• LOGOPEDIA REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Logopedia

   Kiedy w kinach ukazał się film „Jak zostać królem”, pokazujący problemy z wymową monarchy Jerzego VI, wiele osób uświadomiło sobie, że ze swoimi wadami wymowy można walczyć. Praca nad poprawną komunikacją werbalną jest właśnie zadaniem absolwentów logopedii. Jest to kierunek adresowany do osób, które lubią pracę z dziećmi, ale również z dorosłymi, a przede wszystkim – chcą pomagać innym. Studia logopedii skupiają się na wykształceniu umiejętności takich jak diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, jej usprawnianie, przeciwdziałanie trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowe komunikowanie się. Kierunek ten kładzie duży nacisk na aspekt praktyczny, który stanowi główny wymiar pracy logopedy. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia logopedii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Nasi absolwenci podejmują pracę w ośrodkach zdrowia, szpitalach, poradniach, ale mogą również pracować jako specjaliści od emisji głosu w mediach elektronicznych, teatrze i wielu innych instytucjach kultury.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, oraz sprawdzian obejmujący poprawność wymowy.

   Dowiedz się więcej

    

    

    

  • PEDAGOGIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Pedagogika

   Pedagogika na wydziale Pedagogiki i Psychologii ma w swojej ofercie bogatą ilość specjalności na kierunku Pedagogika, miedzy innymi: animacja społeczna i zarządzanie kulturą, doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem, edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne, itd. Studenci którzy wybiorą specjalność animacja społeczna i zarządzanie kulturą powinni być osobami otwartymi na aktywność kulturalną, społeczną, chętnymi do inicjowania i realizowania w obszarze społeczności lokalnej zadania animacyjne w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy. Chodzi o działania nastawione na zmianę społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, wyzwalania w nim i budowania kapitału społecznego, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, wspomagania rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowania ich aktywności społecznej. Na specjalności doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem studenci uczą się jak istotne w życiu każdego młodego człowieka jest kierowanie ścieżką zawodową, dlatego  już w trakcie nauki kształcimy przyszłych specjalistów od rozwoju kariery. Po tej specjalności, będziesz mógł podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego, doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także ubiegać się o pracę w charakterze coacha. Więcej informacji na temat specjalności dostępnych na kierunku Pedagogika, znajdziesz tutaj.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości.

   Dowiedz się więcej

    


    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   Dowiedz się więcej

    


    

   Studia III stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Pedagogika, jest rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja dotychczasowych osiągnięć, znajomość języka obcego na poziomie B1, średnia ocen z toku studiów.

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna

   Pedagogika wczesnoszkolna jest atrakcyjnym kierunkiem studiów na UKW w Bydgoszczy dla tych osób, którzy są zainteresowani w charakterze nauczyciela w przedszkolu i w klasach młodszych. Studiowanie na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu możliwości i rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jeżeli wybierzesz pedagogikę wczesnoszkolną na UKW będziesz miał pewność, że jesteś bardzo dobrze przygotowany do podjęcia pracy dydaktyczno-wychowawczej na etapie wczesnej edukacji. Tę gwarancję osiągniesz dzięki kwalifikowanej kadrze nauczycieli akademickich, która kładzie duży nacisk na wiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką pedagogiczną i uwzględnia najnowsze trendy w profesjonalnym przygotowaniu absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji. Zdobycie rzetelnego przygotowania do wykonywania zawodu nauczycielskiego zapewnia też program studiów, który jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Zachęcamy do studiowania pedagogiki wczesnoszkolnej na UKW, gdyż po 3 latach studiów będziesz miał pewność, że jesteś gotowy i dobrze przygotowany do pracy w swoim zawodzie.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna, jest ocena poprawności wymowy, oraz średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

   Dowiedz się więcej

    

    

    

  • PRACA SOCJALNA REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Praca Socjalna

   Studia mają na celu wykształcenie pracownika socjalnego posiadającego wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, polityki społecznej, prawa i innych dziedzin, odnoszącą się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb osób potrzebujących takiej pomocy. Kierunek zapewnia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, dokonywania analizy i diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, i grup lokalnych. Pozwoli też na wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej. Idealny kandydat na kierunek praca socjalna powinien być komunikatywny i cierpliwy.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Praca Socjalna, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

   Dowiedz się więcej

    

    

    

  • PSYCHOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Psychologia

   Dzięki psychologii zyskujesz wiedzę oraz umiejętności w zakresie diagnozowania osobowości człowieka, zrozumienia interakcji pomiędzy osobą i otoczeniem. Poznajesz mechanizmy odpowiedzialne za regulację zachowania jednostki a także zmiany w jej funkcjonowaniu i rozwoju. Poza diagnozą uzyskujesz przygotowanie do psychoterapii, profilaktyki i poradnictwa w zakresie pracy nad sobą, m.in. w stosunkach z innymi i szeroko rozumianym środowiskiem. Na studiach zdobędziesz kompetencje interpersonalne, mediacyjne i negocjacyjne, pozwalające na pracę zarówno z jednostkami, jak i grupami w zróżnicowanych środowiskach i kontekstach społecznych oraz kompetencje w zakresie promowania własnych usług psychologicznych wśród potencjalnych odbiorców w sposób nienaruszający zasad etyki zawodowej. Absolwent psychologii posiada wiedzę teoretyczną, przygotowanie praktyczne oraz kompetencje społeczne do pracy na stanowisku psychologa w poradniach psychologicznych, pedagogicznych, szkołach, placówkach oświatowych, leczniczych, sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, opieki społecznej, penitencjarnych, a także w zakładach pracy, urzędach państwowych i samorządowych. Może być także animatorem edukacji zdrowotnej oraz ruchu samopomocowego w stosunku do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Psychologia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał biologię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

   Dowiedz się więcej

    

    

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
LOGOPEDIA
Specjalności:
 • Neurologopedia
 • Wczesna interwencja logopedyczna
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
 • Soradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
 • Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
 • Opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną
 • Opieka nad dzieckiem i wczesnie wspomaganie rozwoju
 • Resocjalizacja
PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA
Specjalności:
 • Pedagogika przedszkolna
 • Innowacyjna edukacja muzyczna
 • Terapia pedagogiczna
PRACA SOCJALNA
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia wspomagania rozwoju
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
 • Logopedia
 • Ogólnopedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika społeczna z organizacją i rewitalizacją społeczności lokalnej
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Resocjalizacja
 • Zarządzanie projektami w animacji społeczno-kulturowej

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
LOGOPEDIA
Specjalności:
 • Neurologopedia
 • Wczesna interwencja logopedyczna
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
 • Doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
 • Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
 • Opieka nad dzieckiem i wczesnie wspomaganie rozwoju
 • Resocjalizacja
PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA,
Specjalności:
 • Pedagogika przedszkolna
 • Innowacyjna edukacja muzyczna
 • Terapia pedagogiczna
PRACA SOCJALNA
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia wspomagania rozwoju
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
 • Logopedia
 • Ogólnopedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika społeczna z organizacją i rewitalizacją społeczności lokalnej
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Resocjalizacja
 • Zarządzanie projektami w animacji społeczno-kulturowej

Doktoranckie

PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA