ul. Gagarina 9

87-100 Toruń

tel. 56 611 46 63

fax: 56 611 31 25

email: dziekped@umk.pl

http://www.pedagogika.umk.pl/

ul. Gagarina 9

87-100 Toruń

tel. 56 611 46 63

fax: 56 611 31 25

email: dziekped@umk.pl

http://www.pedagogika.umk.pl/

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Pedagogika
  Na początku XXI stulecia stoimy wobec wyzwań cywilizacyjnych wyzwolonych przez gwałtowne zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe, tak w wymiarze polskim, jak i europejskim i świa­towym. Tym istotniejsze staje się pytanie – kim jest i kim może być człowiek? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania istotna rola przypada naukom humanistycznym, a szczególnie pedagogice. Zwłaszcza, że gwałtowny rozwój wielu dziedzin życia niesie z sobą zarówno korzyści i dobrodziejstwa, jak też zagrożenia. Być pedagogiem to umieć wspierać człowieka w stawaniu się i byciu człowiekiem. Być pedagogiem – to fascynujące wyzwanie obecnego tysiąclecia. Jest też i inny wymiar, dla którego warto podjąć studia pedagogiczne – wymiar osobisty. Dzięki zasobowi wiedzy, a także umiejętności wychowywania, kształtowania i rozwijania człowieka, nawiązywania i wzbogacania kontaktów międzyludzkich, bycia twórczym i aktywnym – możemy kształtować samych siebie i wspomagać innych. Studia pedagogiczne obejmują bowiem nie tylko szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, ale także psychologii, socjologii, filozofii, najnowszych technologii komunikacyjnych, sztuki, kreatywności.
  Ukończenie pedagogiki na UMK daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. To zarazem także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmie­niających się warunków na rynku pracy. Absolwenci pedagogiki mają możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Absolwenci pedagogiki UMK (w zależności od specja­lności) są chętnie zatrudniani m.in. jako:
  • specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),
  • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,
  • pracownicy domów pomocy społecznej, instytucji, fundacji, stowarzyszeń edukacyjnych,
  • specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm, przedsiębiorstw,
  • nauczyciele,
  • eksperci w poradniach rodzinnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA MEDIALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Pedagogika medialna
  PEDAGOGIKA MEDIALNA to studia o charakterze e-learningowym. Co to oznacza? Większość godzin zajęciowych będziesz mógł odbyć w domu lub innym dogodnym dla Ciebie miejscu. Ta forma zajęć będzie wymagała od Ciebie aktywności w kursie e-learningowym. Będziesz mógł bazować na profesjonalnie przygotowanych edukacyjnych materiałach e-learningowych, mieć zajęcia dydaktyczne on-line („na żywo”) oraz stały kontakt z nauczycielami  akademickimi przez Internet. Do korzystania z platformy przygotują Cię wysokiej klasy specjaliści (podczas pierwszych godzin zajęć). Zaoszczędzisz tym samym czas i pieniądze związane z dojazdem do uczelni. Powyższa forma studiów umożliwi Ci również połączenie nauki i pracy. Na pierwszym roku studiów planowanych jest około 37 dni nauki w murach uczelni (z czego 18 zjazdów o charakterze fakultatywnym). Na drugim roku studiów planowanych jest około 44 dni nauki wymagającej Twojej obecności w salach ćwiczeniowych (z czego 14 zjazdów o fakultatywnym). Na trzecim roku studiów planowanych jest około 37 dni nauki w murach uczelni (z czego 12 zjazdów o charakterze fakultatywnym). Studia na kierunku PEDAGOGIKA MEDIALNA są odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno rynku pracy, jak również przyszłych studentów. To pierwsze w Polsce studia stacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W konsekwencji powyższa forma otwiera drzwi do darmowej nauki również osobom pracującym lub mieszkającym po za granicami kraju.
  Absolwent kierunku (będzie mógł pochwalić się) zdobędzie  umiejętności tworzenia, organizowania i przetwarzania informacji oraz konstruowania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ponadto będzie posiadał kompetencje z zakresu pozyskiwania, organizowania, oceny informacji oraz prowadzenia szkoleń w zakresie poszukiwania i trafności doboru źródeł informacji. Mocną stroną absolwenta kierunku PEDAGOGIKA MEDIALNA będzie praktyczne posługiwanie się mediami i technologiami informacyjnymi, jako narzędziami pracy intelektualnej oraz samorozwoju. Absolwent studiów będzie na co dzień korzystać z mediów w sposób twórczy, przygotowywać profesjonalne materiały edukacyjne oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania dydaktyczne. Ten zasób wiedzy umożliwi absolwentowi szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej. Absolwent  kierunku  Pedagogika medialna jest przygotowany do pełnienia funkcji wykładowcy, konsultanta, moderatora, animatora wirtualnych jednostek edukacyjnych z zakresu pedagogiki medialnej i technologii informacyjnej oraz pracy w charakterze wykładowcy, specjalisty lub konsultanta w instytucjach kulturalno – oświatowych działających w obszarze technologii informacyjnej, edukacji informatycznej, edukacji on-line i edukacji medialnej.
  Absolwent studiów posiada kwalifikacje umożliwiające  podjęcie pracy w:
  • instytucjach kulturalno-oświatowych;
  • w obszarze technologii informacyjnej i edukacji medialnej -  jako wykładowca i konsultant w centrach kształcenia ustawicznego i wirtualnych centrach edukacyjnych;
  • firmach komercyjnych, państwowych i samorządowych w charakterze specjalisty tworzącego i zarządzającego serwerem wirtualnym;
  • środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych jako specjalista od problematyki oświatowej;
  • firmach komercyjnych, państwowych i samorządowych jako projektant e-podręczników, e-książek;
  • agencjach reklamowych (projektowanie graficzne reklam, czasopism, książek, plakatów, autoprezentacja, portfolio);
  • wydawnictwach medialnych (tworzenie komputerowych programów edukacyjnych, specjalista ds. edukacji);
  • organizacjach zajmujących się realizacją i projektowaniem systemów nowoczesnej edukacji na odległość e-learningu w charakterze dydaktyka medialnego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika medialna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Pedagogika specjalna
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Podczas toku studiów uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka oraz działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie i niedostosowanych społecznie. Program studiów realizowany będzie w oparciu o kadrę jednego z najlepszych instytutów pedagogiki w Polsce jak również pracowników innych Wydziałów UMK (w tym Collegium Medicum). Podczas studiów ma możliwość skorzystania z wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus. Absolwenci kierunku pedagogika specjalna są przygotowani do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela wspierającego, pedagoga specjalnego – terapeuty, specjalisty – pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego – rehabilitanta, doradcy, kuratora. Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania kształcenia II-go stopnia studiów oraz na studiach podyplomowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych formach organizacyjnych właściwych dla ukończonej specjalności, w tym:
  • placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • poradniach specjalistycznych,
  • instytucjach opieki,
  • wychowania i rehabilitacji,
  • w oświatowych instytucjach samorządowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Praca socjalna
  Praca socjalna jest zaliczana do tzw. zawodów pomocowych. Polega ona na niesieniu profesjonalnej pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych takich jak np. ubóstwo, sieroctwo, przemoc w rodzinie, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, starość, bezradność i zaniedbanie wychowawcze, alkoholizm, narkomania, przestępczość, migracja oraz uchodźstwo. Absolwenci pracy socjalnej zdobywają aktualną, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności pozwalające na diagnozowanie problemów społecznych oraz ich rozwiązywanie z zastosowaniem profesjonalnych metod.
  Ukończenie pracy socjalnej na UMK daje możliwości znalezienia ciekawej pracy w wielu instytucjach państwowych, samorządowych oraz pozarządowych w sektorze pomocy społecznej. Absolwenci pracy socjalnej są przygotowani do podejmowania działalności zawodowej w różnych typach placówek, takich jak: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, instytucje d/s zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki dla osób bezdomnych, uzależnionych, uchodźców, ośrodki wsparcia, zakłady karne oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby nasi absolwenci, oprócz przygotowania do pracy etatowej w jednostkach pomocy społecznej, umieli samodzielnie tworzyć własne miejsca pracy poprzez tworzenie instytucji pomocowych w obszarze usług społecznych o charakterze niepublicznym (stowarzyszenia, fundacje lub tzw. prywatna działalność gospodarcza). Ważnym elementem edukacji jest również kształcenie umiejętności poszukiwania źródeł finansowania oraz aplikowania o środki na działalność pomocową (granty, projekty).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)