• ADMINISTRACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Administracja
   Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.
   Absolwent administracji ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Ukończenie administracji na UMK otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Dla osób obdarzonych dużą dozą kreatywności – to szansa na karierę w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka. Absolwenci administracji UMK pracują m.in.:
   • w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
   • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych,
   • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej,
   • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków,
   • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń,
   • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Admnistracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • PRAWO REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Prawo
   Studia prawnicze dają absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji itd. Jako przyszły prawnik, nasz student powinien cechować się umiejętnością logicznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków. Idealnym kandydatem jest osoba o szerokich zainteresowaniach, szczególnie współczesnymi sprawami społeczno-politycznymi. Cennym atutem jest zdolność argumentowania swoich racji oraz pracowitość. Absolwent prawa ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
   Ukończenie prawa na UMK otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Dla wielu osób to zarazem początek prawniczej kariery potwierdzonej kolejnymi szczeblami specjalizacji, do których droga wiedzie przez aplikacje. Absolwenci prawa UMK pracują m.in. jako:
   • sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze,
   • eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych,
   • specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Prawo ochrony środowiska
   Dlaczego warto studiować Prawo ochrony środowiska?
   • kierunek to nowość w ofercie dydaktycznej nie tylko UMK, ale i innych uczelni w Polsce; umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy z prawa ochrony środowiska, gdy zapotrzebowanie na pracę wykonywaną przez specjalistów z tego obszaru dynamicznie rośnie;
   • dobre warunki zapewnia znakomita baza lokalowa i dydaktyczna (siedziba Wydziału jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych obiektów na Uczelni);
   • Wydział Prawa i Administracji dysponuje świetną kadra naukową i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianej problematyki prawa ochrony środowiska; wykładowcy mają bogate doświadczenie praktyczne;
   • przewidziano tzw. wykłady eksperckie, które będą wygłaszać zaproszone osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych;
   • w toku przygotowania planu studiów położono szczególny nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych przydatnych na stanowisku pracy związanym ze stosowaniem prawa ochrony środowiska;
   • obowiązkowe praktyki w urzędach obsługujących organy administracji ochrony środowiska oraz w sądach administracyjnych wzmacniających praktyczną stronę toku studiów na kierunku;
   • program studiów ściśle dostosowano do aktualnych wyzwań dla praktyki związanych z prawem ochrony środowiska;
   • kandydaci, którzy ukończyli kierunki prawne lub administracyjne mogą uzyskać zwolnienie z części zaliczeń i egzaminów;
   • kandydaci, którzy nie ukończyli kierunków prawniczych lub administracyjnych, w toku dwóch pierwszych semestrów studiów mają możliwość zapoznania się z podstawami nauk prawnych;
   • w trakcie studiów studenci mają możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS oraz studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST), jak również ukończenia anglojęzycznego Kursu Prawa Porównawczego.
   Możliwości zatrudnienia. Studia na kierunku prawo ochrony środowiska mają przygotować absolwenta do wykonywania szeroko rozumianego zawodu specjalisty z zakresu prawa ochrony środowiska. Aktualnie istnieje już spore zapotrzebowanie na osoby z taką wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami, zaś dynamiczny rozwój prawa ochrony środowiska i jego ekspansja w życiu społeczno- gospodarczym państwa pozwalają przyjąć, że zapotrzebowanie to w najbliższej przyszłości będzie stale wzrastało. Absolwent kierunku prawo ochrony środowiska będzie miał możliwość podjęcia pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo ochrony środowiska jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • DORADZTWO PODATKOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Doradztwo podatkowe
   Studia na kierunku doradztwo podatkowe mają przygotować absolwenta do zdania egzaminu na doradcę podatkowego i wykonywania tego zawodu. Zapotrzebowanie na osoby kompetentne w zakresie prawa podatkowego będzie rosło. Należy uznać, że nie doszło tu do tak dużego „nasycenia” rynku, jak w wypadku innych zawodów prawniczych. Absolwent doradztwa podatkowego może wykonywać także inne zawody prawnicze, takie jak radca prawny i adwokat, o ile ukończył także studia prawnicze i spełnił wymogi ustawowe. Posiadanie gruntownej wiedzy z zakresu prawa podatkowego ogromnie zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy przez prawników. Studia na doradztwie podatkowym można więc traktować także jako drogę do podniesienia kwalifikacji zawodowych nawet absolwentów prawa. Wiedza z zakresu podatków daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy w administracji skarbowej jak i w gospodarce. Dość powszechne jest bowiem przystępowanie do egzaminu na doradcę podatkowego przez pracowników administracji skarbowej lub osoby, które nie zamierzają wykonywać zawodu doradcy podatkowego jako samodzielnej działalności, ale traktują ten egzamin jako poświadczenie swoich kompetencji zawodowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Doradztwo podatkowe jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
DORADZTWO PODATKOWE

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
DORADZTWO PODATKOWE