• EKONOMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Ekonomia
   Studia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym dostarczają studentowi wszechstronnej wiedzy z zakresu przedmiotów ekonomicznych, a także wyposażają studenta  w umiejętności i kompetencje niezbędne do diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków zmian stanu gospodarki i jej podmiotów. Absolwent kierunku Ekonomia definiuje podstawowe kategorie z zakresu ekonomii i zna jej miejsce w systemie nauk społecznych, objaśnia zasady i prawidłowości opisujące relacje między podmiotami gospodarującymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, wyjaśnia rolę i funkcje przedsiębiorstwa w gospodarce, zna w podstawowym zakresie metody i narzędzia, przy pomocy których opisuje prawidłowości procesów ekonomicznych i społecznych, zna i wskazuje na podstawowe normy społeczne i reguły ekonomiczne obowiązujące w gospodarce i podmiotach gospodarujących, opisuje przyczyny i konsekwencje współczesnych zmian zachodzących w gospodarce, identyfikuje czynniki determinujące zmiany zachodzące w funkcjonowaniu podmiotów gospodarujących wskazując na źródła, przebieg, skutki i efekty, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, podejmuje decyzje obarczone różnym ryzykiem oraz przewiduje ich konsekwencje, jest kreatywny i przedsiębiorczy oraz wykazuje się twórczym myśleniem, a także otwartością na zmiany, jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia.
   Absolwenci kierunku Ekonomi znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w jednostkach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, szkoleniowych i doradczych. Podejmują pracę w takich zawodach jak: ekonomista, księgowy, pracownik administracyjny, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego. Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętnosci samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia albo inny przedmiot

    

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Finanse i rachunkowość
   Studia na kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym dostarczają wszechstronnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz wyposażają studenta  w umiejętności i kompetencje niezbędne w analizowaniu zjawisk i procesów finansowych. Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość opisuje mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, rozróżnia i charakteryzuje zjawiska oraz procesy finansowe, a także wyjaśnia prawidłowości nimi rządzące, wymienia i charakteryzuje metody oraz narzędzia z zakresu finansów i rachunkowości, analizuje przyczyny i przebieg procesów gospodarczych oraz zjawisk finansowych, prognozuje procesy gospodarcze i zjawiska finansowe posługując się standardowymi metodami i narzędziami stosowanymi w rachunkowości i finansach, wykorzystuje wiedzę z dziedziny finansów i rachunkowości do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, podejmuje decyzje obarczone różnym ryzykiem oraz przewiduje ich konsekwencje, jest kreatywny i przedsiębiorczy oraz wykazuje się twórczym myśleniem, a także otwartością na zmiany, jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia.
   Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierownicznych różnego szczebla w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych, administracji centralnej i lkoalnej, firmach konsultingowych i organizacjach non-profit. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach menedżerów, analityków gospodarczych, ekspertów w instytucjach lkolalnych i centralnych. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętnosci samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia lub pokrewnym kierunku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia albo inny przedmiot

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Zarządzanie
   Studia na kierunku Zarządzanie o profilu ogólnoakadmickim dostarczają studentowi wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje do diagnozowania, analizowania oraz wskazywania kierunków zmian w funkcjonowaniu organizacji we współczesnym otoczeniu gospodarczym. Absolwent kierunku Zarządzanieopisuje i charakteryzuje mechanizmy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami w organizacjach różnego typu, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym, zna i stosuje zasady funkcjonowania organizacji różnego rodzaju, w tym przedsiębiorstw, jednostek non profit, organizacji administracyjnych i innych, wykorzystuje wiedzę związaną z poszczególnymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem, wymienia i charakteryzuje metody i techniki zarządzania stosowane w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: zarządzanie logistyką, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami itp., wykorzystyje wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem operacyjnym, taktycznym i strategicznym, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywaia oraz pracy w zespole, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia.
   Absolwenci kierunku Zarządzanie, dzięki zdobytemu wykształceniu, są predysponowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach gospodarczych, jednostkach samorządowych, instytucjach non-profit, a także do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, agencjach konsultingowych i w instytucjach związanych z polityką wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Absolwent ma także kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia albo inny przedmiot

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest dyplom ukończenia studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Gospodarka regionalna i lokalna
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość
 • Finanse w sektorze administracji publicznej
 • Rachunkowość i podatki
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie procesami logistycznymi
 • Zarządzanie jakością
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Gospodarka regionalna i lokalna
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość
 • Finanse w sektorze administracji publicznej
 • Rachunkowość i podatki
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie procesami logistycznymi
 • Zarządzanie jakością
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE