• OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Ochrona środowiska
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zrozumiesz i prawidłowo zanalizujesz procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Poznasz podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kierowania się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Nauczysz się aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Zrozumiesz podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiądziesz umiejętności prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie m.in. instrumentów ochrony przyrody, interpretacji wybranych zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych i glebowych, map tematycznych, zmian i zagrożeń, w tym ze strony człowieka dla środowiska, skorupy ziemskiej, zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych, zagrożeń i ochrony zasobów wodnych i atmosfery, regulacji prawnych i ekonomicznych na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, zarządzania środowiskiem, technologii i urządzeń wykorzystywanych, w ochronie środowiska, zapleczem surowcowym przedsiębiorstw przetwórczych biomasy, środowiskowej oceny zastosowań bioenergii w gospodarce i rolnictwie. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów na kierunku ochrona środowiska będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji etc. np. w Inspektoratach Ochrony Środowiska, wydziałach ochrony środowiska w urzędach wojewódzkich, miejskich, gminnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w charakterze technologów w oczyszczalniach ścieków, specjalistów ds. utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, rolniczych i komunalnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata kierunku obieralnego (st. inżynierskie), po kierunkach: ochrona środowiska (st. licencjackie), inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska z obszaru nauk technicznych; kandydaci po tych kierunkach zobowiązani są do uzupełnienia w trakcie studiów efektów kształcenia z 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia kierunku ochrony środowiska,pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub nauk przyrodniczych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje dowiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OGRODY ZOOLOGICZNE I AMATORSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Ogrody zoologiczne i amatorskie
  Co będziesz studiował – początkowo przedmioty humanistyczne, podstawy prawa, ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy. Język obcy będziesz doskonalił przez 4 semestry, zaś sprawność fizyczną przez 2 semestry. W ramach technologii informacyjnych poznasz podstawowe techniki informatyczne, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i/lub prezentacyjną. Uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu zoologii, botaniki, ekologii, chemii i biofizyki. Poznasz zagadnienia budowy i fizjologii i biochemii organizmów żywych w tym także drobnoustrojów. Przybliżymy Ci zagadnienia z podstaw ekonomii, marketingu i zarządzania. Treści programowe przedmiotów kierunkowych obejmują między innymi zagadnienia z zakresu dobrostanu zwierząt, bioetyki, biotechnologii, podstaw agronomii, przydomowego chowu zwierząt, genetyki zwierząt amatorskich i towarzyszących. W ramach specjalności proponujemy szeroką ofertę przedmiotów specjalnościowych poczynając od charakterystyki ras poszczególnych grup zwierząt, poprzez znajomość gatunków zagrożonych i ginących, zasad organizacji wystaw, konkursów, ekspozycji zwierząt, do zasad organizacji ogrodów zoologicznych.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – proponowany kierunek studiów ma pozwolić na kształcenie specjalistów z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Jednocześnie proponowany program studiów wyposaży absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy hodowlanej, żywienia zwierząt ich układania oraz zapewnienia dobrostanu. Wprowadzenie elementów ekonomii, marketingu i działalności gospodarczej zwiększy kreatywność absolwentów w prowadzeniu firm i tworzeniu miejsc pracy. Absolwenci będą stanowili potencjalną, kompetentną kadrę do pracy w schroniskach dla zwierząt, ogrodach fauny, ogrodach zoologicznych, związkach kynologicznych, felinologicznych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza, umiejętności i postawy społeczne pozwolą na samodzielne prowadzenie chowu zwierząt amatorskich, organizacji ekspozycji zwierząt, organizacji ogrodów zoologicznych oraz konkursów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOFIZJOTERAPIA Stopień: I REKRUTACJA

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

Opinie (1)

czerwona Ocena

zootoechnika to błąd