ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel. +48 56 61 12 585

tel./fax +48 56 61 12 586

e-mail: dwnozi@umk.pl

www.geo.umk.pl

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel. +48 56 61 12 585

tel./fax +48 56 61 12 586

e-mail: dwnozi@umk.pl

www.geo.umk.pl

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Geografia
  Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dyscyplina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) i społeczne (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie. W ostatnich latach widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.
  Absolwent geografii ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Ukończenie geografii na UMK daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy. Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:
  • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
  • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
  • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
  • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
  • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, historia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest kolejność składania dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOINFORMACJA ŚRODOWISKOWA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Geoinformacja środowiskowa
  Geoinformacja środowiskowa w formule proponowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to pionierskie w skali kraju, interdyscyplinarne połączenie wiedzy geograficznej, geodezyjno-kartograficznej oraz informatycznej w celu wykształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą przygotowani do kompleksowej analizy stanu i zasobów środowiska geograficznego oraz zarządzania informacją o jego poszczególnych komponentach nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i geomatycznymi. Po ukończeniu tego nowoczesnego i unikalnego w skali kraju kierunku absolwent dysponuje rozległą wiedzą z zakresu: środowiska geograficznego i jego poszczególnych komponentów, systemów informacji geograficznej i możliwości ich wykorzystania w praktyce, interdyscyplinarnego podejścia do problematyki dotyczącej funkcjonowania środowiska geograficznego oraz unikalnym doświadczeniem łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami geoinformatycznymi. Absolwent geoinformacji środowiskowej ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach III-go stopnia (doktoranckich) oraz studiach podyplomowych. Ukończenie kierunku na UMK daje nieograniczone możliwości znalezienia ciekawej pracy, założenia własnej działalności gospodarczej lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
  Absolwenci geoinformacji środowiskowej będą chętnie zatrudniani m.in. jako:
  • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
  • eksperci w ośrodkach badawczych czy urzędach,
  • konsultanci dotyczący działań w przestrzeni geograficznej zatrudniani w instytucjach związanych z ochroną przyrody,
  • doradcy w dziedzinie gospodarki, geoinformacji, ochrony środowiska czy przestrzeni geograficznej,
  • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się sprawami środowiska geograficznego, jego ochroną i kształtowaniem, a także jego monitorowaniem.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja środowiskowa jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia i ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Celem kształcenia na kierunku studiów gospodarka przestrzenna jest przygotowanie specjalistów rozwoju przestrzennego poziomu regionalnego i lokalnego, dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucji pozarządowych oraz gospodarki w zakresie polityki i planowania przestrzennego oraz ochrony i zarządzania przestrzenią.
  Absolwenci gospodarki przestrzennej otrzymują tytuł zawodowy inżyniera gospodarki przestrzennej, będą wszechstronnie wykształceni w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i oceny dokumentów rozwoju, kierowania procesami rozwoju przestrzennego jednostki terytorialnej, kształtowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmowania działań innowacyjnych i samodzielnej działalności gospodarczej. Po zakończeniu studiów absolwenci będą posiadać umiejętności praktyczne w zakresie metod i narzędzi geoinformacyjnych, analitycznych, statystycznych, przygotowywania planów i dokumentów rozwoju przestrzennego, a także pozyskiwania środków europejskich na finansowanie projektów służących rozwojowi miejsc i obszarów. Studenci są przygotowywani w trakcie studiów do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; biurach nieruchomości; firmach doradczych oraz przedsiębiorstwach działających w otoczeniu biznesu, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, matematyka, historia, historia sztuki, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA MIEJSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Studia miejskie
  Studia miejskie to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy nowoczesna dziedzina wiedzy i umiejętności z zakresu badań miast i stosowania praktycznych rozwiązań w celu optymalizowania ich rozwoju. Studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi, ekonomii i zarządzania, prawa i administracji, urbanistyki i architektury oraz GIS. Studia miejskie w praktyczny sposób pozwalają na zdobycie wiedzy o aspektach funkcjonowania i rozwoju miast oraz regionów miejskich w różnych skalach uwzględniając zintegrowany i zrównoważony rozwój tych ekosystemów oraz ich społeczno-gospodarcze i przestrzenne uwarunkowania rozwoju. Począwszy od bieżącego roku, program studiów miejskich został wzbogacony o moduł psychologiczno-socjologiczny.
  Ukończenie studiów miejskich na UMK otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy w kraju i za granicą. Absolwent studiów miejskich ma także możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Absolwenci studiów miejskich są chętnie zatrudniani między innymi w:
  • instytucjach administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów,
  • biurach i agencjach turystycznych,
  • biurach konsultingowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • agencjach rozwoju regionalnego,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym,
  • spółkach i zakładach komunalnych,
  • instytucjach kultury,
  • własnych firmach zajmujących się doradztwem w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia miejskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, historia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
  Kierunek technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem oferuje studentom studia łączące wiedzę z zakresu trzech obszarów kształcenia a ponadto chemii ogólnej, analitycznej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej oraz przedmiotów specjalistycznych związanych z wiedzą o przetwarzaniu surowców i wytwarzaniu półwyrobów i wyrobów, a także metod ich wytwarzania oraz technologiami ich wykorzystania i utylizacji po zakończonym okresie użytkowania. Studia na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem zapewniają studentom zdobycie wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych, poznanie zasad analizy i zarządzania środowiskiem. Duża ilość zajęć laboratoryjnych oraz odbycie semestralnych praktyk zawodowych gwarantuje zdobycie praktycznych umiejętności wysoko cenionych na rynku pracy.
  Absolwent kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku chemii II stopnia. Posiada tytuł zawodowy inżyniera. Jest wykształcony w trzech obszarach kształcenia, posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania środowiska, jego analizy oraz metod, technik i technologii prowadzących do jak najmniejszej eksploatacji i dewastacji środowiska naturalnego. Zna techniki zachowawcze. Posiada podstawowe informacje, dotyczące aspektów inżynierskich. Jest osobą kompetentną do prawidłowego sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Osiągnięte efekty kształcenia, semestralna praktyka zawodowa oraz unikalne trójobszarowe umiejscowienie kierunku w zakresie kształcenia, dają ogromną szansę na rynku pracy oraz niezwykłe doświadczenie wynikające z dużej liczby zajęć praktycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, informatyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Turystyka i rekreacja
  To studia dla osób dynamicznych, otwartych, pełnych pomysłów i ciekawych świata. Turystyka to prężnie rozwijający się sektor gospodarki, dlatego też dobre przygotowanie da wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach działalności.
  Absolwent turystyki i rekreacji to osoba kreatywna i komunikatywna, wykształcona z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i technologii teleinformatycznych oraz atrakcyjnych form dydaktycznych, posiadająca umiejętność współpracy w zróżnicowanych kulturowo środowiskach. Dzięki temu uzyskuje szerokie perspektywy zawodowe w przedsiębiorstwach turystycznych: w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych, centrach odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach i innych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, historia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest kolejność składania dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Ania Ocena

Wszystkim, którzy myślą że będzie lekko, łatwo i przyjemnie życzę powodzenia na kartografii. Na tym odpada jakaś połowa studentów pierwszego roku. Generalnie odnoszę wrażenie, że patrzą tylko aby zarobić kasę na rekrutacji a później będą robić wszystko żebyś zrezygnował. Jest kilka przedmiotów wartych uwagi, np. geografia społeczna, astronomia, geologia. Są prowadzone naprawdę dobrze i ciekawie, niestety to chyba byłoby na tyle.