakresie są ogromne. Tego rodzaju specjalistów poszukują: sektor finansowy, ubezpieczeniowy, medyczny, przemysł, handel, instytucje statystyczne itd. Jest to widoczne na internetowych portalach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn), czy portalach pracy. W rankingu najlepszych zawodów w roku 2016 opublikowanym przez przez CareerCast znalazły się aż cztery profesje wykonywane przez matematyków! Pozycję pierwszą zajął analityk danych.
  Studia matematyka stosowana dają:
  • Wykształcenie w zakresie zastosowań matematyki, przede wszystkim w analizie danych oraz badaniach operacyjnych, oparte na znajomości niezbędnych podstaw matematycznych oraz wybranych narzędzi informatycznych.
  • Umiejętność pracy nad projektami, także zespołowymi.
  • Dobry zawód.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
   

 • MATEMATYKA I EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka i ekonomia
  W trakcie trzech lat można równocześnie ukończyć dwa kierunki studiów: matematykę i ekonomię oraz uzyskać dwa dyplomy. Przedmioty matematyczne pozwolą opanować matematyczne narzędzia, które zastosowane zostaną w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych poznanych na przedmiotach ekonomicznych w trakcie studiów. Studia międzyobszarowe dają szansę równoczesnego opanowania podstawowej wiedzy matematycznej oraz poznania prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. Studia międzyobszarowe matematyka i ekonomia dają duże możliwości wyboru kierunku dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. Absolwent kierunku matematyka i ekonomia może pracować m. in. jako: 
  • analityk zjawisk ekonomicznych,
  • specjalista w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych (z uwagi na umiejętność analitycznego myślenia),
  • specjalista w przedsiębiorstwach w różnych sektorach gospodarki,
  • pracownik urzędów administracji państwowej i samorządowej,
  • komentator medialny zjawisk i procesów gospodarczych,
  • specjalista od opracowań statystycznych.
  Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia międzyobszarowe I stopnia na kierunku Matematyka i ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
   
   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe
  Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem? Marzy Ci się praca w służbach specjalnych, inspekcjach czy stażach? Chciałbyś wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Interesują Cię nowe technologie, informatyka, ochrona danych, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa związane z cyberprzestrzenią? Wybierz studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym oraz w instytucjach, służbach i organach bezpieczeństwa państwa. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę. W praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji w obszarze bezpieczeństwa państwa. Zna język obcy na poziomie B2, w tym język specjalistyczny właściwy dla studiowania kierunku. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa państwa. Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, takich jak:
  • samorządowe instytucje publiczne (urzędy gminy, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne);
  • rządowe instytucje publiczne (ministerstwa, agencje rządowe, inspekcje, administracja rządowa, państwowe jednostki organizacyjne);
  • zespoły reagowania kryzysowego;
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Agencja Wywiadu;
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
  • Służba Wywiadu Wojskowego;
  • Biuro Ochrony Rządu;
  • Służba Graniczna;
  • Straż Ochrony Lotnisk;
  • Straż gminna (miejska);
  • Formacje Obrony Cywilnej Kraju;
  • Siły Zbrojne RP;
  • placówki dyplomatyczne;
  • instytucje Unii Europejskiej;
  • organizacje międzynarodowe;
  • służby społeczne;
  • biznes.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)