• COMPUTER AIDED ENGINEERING Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Computer aided engineering
  Kandydat ubiegający się o przyjęcia na studia II stopnia na CAE powinien:
  • posiadać niezbędną wiedzę z matematyki wyższej i fizyki, która jest wykładana na kierunkach inżynierskich,
  • posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnej,
  • znać zasady projektowania i wytwarzania obiektów i procesów technicznych,
  • potrafić odczytywać dokumentację techniczną,
  • znać właściwe dla swojej branży oprogramowanie do komputerowego wspomagania pracy inżyniera,
  • mieć umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Twoje kwalifikacje – absolwent CAE w zależności od rodzaju ukończonych studiów I-go stopnia i dokonując odpowiedniego wyboru przedmiotów, może zdobyć umiejętność wyjątkowo efektywnego posługiwania się narzędziami informatycznymi komputerowego wspomagania, a zwłaszcza współpracy z inżynierami innych specjalności, pogłębionej znajomości technologii informacyjnej, szczególnie w zakresie grafiki komputerowej i programowania komputerowego oraz pogłębionej znajomości różnych środowisk komputerowego wspomagania i stać się specjalistą od rozwoju środowisk komputerowego wspomagania prac inżynierskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Computer aided engineering jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera kierunku obieralnego oraz po kierunkach: budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, teleinformatyka lub pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Wszyscy kandydaci-absolwenci są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia (także ze Studium Języków Obcych UTP) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na ocenę co najmniej 4,0. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Czego możesz się nauczyć – zdobędziesz umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej oraz inżynierii biomateriałów. Zostaniesz przygotowany m.in. do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu inżynierii biomedycznej. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu inżynierii biomedycznej będziesz przygotowany do pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a także w jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, w jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych oraz w instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, fizyki i astronomii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera kierunku obieralnego, lub pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii
  Czego możesz się nauczyć – będziesz specjalistą, który zasili kadry prężnie rozwijającego się sektora gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych. Nauczysz się przygotowywać rzetelne programy energetyczne – m.in. dla samorządów lokalnych – z zakresu odnawialnych źródeł energii i jednocześnie będziesz potrafił oceniać ich wpływ na środowisko. Być może sam zostaniesz prywatnym wytwórcą energii. Zdobyte na Wydziale Inżynierii Mechanicznej wykształcenie pozwoli Ci na zarządzanie małą firmą sektora energetycznego oraz na racjonalne wdrażanie technologii energii odnawialnych w oparciu o zidentyfikowane przez siebie lokalne źródła ekologiczne. Podczas studiów czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii. Poznasz zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Głębszą wiedzę uzyskasz na realizowanych specjalnościach. W szczególności w zakresie kierunkowym Twoja wiedza dotyczyć będzie podstaw konstruowania maszyn i doboru materiałów inżynierskich w zastosowaniach OŹE, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn, planowania i nadzorowania zadań obsługowych, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych, technologii wytwarzania w celu kształtowania postaci, struktury i własności produktów, termodynamiki, projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn, układów automatyki i automatycznej regulacji w technice, aparatury pomiarowej, metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiaru, aspektów ekologicznych i ochrony środowiska przyrodniczego w rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – W Polsce i w innych krajach UE widać obecnie duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki OŹE i szeroko rozumianego monitorowania energetyki rozproszonej, w tym energii odnawialnej. Poszukiwani szczególnie są:
  • specjaliści w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła.
  • projektanci, monterzy, nadzorcy oraz sprzedawcy wybranych instalacji OZE.
  • operatorzy procesowych, sterowniczych, informacyjnych i logistycznych systemów OZE - elektrowni wiatrowych, biogazowni.
  • technicy i inżynierowie aktywnego i biernego monitorowania, serwisu i utrzymania ruchu.
  • managerowie produktu, procesu, środowiska, np. ds. ochrony, kształtowania i polepszania środowiska.
  • eksperci rozwoju biznesu związanego z energetyką OZE i doradcy inwestycyjni.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHANICZNA INŻYNIERIA TWORZYW Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Mechaniczna inżynieria tworzyw
  Co będziesz studiował – na początku zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, BHP, ergonomii, a także psychologia, filozofia, elementy prawa, socjologia ogólna lub negocjacje (do wyboru), a potem przedmioty ogólne stanowiące etap wstępny wiedzy i umiejętności inżynierskich, m.in. matematyka i fizyka inżynierska, grafika numeryczna, technologia informacyjna, systemy jakości, podstawy konstrukcji maszyn etc. Na kolejnych semestrach pojawią się przedmioty kierunkowe związane z mechaniczną inżynierią tworzyw. Dotyczą one w szczególności: podstaw przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologii wytwarzania, maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw, projektowania wytworów z tworzyw, technologii obróbki metali, systemu CAD/CAM. Przedmioty specjalnościowe obejmują m.in. tworzywa konstrukcyjne, specjalne i kompozytowe, materiały polimerowe stosowane w mechatronice, komputerowe wspomaganie konstruowania i wytwarzania CAE w przetwórstwie tworzyw, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji narzędzi, recyklingu materiałów oraz zarządzaniu środowiskiem i ekologią. Nie bez znaczenia pozostanie także przekazanie umiejętności organizacji przetwórstwa tworzyw, a także najważniejszych trendów rozwojowych tej branży, która w województwie kujawsko-pomorskim jest jedną z wiodących. Masz szansę poznać język angielski lub niemiecki na poziomie B2.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – Praca dla inżynierów specjalistów z tego obszaru technik wytwarzania czeka w całym kraju, a także zagranicą w innowacyjnych firmach związanych z branżą przetwórstwa tworzyw polimerowych – od konstruowania narzędzi, poprzez uczestniczenie w procesie wytwarzania wytworów, skończywszy na sterowaniu jakością i zarządzaniu. W Bydgoszczy kapitału wdraża się w tej branży wiele  nowych rozwiązań w zakresie zarządzania produkcją, nowoczesnych technologii (praca dla technologów), projektuje się i wytwarza nowoczesne narzędzia (praca dla konstruktorów, inżynierów ze znajomością CAD i CAM oraz programów symulacyjnych), a także w obszarze jakości wytwarzanych produktów (działy kontroli jakości – praca dla inżynierów ze znajomością zagadnień pomiarowych). Automatyzacja i robotyzacja produkcji wymagają wielu innowacyjnych rozwiązań, co stwarza dużo możliwości dla młodych inżynierów MIT. Według UNIDO, branża przetwórstwa tworzyw polimerowych jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Absolwenci specjalności CAD/CAM przygotowani zostają do pracy w zakładach zajmujących się produkcją w produkcyjnych systemach zautomatyzowanych, wymagających nowoczesnych metod w zakresie przygotowania i prowadzenia produkcji z wykorzystaniem CAD/CAM w powiązaniu z zastosowaniem narzędzi do zarządzania jakością wytworów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechaniczna inżynieria tworzyw brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Czego możesz się nauczyć - będziesz specjalistą w zakresie realizacji nowoczesnych procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzoru nad ich eksploatacją. Zdobędziesz też umiejętności stosowania zaawansowanych technik wytwarzania, pracy w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Głębszą wiedzę uzyskasz na realizowanych specjalnościach. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie odwzorowania i wymiarowania elementów maszyn, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn, planowania i nadzorowania zadań obsługowych, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych, technologii wytwarzania w celu kształtowania postaci, struktury i własności produktów, termodynamiki, projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn, układów automatyki i automatycznej regulacji w technice, aparatury pomiarowej, metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiaru, aspektów ekologicznych i ochrony środowiska przyrodniczego w rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Absolwenci tego kierunku łatwo znajdują zatrudnienie w firmach polskich jak i zagranicznych. Dobre przygotowanie zawodowe powoduje, że "mechanicy" są poszukiwanymi fachowcami.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, lub pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Transport
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, do organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, a także pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu, w a szczególności do: projektowania systemów logistycznych, rozumienia zasad inżynierii ruchu, projektowania i analizy systemów transportowych, wykorzystywania rachunku ekonomicznego i analizy infrastruktury transportowej, odwzorowywania i wymiarowania elementów maszyn, projektowania i wykonywania obliczeń  wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania, projektowania i stosowania środków transportu, zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń, wykorzystywania aparatury pomiarowej, stosowania metrologii warsztatowej, wykorzystywania metod szacowania błędów pomiaru, rozumienia działania układów automatyki i automatycznej regulacji, stosowania układów automatyki i automatycznej regulacji, projektowania i analizy układów napędowych i sterowania maszyn, rozumienia zasad organizacji i zarządzania. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwania się specjalistycznym słownictwem w dziedzinie transportu. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, w jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych krajowych i zagranicznych. Uzyskane kwalifikacje umożliwią prowadzenie własnej firmy transportowo-spedycyjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera kierunku obieralnego oraz po kierunkach: mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji lub pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WZORNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Wzornictwo
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych oraz działalności artystycznej, a w szczególności do posługiwania się podstawowym warsztatem projektowym, metodami i procedurami projektowania łączącymi aspekty funkcjonalne, ergonomiczne, konstrukcyjno-technologiczne, estetyczne i rynkowe, a także do współpracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu wzornictwa. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów na kierunku wzornictwo będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zespołach projektowych oraz do działalności artystycznej, a przygotowanie artystyczne i techniczne umożliwi Ci kreować kształt i postać wielu wyrobów codziennego użytku.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, historii sztuki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, fizyki i astronomii, chemii

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)