• EKONOMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Ekonomia
   Studiowanie ekonomii daje absolwentowi solidną wiedzę o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących we współczesnej ekonomii. Absolwent potrafi analizować i interpretować zjawiska oraz procesy ekonomiczne (zarówno w skali mikro- jak i makroekonomicznej). Absolwenci Ekonomii UMK znajdują zatrudnienie m.in. jako:
   • analitycy zjawisk ekonomicznych,
   • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz w innych przedsiębiorstwach świadczących usługi finansowe,
   • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
   • ekonomiści w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
   • pracownicy instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń pozarządowych,
   • komentatorzy medialni zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce.
   Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia albo wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów I stopnia oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Finanse i rachunkowość
   Kierunek finanse i rachunkowość przygotowuje do wykonywania zawodu finansisty. Przemiany dokonujące się w Polsce, a także szerzej – w Europejskim Obszarze Gospodarczym - spowodowały wzrost zapotrzebowania na kadrę zdolną do pełnienia funkcji kierowniczych i doradczych, w których niezbędne są: wiedza z zakresu ekonomii i szeroko rozumianych finansów, swobodna komunikacja w języku obcym oraz kreatywność. Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość UMK znajdują zatrudnienie m.in. jako:
   • pracownicy działów finansowych i księgowych,
   • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
   • analitycy i doradcy finansowi,
   • pracownicy zarządzający portfelem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie, instytucji finansowej lub samorządzie lokalnym.
   Absolwent kierunku finanse i rachunkowość posiada umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów finansowych. Na kierunku kształceni są specjaliści, którzy w oparciu o zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne, przygotowani są do zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz tam, gdzie wymagana jest szeroka wiedza z zakresu finansów i rynku finansowego, w tym rynku papierów wartościowych oraz zarządzania ryzykiem. Solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom dostosować się do przeobrażeń zachodzących na rynku pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia albo wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów I stopnia oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MATEMATYKA I EKONOMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka i ekonomia
   Studia dwukierunkowe Matematyka i Ekonomia dają szansę równoczesnego opanowania podstawowej wiedzy matematycznej oraz poznania prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty matematyczne pozwolą opanować matematyczne narzędzia, które następnie znajdą zastosowanie przy analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. O wzajemnych powiązaniach między matematyką i ekonomią świadczy choćby długa lista Noblistów w dziedzinie ekonomii, których początkowym polem aktywności naukowej była matematyka. Przedmioty ekonomiczne dostarczą ciekawych i konkretnych problemów, których poznanie będzie dobrą motywacją do studiowania matematycznych pojęć i teorii. Absolwenci Matematyki oraz Ekonomii UMK znajdują zatrudnienie m. in. jako:
   • analitycy zjawisk ekonomicznych,
   • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych (z uwagi na umiejętność analitycznego myślenia),
   • specjaliści w przedsiębiorstwach w różnych sektorach gospodarki,
   • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
   • komentatorzy medialni zjawisk procesów gospodarczych,
   • komentatorzy medialni zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce,
   • specjaliści od opracowań statystycznych.
   Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka i ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Zarządzanie
   Zarządzanie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach działania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych, administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają umiejętność kierowania organizacjami we wszystkich obszarach ich funkcjonowania. Ponadto uzyskują wiedzę na temat zjawisk zachodzących na rynkach regionalnych oraz Unii Europejskiej. Ukończenie kierunku zarządzanie na UMK stwarza możliwości znalezienia zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się organizacjach krajowych i zagranicznych. Absolwenci kierunku (w zależności od specjalności) znajdują zatrudnianie w szczególności jako:
   • specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych (np. ds. marketingu, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystania informatyki w procesach zarządzania, organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
   • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
   • menedżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych,
   • eksperci na rynku inwestycji, nieruchomości,
   • specjaliści ds. finansów, rachunkowości, w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz firmach świadczących usługi finansowe.
   Studia z zakresu zarządzania dają teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia albo wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów I stopnia oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Komunikacja i psychologia w biznesie
   Komunikacja i psychologia w biznesie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają oni umiejętności kierowania organizacjami, zwłaszcza w obszarach związanych z tzw. „miękkim zarządzaniem”. Kierunek Komunikacja i psychologia w biznesie koncentruje się na wiedzy o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury biznesowe. Z tym związane jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących aplikacji tej wiedzy w biznesie, tj. przede wszystkim w analizie i świadomym kształtowaniu zjawisk społecznych w zarządzaniu. Tak nakreślone efekty kształcenia będą realizowane przez moduły przedmiotów obejmujące psychologię w biznesie, komunikację w biznesie, PR oraz zarządzanie sprzedażą. Kierunek studiów jest więc skoncentrowany na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania. W ramach kierunku położono nacisk przede wszystkim na rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych studentów, adresując tym samym ofertę do osób przejawiających zainteresowania humanistyczne. Ukończenie kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie na UMK umożliwia zatrudnienie w dynamicznie rozwijających się organizacjach oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Absolwenci kierunku posiadają kompetencje związane z kreowaniem wizerunku i oddziaływaniem na otoczenie organizacji. Absolwenci kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Znajdują zatrudnienie w szczególności jako:
   • specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych (np. marketingu, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania sprzedażą, organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania wizerunkiem firmy, tworzenia kampanii PR, budowania satysfakcji pracowników i klientów),
   • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
   • menedżerowie w instytucjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach,
   • specjaliści ds. marketingu, zarządzania sprzedażą, PR, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, w bankach, firmach ubezpieczeniowych czy firmach świadczących usługi finansowe.
   Studia z zakresu Komunikacja i psychologia w biznesie dają teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia albo wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Moduły:
 • Ilościowy
 • Menedżerski
 • Międzynarodowy
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Moduły:
 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość
 • Zarządzanie finansami
KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
MATEMATYKA I EKONOMIA
ZARZĄDZANIE
Moduły:
 • Informatyczny
 • Inwestycyjno-nieruchomościowy
 • Marketingowy
 • Personalny - Menedżer HR
 • Organizacyjny - Menedżer biznesu
 • Organizacyjny - Menedżer biznesu - program polsko-hiszpański
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Analityka gospodarcza
 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Gospodarka międzynarodowa
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Doradztwo finansowe i finanse przedsiębiorstw
 • Inżynieria finansowa
 • Rachunkowość i audyt finansowy
 • Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Informatyka w biznesie
 • Inżynieria decyzji menedżerskich
 • Inwestycje i nieruchomości
 • Logistyka procesów gospodarczych
 • Nowoczesny marketing
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie MSP
 • Zarządzanie biznesem
 • Zarządzanie rozwojem miasta i regionu
 • Zarządzanie turystyką i sportem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
MANAGEMENT
Specjalności:
 • Business Administration
 • Human Resource Management
 • Tourism and Sport Management

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Moduły:
 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość
 • Zarządzanie finansami 
ZARZĄDZANIE
Moduły:
 • Informatyczny
 • Inwestycyjno-nieruchomościowy
 • Marketingowy
 • Personalny - Menedżer HR
 • Organizacyjny - Menedżer biznesu
 
Studia II stopnia:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Doradztwo finansowe i finanse przesiębiorstw
 • Rachunkowość i audyt finansowy /specjalność oferowana również w Bydgoszczy w budynkach Collegium Medicum/
 • Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Inwestycje i nieruchomości
 • Logistyka procesów gospodarczych
 • Nowoczesny marketing
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie MSP
 • Zarządzanie biznesem
 • Zarządzanie rozwojem miasta i regionu
 • Zarządzanie turystyką i sportem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi