• EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Ekonomia
   Studia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym dostarczają studentowi wszechstronnej wiedzy z zakresu przedmiotów ekonomicznych, a także wyposażają studenta  w umiejętności i kompetencje niezbędne do diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków zmian stanu gospodarki i jej podmiotów. Absolwent kierunku Ekonomia definiuje podstawowe kategorie z zakresu ekonomii i zna jej miejsce w systemie nauk społecznych, objaśnia zasady i prawidłowości opisujące relacje między podmiotami gospodarującymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, wyjaśnia rolę i funkcje przedsiębiorstwa w gospodarce, zna w podstawowym zakresie metody i narzędzia, przy pomocy których opisuje prawidłowości procesów ekonomicznych i społecznych, zna i wskazuje na podstawowe normy społeczne i reguły ekonomiczne obowiązujące w gospodarce i podmiotach gospodarujących, opisuje przyczyny i konsekwencje współczesnych zmian zachodzących w gospodarce, identyfikuje czynniki determinujące zmiany zachodzące w funkcjonowaniu podmiotów gospodarujących wskazując na źródła, przebieg, skutki i efekty, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, podejmuje decyzje obarczone różnym ryzykiem oraz przewiduje ich konsekwencje, jest kreatywny i przedsiębiorczy oraz wykazuje się twórczym myśleniem, a także otwartością na zmiany, jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia.
   Absolwenci kierunku Ekonomi znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w jednostkach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, szkoleniowych i doradczych. Podejmują pracę w takich zawodach jak: ekonomista, księgowy, pracownik administracyjny, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego. Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętnosci samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia albo inny przedmiot

    

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Finanse i rachunkowość
   Studia na kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym dostarczają wszechstronnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz wyposażają studenta  w umiejętności i kompetencje niezbędne w analizowaniu zjawisk i procesów finansowych. Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość opisuje mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, rozróżnia i charakteryzuje zjawiska oraz procesy finansowe, a także wyjaśnia prawidłowości nimi rządzące, wymienia i charakteryzuje metody oraz narzędzia z zakresu finansów i rachunkowości, analizuje przyczyny i przebieg procesów gospodarczych oraz zjawisk finansowych, prognozuje procesy gospodarcze i zjawiska finansowe posługując się standardowymi metodami i narzędziami stosowanymi w rachunkowości i finansach, wykorzystuje wiedzę z dziedziny finansów i rachunkowości do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, podejmuje decyzje obarczone różnym ryzykiem oraz przewiduje ich konsekwencje, jest kreatywny i przedsiębiorczy oraz wykazuje się twórczym myśleniem, a także otwartością na zmiany, jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia.
   Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierownicznych różnego szczebla w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych, administracji centralnej i lkoalnej, firmach konsultingowych i organizacjach non-profit. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach menedżerów, analityków gospodarczych, ekspertów w instytucjach lkolalnych i centralnych. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętnosci samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia lub pokrewnym kierunku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia albo inny przedmiot

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Zarządzanie
   Studia na kierunku Zarządzanie o profilu ogólnoakadmickim dostarczają studentowi wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje do diagnozowania, analizowania oraz wskazywania kierunków zmian w funkcjonowaniu organizacji we współczesnym otoczeniu gospodarczym. Absolwent kierunku Zarządzanieopisuje i charakteryzuje mechanizmy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami w organizacjach różnego typu, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym, zna i stosuje zasady funkcjonowania organizacji różnego rodzaju, w tym przedsiębiorstw, jednostek non profit, organizacji administracyjnych i innych, wykorzystuje wiedzę związaną z poszczególnymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem, wymienia i charakteryzuje metody i techniki zarządzania stosowane w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: zarządzanie logistyką, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami itp., wykorzystyje wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem operacyjnym, taktycznym i strategicznym, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywaia oraz pracy w zespole, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia.
   Absolwenci kierunku Zarządzanie, dzięki zdobytemu wykształceniu, są predysponowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach gospodarczych, jednostkach samorządowych, instytucjach non-profit, a także do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, agencjach konsultingowych i w instytucjach związanych z polityką wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Absolwent ma także kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia albo inny przedmiot

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest dyplom ukończenia studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Gospodarka regionalna i lokalna
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość
 • Finanse w sektorze administracji publicznej
 • Rachunkowość i podatki
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie procesami logistycznymi
 • Zarządzanie jakością
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Gospodarka regionalna i lokalna
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość
 • Finanse w sektorze administracji publicznej
 • Rachunkowość i podatki
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie procesami logistycznymi
 • Zarządzanie jakością
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE