ul. Stefana Batorego 39 L

87-100 Toruń

tel.: (056) 611 21 10

e-mail: wpism@umk.pl

http://www.wpism.umk.pl/

ul. Stefana Batorego 39 L

87-100 Toruń

tel.: (056) 611 21 10

e-mail: wpism@umk.pl

http://www.wpism.umk.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem? Marzy Ci się praca w służbach specjalnych, inspekcjach czy stażach? Chciałbyś wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Interesują Cię nowe technologie, informatyka, ochrona danych, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa związane z cyberprzestrzenią? Wybierz studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE.
  Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym oraz w instytucjach, służbach i organach bezpieczeństwa państwa. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji w obszarze bezpieczeństwa państwa. Zna język obcy na poziomie B2, w tym język specjalistyczny właściwy dla studiowania kierunku. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa państwa. Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, takich jak:
  • samorządowe instytucje publiczne (urzędy gminy, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne);
  • rządowe instytucje publiczne (ministerstwa, agencje rządowe, inspekcje, administracja rządowa, państwowe jednostki organizacyjne);
  • zespoły reagowania kryzysowego;
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Agencja Wywiadu;
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
  • Służba Wywiadu Wojskowego;
  • Biuro Ochrony Rządu;
  • Służba Graniczna;
  • Straż Ochrony Lotnisk;
  • Straż gminna (miejska);
  • Formacje Obrony Cywilnej Kraju;
  • Siły Zbrojne RP;
  • placówki dyplomatyczne;
  • instytucje Unii Europejskiej;
  • organizacje międzynarodowe;
  • służby społeczne;
  • biznes.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny lub język polski
  • Matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej teoretycznie oraz wyszkolonej w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego kadry administracji publicznej. W ramach tego kierunku student nabywa niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa. Prowadzone przedmioty w ramach kierunku to: podstawy nauki o państwie i prawie, system polityczny RP, najnowsza historia Polski, socjologia ogólna, podstawy psychologii, współczesne stosunki międzynarodowe. Student uzyskuje również wiedzę specjalistyczną min. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Wiedzę z tego zakresu musi posiadać również kadra organizacji pozarządowych zajmująca się sprawami bezpieczeństwa społeczności lokalnych.Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jest ponadto odpowiedzią na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w służbach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza wobec pojawiających się zagrożeń nowego typu (cyberterroryzm, bioterroryzm, itd.).
  Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do podjęcia pracy w organach administracji publicznej różnego szczebla. Dotyczy to zwłaszcza zatrudnienia w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (jak np. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celna) oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego); Kierunek ten przygotowuje również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa – m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości, ochrona praw człowieka; W ramach studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne swoje kwalifikacje zawodowe mogą podnosić osoby już zatrudnione w służbach i organach publicznych, zarówno rządowych jak i samorządowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny lub język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Specjalność dziennikarstwo i nowe media. Studenci poznają warsztat pracy dziennikarza w mediach tradycyjnych i internetowych. Zajęcia prowadzone są przez dziennikarzy z lokalnych (Gazeta Pomorska, Radio PiK, TVP Bydgoszcz) i ogólnopolskich mediów (Telewizja Polsat). Studenci mają możliwość przygotowywania tekstów dziennikarskich i ich publikacji.
  Specjalność branding i public relations. Studenci poznają warsztat pracy specjalisty z zakresu public relations i reklamy. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów pracujących w przedmiotowej branży. Studenci mają możliwość przygotowania i wdrożenia strategii komunikacyjnych, angażowania się w działalność kół naukowych.
  Studiując na tym kierunku, zdobędziesz nie tylko wiedzę o mediach, ale także dobrą orientację w tradycji kultury. Program studiów obejmuje podstawy socjologii, ekonomii, marketingu oraz psychologii społecznej. Równie ważnym zagadnieniem są współczesne systemy i stosunki polityczne, kultura języka, sposoby badania opinii publicznej, redagowania tekstów oraz etyka dziennikarska. Niezbędna do wykonywania zawodu, nie tylko dziennikarza, jest również wiedza dotycząca współczesnych systemów komunikowania masowego w Polsce i na świecie. Studia te mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w wielu zawodach okołomedialnych związanych z komunikacją społeczną, uczą kreatywnego myślenia i poszerzają horyzonty. Ich ukończenie pozwala na pracę w wielu instytucjach, na różnych stanowiskach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny lub język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Politologia
  Politologia to fascynująca i wszechobecna sfera naszego życia. Student politologii zdobywa ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Uczy się analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Poznaje historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację w tej dziedzinie, potrafi analizować, interpretować zachodzące w niej procesy i zjawiska.
  Absolwenci politologii mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia. Zdobyta na politologii szeroka wiedza pozwala przystosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy i pomoc w znalezieniu ciekawej pracy. Absolwenci politologii UMK są chętnie zatrudniani:
  • na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej,
  • na stanowiskach analityka i specjalisty w organach partii politycznych,
  • jako pracownicy służby cywilnej i samorządowej,
  • jako urzędnicy instytucji europejskich,
  • w mediach, jako dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni,
  • jako eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w instytucjach naukowych,
  • jako doradcy polityczni,
  • jako specjaliści d/s public relations.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny lub język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Studiowanie stosunków międzynarodowych pozwala uzyskać bogatą wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych oraz politycznych, która umożliwia poznanie między innymi mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i gospodarki światowej. Absolwenci stosunków międzynarodowych mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
  Ukończenie stosunków międzynarodowych na UMK oznacza również rozległe możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. To także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy. Studia na poziomie licencjackim przygotowują do pracy:
  • analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
  • w organizacjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
  • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny lub język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)