ul. Prof. S.Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Telefon: (052) 340-85-00

Faks: (052) 340-80-55

Email: dzwbiis@utp.edu.pl

http://wbaiis.utp.edu.pl/

ul. Prof. S.Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Telefon: (052) 340-85-00

Faks: (052) 340-80-55

Email: dzwbiis@utp.edu.pl

http://wbaiis.utp.edu.pl/

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Architektura i urbanistyka
  Zakładane efekty kształcenia – zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Poznasz przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Uzyskasz umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi - z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych - oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, a także znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz możesz pracować w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem – na przykład w pracowniach (studiach) architektonicznych i urbanistycznych, biurach projektów budowlanych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, historii, historii sztuki
  Zostanie przeprowadzony także egzamin praktyczny, który jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:
  • Etap I: rysunek odręczny – rysunek z natury,  na podstawie przedstawionych elementów kompozycji. Ocena od 0 do 150 punktów.
  • Etap II: test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym. Ocena od 0 do 150 punktów.
  Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera, inżyniera architektura obieranego kierunku oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Architektura wnętrz
  Zakładane efekty kształcenia – zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności projektowania wnętrz i mebli, poszerzoną o wiadomości z zakresu historii i teorii architektury oraz sztuk pięknych. Uzyskasz umiejętność tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Podczas studiów poznasz podstawy projektowania architektonicznego, aranżacji przestrzeni poprzez strukturę, kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów estetycznych. Poznasz zasady i etapy procesu inwestycyjnego od fazy koncepcji do realizacji. Poza kreatywnością nauczysz się praktycznego kształtowania umiejętności komunikacji między projektantem, inwestorem i  użytkownikiem. Poznasz aktualne trendy w projektowaniu wnętrz i designie. Będziesz przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej. Architektura wnętrz jest zwieńczeniem procesu architektonicznego. Korzystając z doświadczeń pracowników Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska poznasz proces powstawania projektów obiektów budowlanych i ich realizacji poprzez budowę. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w zespole architektów wnętrz, współpracy z architektem, samodzielnej praktyki projektanta wnętrz, mebli i działalności artystycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
  W pocesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, historii, historii sztuki
  Zostanie przeprowadzony także egzamin praktyczny, który jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:
  • Etap I: rysunek  z natury – model, martwa natura. Ocena od 0 do 300 punktów.
  • Etap II: sprawdzian kierunkowy badający umiejętności przestrzennego myślenia. Ocena od 0 do 300 punktów.
  Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.
   
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku obieralnego i po kierunkach: wzornictwo, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, albo pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze sztuki. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z portfolio celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.
   
   

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Budownictwo
  Zakładane efekty kształcenia – będziesz specjalistą w zakresie wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Zdobędziesz umiejętność projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami ludzkimi i firmą budowlaną, a także dotycząca wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Zdobędziesz umiejętności kierowania budową wszystkich typów obiektów budowlanych i organizowania produkcji elementów budowlanych. Masz szansę poznać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu budownictwa. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu budownictwa możesz pracować w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, w przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Możesz też założyć własną firmę.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, chemii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera w zakresie obieranego kierunku oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA GAZU ŁUPKOWEGO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria gazu łupkowego
  Zakładane efekty kształcenia – będziesz specjalistą w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji urządzeń, sieci i infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim instalacji sieci gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wykorzystywanych w pracach poszukiwawczych i wydobywczych gazu łupkowego oraz rekultywacji mającej na celu przywróceniu terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wierceń. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych jak również z zakresu inżynierii gazu pozyskiwanego ze złóż niekonwencjonalnych. Ponadto zdobędziesz umiejętności o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszącej identyfikacji, wydobyciu i eksploatacji gazu łupkowego, ochrony i rekultywacji środowiska, posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Masz szanse poznać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu inżynierii gazu łupkowego. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku inżynieria środowiska.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów czeka na Ciebie praca w podmiotach gospodarczych świadczących usługi firmom prowadzącym prace poszukiwawcze i wydobywcze gazu łupkowego oraz w urzędach w sektorze gospodarki komunalnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria gazu łupkowego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, chemii

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria środowiska
  Zakładane efekty kształcenia – będziesz specjalistą w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych jak również z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Zdobędziesz też umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska, posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. W szczególności zapoznasz się ze zjawiskami i procesami zachodzących w atmosferze, urządzeniami i technologiami chroniącymi powietrze atmosferyczne, hydrologią, bilansem wodno-gospodarczym, zaopatrzeniem w wodę, urządzeniami do oczyszczania wody i ścieków, instalacjami sanitarnymi i gazowymi, gospodarką odpadami, systemami ogrzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, rekultywacją terenów zdegradowanych, wytrzymałością gruntów, systemami odwadniającymi i nawadniającymi, zagrożeniami akustycznymi, a także systemami informacji przestrzennej. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w branży chłodniczej, wentylacyjnej, w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i produkcją urządzeń klimatyzacyjnych i ogrzewczych, w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem jak również w firmach i instytucjach z branży wodno-ściekowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, chemii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera obieranego kierunku oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)