• ZDROWIE PUBLICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Zdrowie publiczne
   Zdrowie publiczne jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Treści zawarte w programie studiów zostały tak dobrane, aby studenci przyswoili sobie niezbędny zasób wiedzy i kompetencji dotyczących rozpoznawania głównych zagrożeń zdrowia, jego ochrony i umacniania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych. Wydział Nauk o Zdrowiu przyjmuje kandydatów na studia z zakresu zdrowia publicznego na podstawie akredytacji udzielonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Dwustopniowe studia (licencjat i magisterskie uzupełniające) prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Celem nauczania jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają niezbędne umiejętności i kompetencje do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego a poza tym dalszego rozwoju kariery zawodowej, w tym także kształcenia podyplomowego i studiów doktoranckich.
   Studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny blok przedmiotów medycznych i społeczno-ekonomicznych oraz przedmioty specjalizacyjne specjalnościowe - w zależności od wybranego profilu zawodowego - które stanowią 50% łącznego wymiaru godzin. Przygotowanie praktyczne realizowane jest już od pierwszego roku studiów poprzez zajęcia odbywające się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach, a także klinikach i oddziałach szpitalnych. Również wakacyjne praktyki zawodowe stanowią istotny element kształcenia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie, język polski,  historia, geografia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne, jest posiadanie tytułu licencjata lub rownoważny kierunku Zdrowie Publiczne. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

  • PIELĘGNIARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Pielęgniarstwo
   Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?
   Absolwenci studiów licencjackich zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej, nabywają umiejętności w zakresie współdziałania z zespołami opieki zdrowotnej.
   Co po studiach?
   Ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej (szpitalach, ambulatoriach), podejmować działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowej i społecznej. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą   w zakresie usług medyczno–pielęgniarskich  i poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka,  geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, jest posiadanie tytułu licencjata lub rownoważny kierunku Pielęgniarstwo. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

  • FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Fizjoterapia
   Fizjoterapia to młody dynamicznie rozwijający się kierunek studiów. Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie czynników terapeutycznych naturalnych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy i inne) w profilaktyce i w celach leczniczych. Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, aby mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwenci fizjoterapii przygotowywani są do pracy w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla niepełnosprawnych, sanatoriach, hospicjach i centrach sportowej odnowy biologicznej.
   Ukończenie studiów w zakresie fizjoterapii daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę zarówno w publicznych jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, nie tylko na polu medycznym, ale również w formach zdrowego wypoczynku, odnowy biologicznej, utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej u osób w różnym wieku. Absolwenci naszych studiów są wysoko cenieni i poszukiwani na polskim, europejskim i amerykańskim rynku pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka,  geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia, jest posiadanie tytułu licencjata lub rownoważny kierunku Pielęgniarstwo. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

  • DIETETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Dietetyka
   Absolwent dietetyki jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające  z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Posiada także wiedzę i umiejętności w prowadzeniu dietetycznym pacjentów oraz w leczeniu wspomaganym dietą. Potwierdzeniem znaczenia dietetyki jako dyscypliny naukowej jest zatwierdzenie jej jako kierunku nauczania realizowanego przez uczelnie wyższe. Absolwent dietetyki posiada wiedzę na temat komponowania diety, natury składników pokarmowych i ich metabolizmu w organizmie oraz sposobów wykorzystania żywności w promocji zdrowia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia,  fizyka lub fizyki i astronomia, matematyka, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka, jest posiadanie tytułu licencjata kierunku Dietetyka, lub kierunków, którego program w co najmniej 60% jest zgodny z progamem nauczania kierunku Dietetyka I stopnia. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

    

  • RATOWNICTWO MEDYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Ratownictwo medyczne
   Absolwent ratownictwa medycznego posiada szerokie umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną w zakresie stosowania podstawowych i zaawansowanych czynności ratowniczych w stanach zagrożenia życia oraz kompetencje do właściwego zaplanowania i przeprowadzenia działań ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałających, jak również konstruowania planów zabezpieczeń zdarzeń masowych i katastrof. Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w stacjach pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz innych formacjach ratowniczych i pomocy doraźnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka,  geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    

  • POŁOŻNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Położnictwo
   Zawód ten pozwala na pomoc kobiecie w najważniejszych i zarazem bardzo trudnych dla niej momentach życia. Student położnictwa zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny perinatalnej, postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka w pierwszych dniach jego życia. Dzięki nabytym umiejętnościom będziecie mieli wpływ na jakość życia rodziny. Nauczycie się profesjonalnej opieki nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu fizjologicznego. Uzyskacie tytuł zawodowy licencjata położnictwa. Będziecie przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu. Będziecie mogli opiekować się kobietą ciężarną i jej rodziną, rodzącą i noworodkiem w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Posiądziecie umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Będziecie mogli rzekazywać wiedzę na temat porodu i metod planowania rodziny (w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym) w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Możecie pracować po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka,  geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest posiadanie tytułu licencjata lub rownoważny kierunku Położnictwo. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

  • AUDIOFONOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Audiofonologia
   Rosnąca potrzeba profesjonalnej obsługi osób z wadami słuchu powoduje, że specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Olbrzymi postęp wiedzy dotyczącej uszkodzeń słuchu przyczynił się usystematyzowania dotychczasowych osiągnięć i realnej potrzeby stworzenia kierunku studiów, które wyedukują specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki narządu słuchu. Nasi absolwenci zostaną wyposażeni w szerokie spektrum umiejętności analizy narządu słuchu i równowagi oraz dowiedzą się o neurologicznych uwarunkowaniach rozwoju procesu komunikatywnego i poznawczego. Dodatkowo zapoznają się z techniką medyczną, która sprzyja diagnozowaniu aparatu słuchu i równowagi, będą operować programami testującymi słuch. Ze względu na niszowy charakter profesji audiofonologa, przyszłość naszego absolwenta rokuje dobrą perspektywę pracy. Może on znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Audiofonologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka,  geografia, informatyka, język polski

   Dowiedz się więcej

    

  • ELEKTRORADIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Elektroradiologia
   Elektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki jaką jest elektroradiologia sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. Studia elektroradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG.
   Nasz absolwent będzie doskonale przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka, geografia,  informatyka

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUDIOFONOLOGIA
DIETETYKA
ELEKTRORADIOLOGIA
FIZJOTERAPIA
FIZJOTERAPIA - STUDIA ANGLOJĘZYCZNE
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Administracja zdrowiem publicznym
 • Profilatyka społeczna
 
Studia II stopnia:
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUDIOFONOLOGIA
DIETETYKA
ELEKTRORADIOLOGIA
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Administracja zdrowiem publicznym
 • Profilatyka społeczna
 
Studia II stopnia:
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE