• FILOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Filologia
   Specjalność - język angielski, język angielski od podstaw. Absolwent specjalności uzyskuje tytuł licencjata. Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu O Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada interdyscyplinarne kompetencje, umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Specjalność - język niemiecki, język niemiecki od podstaw. Absolwent specjalności uzyskuje tytuł licencjata. Po I roku studiów studenci mają możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej ze specjalnością dodatkową pedagogika wczesnoszkolna lub specjalizacji nienauczycielskiej – translatorskiej. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności językowe, metodyczne i dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie z nowoczesnymi zasadami. Uzyskuje teoretyczną wiedzę w zakresie teorii i psychologii uczenia się i nauczania języka niemieckiego, literatury, językoznawstwa, wiedzy o kulturze i religioznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego. Absolwent posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do nauczania języka niemieckiego w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • W zależności od specjalności: język angielski lub język niemiecki

    

   Dowiedz się więcej

  • FILOLOGIA POLSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Filologia polska
   Absolwent licencjackich studiów zawodowych ze specjalizacją nauczycielską jest przygotowany do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum, a także do pracy w bibliotece. Przedmioty specjalizacyjne w ramach obu specjalności oraz praktyki zawodowe stanowią dobrą podstawę do właściwego, rzetelnego wywiązywania się z obowiązków nauczyciela przedmiotu, pedagoga, wychowawcy czy bibliotekarza. Absolwent może kontynuować proces kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie filologii polskiej. Absolwent licencjackich studiów zawodowych - specjalizacja z komunikacją medialną jest przygotowany do pracy w mediach: w redakcjach czasopism, wydawnictw, w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych. Wiedza z zakresu przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych oraz praktyki studenckie umożliwiają mu wykonywanie obowiązków związanych z komunikacją społeczną, np. rzecznika prasowego, w dziedzinie reklamy, promocji, w instytucjach zajmujących się edukacją medialną. Absolwent może kontynuować proces kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie filologii polskiej, a po uzyskaniu dodatkowo przygotowania pedagogicznego (drogą studiów podyplomowych lub poprzez ukończenie kursu kwalififikacyjnego w placówce doskonalenia nauczycieli) zdobędzie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest dyplom ukończenia studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • KULTUROZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Kulturoznawstwo
   Studia kulturoznawcze kształcą absolwenta potrafiącego dostrzegać kulturowy i społeczny kontekst różnorodnych sytuacji społecznych, zarówno współcześnie, jak i w przeszłości. Absolwent tego typu studiów uzyskuje metodologiczne i antropologiczne podstawy do refleksji o człowieku i interpretacji zjawisk kulturowych. Absolwent otrzymuje szerokie wykształcenie humanistyczne, na które składają się: wiedza z przedmiotów teoretycznych (np. antropologia kultury, teoria kultury, estetyka, filozofia), historycznych (historia kultury, kultura tradycyjna, historia sztuki, filmu), a także praktyczne umiejętności związane z organizacją kultury (aspekty prawne, animacja kultury). Wykształcenie kulturoznawcze daje możliwość pełnienia wielu funkcji zawodowych i społecznych: animator kultury, menadżer, lider życia kulturalnego, pośrednik między grupami etnicznymi i społecznymi – mniejszości i subkultury). Absolwent nabywa umiejętności do pracy w różnych placówkach kultury, redakcjach, centrach badań opinii publicznej oraz agencjach reklamowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski

    

   Dowiedz się więcej

    

  • PEDAGOGIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Pedagogika
   Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, ochrona własności intelektualnej, technologie informacyjne, emisja głosu i ergonomia, kultura języka polskiego, biomedyczne podstawy rozwoju, wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki, socjologia ogólna, socjologia edukacji, wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika ogólna, bezpieczeństwo i higiena pracy.
   Przedmioty kierunkowe: media w edukacji, historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna, elementy pedagogiki specjalnej, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja regionalna i międzykulturowa.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (przedszkolach i szkołach), w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach pomocy społecznej, palcówkach służby zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski

    

   Dowiedz się więcej

    

  • TURYSTYKA I REKREACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Turystyka i rekreacja
   Przedmioty kształcenia ogólnego: języki obce, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, socjologia, etyka i kultura zawodowa, ergonomia, bezpieczeń­stwo i higiena pracy, ochrona własności intelektualnej.
   Przedmioty kształcenia podstawowego: historia architektury i sztuki, fizjolo­gia człowieka, psychologia, ekologia z ochroną środowiska, prawo, ekonomia, zarządzanie, marketing, metody badań statystycznych.
   Przedmioty do wyboru: pilotaż i przewodnictwo, organizacja i obsługa rekrea­cji, organizacja i obsługa turystyki kwalifikowanej, specjalizacja instruktorska, seminarium dyplomowe, wykład fakultatywny, praktyka.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Nauczycielska z bibliotekoznawstwem
 • Nauczycielska z logopedią
 • Nauczycielska z komunikacją medialną
 • Nauczycielska z językiem rosyjskim
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Język angielski:
Nauczycielska
Translatorska
 • Język angielski od podstaw:
Nauczycielska
Translatorska
 • Język niemiecki:
Nauczycielska
Translatorska
 • ​Język niemiecki od podstaw:
Nauczycielska
Translatorska
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika terapeutyczna
 • Pedagogika terapeutyczna z animaloterapią
 • Pedagogika terapeutyczna z asystentem rodziny
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna z promocją zdrowia
 • Pedagogika wczesnoszkolna z pedagogiką przedszkolną
KULTUROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Menager instytucji kultury
 • Kulturoznawstwo i studia europejskie
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Organizacja i obsługa turystyki i rekreacji
 • Winiarstwo w turystyce
 • Kulinaria w turystyce
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Komunikacja medialna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Nauczycielska z bibliotekoznawstwem
 • Nauczycielska z logopedią
 • Nauczycielska z komunikacją medialną
 • Nauczycielska z językiem rosyjskim
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Język angielski:
Nauczycielska
Translatorska
 • Język angielski od podstaw:
Nauczycielska
Translatorska
 • Język niemiecki:
Nauczycielska
Translatorska
 • ​Język niemiecki od podstaw:
Nauczycielska
Translatorska
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika terapeutyczna
 • Pedagogika terapeutyczna z animaloterapią 
 • Pedagogika terapeutyczna z asystentem rodziny
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna z promocją zdrowia
 • Pedagogika wczesnoszkolna z pedagogiką przedszkolną
KULTUROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Menager instytucji kultury
 • Kulturoznawstwo i studia europejskie
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Organizacja i obsługa turystyki i rekreacji
 • Winiarstwo w turystyce
 • Kulinaria w turystyce
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Komunikacja medialna