• ARCHITEKTURA WNĘTRZ REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Architektura wnętrz
   Architektura Wnętrz (pięcioletnie jednolite studia magisterskie) to kierunek artystyczny z solidną podbudową teoretyczną, przygotowujący do kreatywnej i satysfakcjonującej działalności designerskiej, skupionej na projektowaniu wnętrz i ich wystrojów. Studia przewidują szereg przedmiotów z zakresu sztuk plastycznych i projektowania – rozwijających temperament twórczy i wyobraźnię przestrzenną (rzeźba, malarstwo, design, pracownie projektowania). Uczą dokumentacji i inwentaryzacji, uczulają na problemy techniczne, standardy i normy oraz aspekty prawne, związane z pracą w architekturze. Model kształcenia w ramach Architektury Wnętrz na UMK różni się od innych tego typu kierunków w Polsce – jego specyfika wynika z wieloletniej tradycji Wydziału Sztuk Pięknych. Działalność artystyczna łączy się tu od lat z kształceniem w zakresie konserwatorstwa, muzealnictwa, zabytkoznawstwa oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Kierunek przygotuje nie tylko do czysto twórczej pracy w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz, ale też do zadań szczególnych, wymagających dostosowania artystycznej wizji do zastanych uwarunkowań konserwatorskich. Szczególny nacisk jest położony na ważny i coraz bardziej aktualny problem adaptacji wnętrz w architekturze zabytkowej do nowych funkcji i potrzeb z zachowaniem zarówno wartości historycznej obiektu, jak i twórczego indywidualizmu oraz ekspresji artystycznej projektu. Korzystając z potencjału dydaktycznego Uczelni, program kształcenia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK zwraca również uwagę na aranżację przestrzeni muzealnych (wystawienniczych). Architektura Wnętrz kształtuje konkretne umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i projektowych oraz niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu historii sztuki i architektury, nauk technicznych, komunikacji społecznej i prawa. Dzięki projektom podejmowanym w grupach, przygotowuje do pracy w zespole. Liczne zadania i realizacje projektowe w ramach różnych przedmiotów dają możliwość zdobycia bogatego doświadczenia indywidualnego, rozwoju kompetencji decyzyjnych, przygotowania atrakcyjnego portofolio. Z dyplomem w zakresie architektury wnętrz można podejmować zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach – w prywatnych agencjach projektowych, firmach deweloperskich, pracowniach architektonicznych i projektowych, przedsiębiorstwach specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz (także według indywidualnych projektów), wreszcie – muzeach i galeriach przy konstruowaniu przestrzeni wystawienniczych. Kierunek został powołany w ramach realizacji projektu UE Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020.
   Więcej informacji o kierunku – na stronie kierunku.
   Polub nas na Facebooku.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Architektura wnętrz obowiązuje egzamin wstępny, obejmujący malarstwo, rysunek i kompozycję przestrzenną. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych („teczka”). Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu i wymaganiach wstępnych znajdziecie na stronie Wydziału, na stronie kierunku oraz w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • GRAFIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Grafika
   Jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Grafika dają studentom możliwość rozwijania talentu i zdobywania umiejętności praktycznych dotyczących warsztatu twórczego artysty grafika oraz grafika projektanta, a także rozległej wiedzy, dotyczącej między innymi teorii i historii sztuki. Oferta kształcenia na kierunku Grafika realizowana jest w ramach dwóch specjalności: Grafika warsztatowa i Projektowanie graficzne. Kształcenie na specjalności Grafika warsztatowa prowadzone jest w Zakładzie Grafiki, równolegle w pięciu pracowniach dyplomujących: Pracowni Grafiki Multimedialnej, Pracowni Litografii, Pracowni Serigrafii, Pracowni Wklęsłodruku, Pracowni Wypukłodruku. Kształcenie na specjalności Projektowanie graficzne odbywa się w Zakładzie Projektowania Graficznego, równolegle w trzech pracowniach dyplomujących. Absolwent Grafiki może prowadzić samodzielną działalność artystyczną i wystawienniczą. Graficy często kierują pracami arty­styczno-graficznymi przy wydawaniu książek, czasopism i gazet z wykorzystaniem techniki komputerowej. Dzięki wykorzystaniu komputera grafik poszerza swoje możliwości o liczne specja­lizacje, na przykład z zakresu wizualiza­cji, grafiki trójwymiarowej czy multimediów. Ale absolwent grafiki może także prowadzić galerie, być scenografem, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum.
   Więcej informacji o kierunku: tutaj oraz na stronach zakładów Projektowania Graficznego i Grafiki
   Polub nas na Facebooku.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika obowiązuje egzamin wstępny. Pierwszym etapem jest przegląd teczek z pracami plastycznymi oraz rozmowa z kandydatami, kwalifikująca do egzaminu praktycznego, na który składają się egzamin z rysunku oraz z malarstwa. Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu znajdziecie na stronie Wydziału oraz w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI REKRUTACJA

   Uczelnie  Toruń - kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
   Kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki – wiodący profil kształcenia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK – oferuje studentom sześcioletnie jednolite studia magisterskie. Dzisiejsza oferta dydaktyczna bazuje na wieloletniej tradycji ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwijanej i pielęgnowanej na Wydziale od początku jego funkcjonowania. Osiągnięcia ośrodka toruńskiego w zakresie ochrony i konserwacji zabytków przyczyniły się do powstania określenia polska szkoła konserwacji zabytków. Interdyscyplinarny trzon kształcenia na KiR stanowią: przedmioty artystyczne, historia sztuki, badania technik i technologii dzieł sztuki, metodyka konserwacji, praktyczna konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Ważnym elementem procesu dydaktycznego są plenery (malarski i rzeźbiarski) oraz praktyki zawodowe. Studia obejmują trzy specjalności: Konserwację i restaurację malarstwa i rzeźby polichromowanej, Konserwację i restaurację papieru i skóry oraz Konserwację i restaurację rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych (podział na specjalności następuje po pierwszym roku studiów). Po ukończeniu kierunku Absolwent może stać się cenionym specjalistą i prowadzić prace konserwatorsko-restauratorskie na najcenniejszych obiektach dziedzictwa kulturowego, pracować w służbach konserwatorskich (np. w charakterze eksperta), podjąć ścieżkę naukowo-badawczą w zakresie konserwacji, technologii sztuk plastycznych czy nauk o sztuce. W zależności od zainteresowań, może w przyszłości pracować jako czynny konserwator-restaurator w zakresie: malarstwa sztalugowego i ściennego na różnych podłożach, rzeźby polichromowanej, ram i innych przedmiotów rzemiosła artystycznego, zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, fotografii, grafik, akwarel, pasteli, rysunków, zabytków sztuki wschodniej (np. malarstwo na zwojach papierowych i jedwabnych), atlasów, planów, globusów, kurdybanów, zabytkowych siodeł i rzędów końskich, zabytków archeologicznych, a także obiektów zabytkowych wykonanych z kamienia naturalnego i sztucznego, ceramiki, metali, szkła oraz drewna. 
   Więcej informacji o kierunku znajdziecie na stronie Wydziału.
   Studia doktoranckie w dyscyplinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, prowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, skierowane są do absolwentów studiów wyższych, legitymujących się dyplomem magistra, uzyskanym na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Studia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w w/w dyscyplinie. Przygotowują do samodzielnej i twórczej działalności badawczej i pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym oraz do uzyskania stopnia doktora. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym, nominalny czas ich trwania wynosi cztery lata i obejmuje osiem semestrów. Uczestnik studiów doktoranckich odbywa studia pod nadzorem opiekuna naukowego, będącego pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, mającego uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich. Studia doktoranckie obejmują realizację programu studiów i kończą się uzyskaniem stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Absolwenci studiów doktoranckich posiadają kompetencje odpowiadające standardom europejskim – ósmemu poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki obowiązuje egzamin wstępny. Pierwszym etapem jest przegląd teczek z pracami plastycznymi, kwalifikujący do egzaminu praktycznego, obejmującego rysunek i malarstwo. Informacje szczegółowe o przebiegu egzaminu i wymaganiach wstępnych znajdziecie na stronie Wydziału oraz w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia III stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • KRYTYKA ARTYSTYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Krytyka artystyczna
   Krytyka Artystyczna (studia licencjackie) to nowatorski kierunek studiów, który wprowadza do programu uniwersyteckich studiów w Polsce krytyczno-artystyczne koncepcje interpretacji sztuki, kultury artystycznej oraz myśli o sztuce, ujęte z perspektywy globalnej. Kierunek łączy badania historyczne z antropologiczną refleksją, podkreślającą aspekty międzykulturowe oraz interdyscyplinarne. Student poznaje zagadnienia warsztatu krytyka artystycznego, nabywa rozległą wiedzę nt. sztuki nowoczesnej i współczesnej (także pozaeuropejskiej), zgłębiając przemiany formalne, ikonograficzne i ideowe architektury, malarstwa, rzeźby, sztuki stosowanej i designu, grafiki, fotografii, filmu, sztuki nowych mediów i współczesnej kultury wizualnej. Uzyskuje wiedzę z zakresu historii światowej myśli o sztuce, historii krytyki artystycznej i jej podstaw warsztatowych. Absolwent jest przygotowany do pracy: w czasopismach, wydawnictwach i portalach internetowych; w galeriach, centrach sztuki, ośrodkach dokumentacji, fundacjach i muzeach sztuki współczesnej – jako twórca wystaw, kurator zbiorów i dokumentalista życia artystycznego; w instytucjach państwowych i regionalnych, ośrodkach kultury i szkołach – jako animator kultury i wykładowca.  Studia można kontynuować na poziomie magisterskim, wybierając specjalność Krytyka Artystyczna na kierunku Ochrona Dóbr Kultury. 
   Więcej nt. kierunku na stronie Wydziału oraz Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej UMK.  
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Krytyka artystyczna obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, przedmioty: historia, lub historia sztuki, lub język polski (część pisemna, lub język obcy (część pisemna). Szczegółowe informacje o rekrutacji na Krytykę znajdziecie w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

   Dowiedz się więcej

    

    

  • MALARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Malarstwo
   Jednolity, pięcioletni kierunek studiów, po ukończeniu którego student otrzymuje tytuł magistra sztuki. W toku studiów rozwija swój artystyczny talent malarski, zdobywa umiejętności praktyczne dotyczące warsztatu malarskiego (technik i technologii tradycyjnych i współczesnych), a także wiedzę, dotyczącą m.in. teorii i historii sztuki, filozofii i estetyki oraz socjologii kultury, umożliwiającą poznanie i rozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku. Oferta kształcenia realizowana jest w ramach dwóch specjalności: Malarstwo sztalugowe i Malarstwo w architekturze (do wyboru malarstwo ścienne w Pracowni malarstwa ściennego i witraż albo szkło artystyczne w Pracowni witrażu). Przygotowanie dyplomu artystycznego w jednej z tych pracowni obejmuje zestaw prac (z odautorskim komentarzem) jako dyplom podstawowy oraz zestaw prac z zakresu drugiej specjalności jako dyplom uzupełniający, co zapewnia pełne przygotowanie studentów do samodzielnej pracy zawodowej artysty-plastyka. Zróżnicowany i progresywny stopień zaawansowania ćwiczeń w toku studiów przygotowuje studentów do świadomej i zróżnicowanej indywidualnie kreatywności. Absolwent Malarstwa może prowadzić samodzielną działalność artystyczną i wystawienniczą, prowadzić galerie, być scenografem, specjalistą od oprawy plastycznej imprez, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum. Obie specjalności, jako uzupełniające się, w równym stopniu uwierzytelniają sylwetkę absolwenta: jego wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe oraz społeczne.
   Więcej informacji o kierunku znajdziecie na stronie Wydziału oraz na stronie Zakładu Malarstwa UMK.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo obowiązuje egzamin wstępny, obejmujący malarstwo oraz rysunek. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych („teczka”). Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu i wymaganiach wstępnych znajdziecie na stronie Wydziału oraz w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • OCHRONA DÓBR KULTURY REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Ochrona dóbr kultury
   Ochrona Dóbr Kultury (prowadzona w systemie dwustopniowym 3+2) to studia o charakterze interdyscyplinarnym, przygotowujące do interpretacji i ochrony szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim – spuścizny materialnej o charakterze zabytkowym. Kształcenie w tym zakresie ma w Toruniu ugruntowaną tradycję i stanowi pierwowzór dla podobnych studiów na innych uczelniach: pierwszy w Polsce kierunek o tym profilu otwarto w 1947 r. na UMK pod nazwą Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. Jego specyfikę kształtowali wybitni konserwatorzy, zabytkoznawcy, historycy sztuki; dziś także dydaktykę prowadzą tu uznani specjaliści w zakresie konserwatorstwa i muzealnictwa, działacze ICOMU, ICOMOSU, UNESCO, Rady ds. Muzeów. Studia z Ochrony Dóbr Kultury bazują na dydaktyce z historii sztuki (dzieje europejskiej i pozaeuropejskiej sztuki i rzemiosła artystycznego), która jest zintegrowana z przedmiotami z zakresu nauk o sztuce (muzeologia, konserwatorstwo, techniki i technologie sztuk plastycznych), naukami historycznymi, technicznymi i elementami sztuki (rysunek, fotografia). Szczególny nacisk w edukacji jest położony na materialną strukturę reliktu przeszłości, w tym także – jej przekształcenia, nawarstwienia i problemy konserwatorskie. 
   Oferta edukacyjna na pierwszym stopniu studiów obejmuje dwie specjalności –Konserwatorstwo (skupione na problemie rozpoznania, interpretacji i zachowania szeroko pojętego dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego) oraz Zabytkoznawstwo i muzealnictwo (skupione na szczegółowym rozpoznaniu, analizie badawczej i naukowej oraz sposobach zachowania i upowszechniania kultury wizualnej i tzw. dziedzictwa ruchomego; a także na szeroko rozumianym muzealnictwie – jego historii i współczesnych wyzwaniach). Zasadniczy trzon kształcenia dla obu specjalności jest wspólny – absolwent studiów licencjackich dysponuje ogólną wiedzą nt. dziedzictwa kulturowego i sposobów jego wartościowania i ochrony, jest przygotowany w stopniu podstawowym do pracy w instytucjach kultury (muzea, galerie, domy kultury) i może podjąć dalsze studia w różnych kierunkach humanistycznych. Na studiach magisterskich wprowadzony w 2015 roku model programu studiów zakłada podział na trzy znacznie węższe ścieżki specjalnościowe w zakresie Konserwatorstwa, Zabytkoznawstwa i muzealnictwa oraz Krytyki artystycznej. Decydują one o ukształtowaniu sylwetki absolwenta, który będzie przygotowany do pracy m. in.: w biurach konserwatorów miejskich i wojewódzkich oraz w ośrodkach dokumentacji zabytków po Konserwatorstwie; w instytucjach muzealnych, na rynku sztuki oraz w ośrodkach animacji kultury i in. po Zabytkoznawstwie i Muzealnictwie;  w instytucjach życia kulturalnego i artystycznego oraz w czasopismach po Krytyce Artystycznej (zawodowy status krytyka artystycznego jest równoważny ze statusem dziennikarza).
   Więcej o kierunku znajdziesz na stronie Wydziału oraz na stronie domowej ODK.
   Polub nas na Facebooku.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona dóbr kultury obowiązuje konkurs świadectw (przedmioty: historia, albo historia sztuki, albo język polski – część pisemna, albo język obcy – część pisemna). 

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona dóbr kultury odbywa się na podstawie ocen ze studiów z poziomu licencjackiego (suplement do dyplomu). Uwzględniany jest dyplom licencjata lub równoważny kierunku ochrona dóbr kultury, dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunków archeologia, architektura, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, etnologia, filologia, filologia polska, filozofia, grafika, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, intermedia, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, krytyka artystyczna, kulturoznawstwo, malarstwo, pedagogika, rzeźba, scenografia, socjologia, sztuka mediów, teologia lub studiów z obszarów: sztuki, nauk technicznych, nauk humanistycznych, nauk społecznych. 

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • RZEŹBA REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Rzeźba
   Kierunek Rzeźba – pięcioletnie jednolite studia artystyczne, kończące się uzyskaniem tytułu magistra sztuki – stwarza możliwość rozwoju artystycznej osobowości i tworzenia własnych projektów artystycznych w zakresie różnych form rzeźbiarskich / działań przestrzennych, wyposaża też studentów w umiejętności warsztatowe i kompetencje zawodowe przydatne na współczesnym rynku pracy. Program studiów jest pomyślany tak, by kształtować elastyczne i różnorodne ramy dla indywidualnego komponowania przez studenta treści, odpowiadających jego zainteresowaniom i potrzebom w ramach dwóch specjalności – Obiekty rzeźbiarskie oraz Rzeźba dla potrzeb konserwacji dzieł sztuki. Moduły i przedmioty do wyboru pozwalają na indywidualne komponowanie własnej ścieżki rozwoju artystycznego, a studenci mają dostęp do specjalistycznych pracowni: Ceramika artystyczna, Medalierstwo i mała forma rzeźbiarska, Rzeźba w przestrzeni publicznej, Obiekty i działania rzeźbiarskie. Istotnym elementem kształcenia stają się praktyki zawodowe, które nasi studenci odbywają w interdyscyplinarnych zespołach konserwatorsko-rzeźbiarskich, architektoniczno-rzeźbiarskich, projektowych oraz w instytucjach kultury. Absolwenci kierunku Rzeźba są przygotowani zarówno do podjęcia samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań.
   Więcej o kierunku znajdziesz na stronie Wydziału.
   Polub nas na Facebooku.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Rzeźba obowiązuje egzamin wstępny, obejmujący rysunek i rzeźbę. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych („teczka”). Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu i wymaganiach wstępnych znajdziecie na stronie Wydziału oraz w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna
   Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna to nowy, unikalny kierunek studiów otwarty w 2014 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Kierunek łączy w sobie klasyczne studia plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika) z nowoczesnym kształceniem w zakresie sztuki mediów i multimediów (fotografia, intermedia, rysunek mediów, projektowanie graficzne, animacja komputerowa, wideo i audio, reklama, Internet) oraz edukacji wizualnej (przygotowanie do nauczania plastyki). Do wyboru są dwie specjalności: Multimedia i fotografia oraz Rysunek mediów. Na jednolitych, pięcioletnich studiach magisterskich studenci otrzymują wykształcenie dwuobszarowe: artystyczno-humanistyczne. Absolwenci uzyskują specjalistyczne wykształcenie artystyczne na poziomie akademii sztuk pięknych oraz humanistyczne i społeczne na poziomie uniwersyteckim. Otrzymują tytuł magistra sztuki, uzyskując również przygotowanie do nauczania przedmiotów plastycznych w szkolnictwie oraz prowadzenia zajęć w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych. Kierunek został otwarty w ramach realizacji projektu UE Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020.
   Więcej informacji na temat kierunku znajdziecie na stronie Wydziału oraz na stronie Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK, Zakładu Rysunku UMK i Zakładu Edukacji Artystycznej UMK.
   Polub nas na Facebooku.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Sztuka Mediów obowiązuje egzamin wstępny. Pierwszym etapem jest przegląd teczek oraz rozmowa z kandydatami, kwalifikująca do egzaminu praktycznego, obejmującego rysunek, malarstwo oraz kompozycję. Informacje szczegółowe o przebiegu egzaminu i wymaganiach wstępnych znajdziecie na stronie Wydziału oraz w systemie rekrutacyjnym www.irk.umk.pl.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • NAUKA O SZTUCE REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Nauka o sztuce
   Studia doktoranckie w zakresie Nauk o Sztuce prowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu są adresowane do absolwentów uczelni wyższych legitymujących się tytułem zawodowym magistra, w szczególności kierunków o profilu ogólnoakademickim związanych ze sztuką lub materialnym dziedzictwem kulturowym, którzy pragną realizować badania nad historią, strukturą i recepcją dóbr kultury materialnej, osadzone w obszarze nauk humanistycznych.Zapewniają doktorantom warunki do uzyskania zaawansowanej wiedzy przygotowującej do kreatywnej pracy naukowo-badawczej oraz do zdobycia kwalifikacji dydaktycznych niezbędnych w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym, czas trwania wynosi cztery lata i obejmuje osiem semestrów. Uczestnik prowadzi badania oraz realizuje program kształcenia pod nadzorem opiekuna naukowego, będącego pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i mającego uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich.Studia doktoranckie obejmują realizację programu studiów i kończą się uzyskaniem stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia III stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia III stopnia na kierunku Nauka o sztuce wymagany jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • SZTUKI PIĘKNE REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Sztuki piękne
   Studia doktoranckie w zakresie dyscypliny sztuki piękne realizowane w systemie studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora sztuki. Celem studiów doktoranckich jest wykształcenie kadry o wysokich kompetencjach w zakresie najnowszej wiedzy i umiejętności, jej praktycznego zastosowania do prowadzenia samodzielnej kreatywnej działalności twórczej oraz uczestnictwa w budowaniu kultury artystycznej środowiska twórczego w kraju i zagranicą.Program studiów obejmuje przedmioty stałe i fakultatywne realizowane poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach, konwersatoriach, laboratoriach, prezentacjach dorobku artystycznego, ćwiczeniach i dyskusjach oraz praktykach zawodowych.Temat doktoratu i problem artystyczny jest formułowany na I roku studiów i realizowany pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu – pod merytoryczną opieką promotora.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia III stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Sztuki piękne jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • X-Men
  ocena

  Jeżeli jeszcze raz miałbym wybierać kierunek i wydział to Ochrona dóbr kultury i WSzP UMK, po za tym studiowanie w Toruniu takiego kierunku to sama przyjemność, jeżeli tylko chce się studiować.

 • Kasia
  ocena

  Jestem zdziwiona tą opinią. Dwie ostatnie wystawy: studentów Wydziału Sztuk Pięknych i ich nauczycieli w CSW pokazały, że z otwartością jest zupełnie nieźle, kreatywność też z tych prac emanuje. Jakiś czas temu skończyłam studia w Toruniu pod kierunkiem dobrych pedagogów, których pasją była praca na uczelni. Gdybym jeszcze raz miała podjąć decyzję o wyborze uczelni, nie uległaby ona zmianie.

 • yellowmen
  ocena

  Kierunek malarstwo. Słabo. Widoczne na każdym kroku cięcia finansowe odbijające się najbardziej na studentach. Niski poziom kształcenia. Brak otwartego podejścia do nowatorskich pomysłów, projektów. Niezwykle staromodne podejście do sztuki. Niemożność pokazania swojej indywidualnej kreatywności. Kolejną wadą są korekty, które zamiast wpływać słownie na przyszłego artystę objawiają się namacalną korektą wykładowcy na kartce/płótnie (często zamazując elementy podkreślające charakter danej pracy). Rozwój artystyczny ogranicza się tylko do pedantycznie malowanych martwych natur oczywiście z bezwzględną ingerencją wykładowcy. Akty są niezwykłą rzadkością. Jeśli ktoś chce się rozwinąć artystycznie pokładając nadzieję w tejże uczelni - odradzam, nie polecam. Miałem przyjemność studiować artystyczne kierunki na paru uczelniach w Polsce, ale to co się dzieje na Wydziale Sztuk Pięknych nie można pozostawić bez komentarza. Pozdrawiam.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
GRAFIKA
Specjalności:
 • Grafika warsztatowa
 • Projektowanie graficzne 
KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
Specjalności:
 • Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Konserwacja i restauracja papieru i skóry
 • Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych
MALARSTWO
Specjalności:
 • Malarstwo sztalugowe
 • Malarstwo w architekturze
RZEŹBA
Specjalności:
 • Obiekty rzeźbiarskie
 • Rzeźba dla potrzeb konserwacji 
SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA
Specjalności:
 • Multimedia
 • Rysunek mediów
 
Studia I stopnia:
KRYTYKA ARTYSTYCZNA
OCHRONA DÓBR KULTURY
Specjalności:
 • Konserwatorstwo
 • Zabytkoznawstwo i muzealnictwo
 
Studia II stopnia:
OCHRONA DÓBR KULTURY
Specjalności:
 • Konserwatorstwo
 • Zabytkoznawstwo i muzealnictwo
 • Krytyka artystyczna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
OCHRONA DÓBR KULTURY
Specjalności:
 • Konserwatorstwo
 
Studia II stopnia:
OCHRONA DÓBR KULTURY
Specjalności:
 • Konserwatorstwo 

Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE:
 • Ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
 • Problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej

Doktoranckie

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE:
 • Konserwacji i restauracji dzieł sztuki
 • Nauk o sztuce
 • Sztuk pięknych