• GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Geodezja i kartografia
   Absolwenci kierunku nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykorzystujących informacje geograficzne przy produkcji elektronicznych planów i map nawigacyjnych, rozwiązywaniu zadań związanych z budową systemów geoinformatycznych oraz planowaniu i realizacji pracy w terenie, w tym również na obszarach pokrytych wodą.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Chemia
   • Fizyka
   • Informatyka
   • Geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Informatyka
   Podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku informatyka są umiejętności z zakresu programowania komputerów, projektowania i zarządzania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych oraz sieciami komputerowymi. Studenci poznają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Absolwenci są również przygotowani do rozpoczęcia działalności na własny rachunek i tworzenia samodzielnie firm o charakterze usługowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Informatyka
   • Geografia
   • Chemia
   • Fizyka

   Dowiedz się więcej

  • NAWIGACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Nawigacja
   Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program nauczania obejmuje praktyki zawodowe morskie lub lądowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. 
   Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, pasażerskiej, przemysłowej i usługowej, na statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych oraz na jachtach. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nawigacja brane są pod uwagę następujące czynniki:

   • wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język obcy, informatyka, geografia, język polski
   • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie)
   • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nawigacja są:

   • ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera lub równorzędny)
   • posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza

    

   Dowiedz się więcej

  • TRANSPORT Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Transport
   Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi oraz nowoczesnych systemów nawigacyjnych i transportowych. 
   Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu i systemów transportowych, a także jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące czynniki:

   • wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język obcy, informatyka, geografia, język polski;
   • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie);
   • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę:
   • ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera lub równorzędny)
   • posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza

   Dowiedz się więcej

  • TRANSPORT - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - studia doktoranckie na kierunku Transport
   Studia doktoranckie zostały uruchomione na Wydziale Nawigacyjnym prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w dziedzinie – nauki techniczne.
   Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest m.in. przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uzupełnienie wiedzy ze studiów pierwszego i drugiego stopnia o najnowsze osiągnięcia z przedmiotów realizowanych na studiach, przygotowanie do napisania i obrony rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie do uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 
   Pod kierunkiem pracowników naukowych akademii doktoranci pogłębiają specjalistyczną wiedzę w obszarze nauk technicznych a korzystając z nowoczesnego zaplecza naukowego rozwijają umiejętności zawodowe w zakresie stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych. W ramach obowiązkowych praktyk nabywają również doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami. 
   Absolwenci ze stopniem naukowym doktora, mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy naukowi na uczelniach technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych nie tylko z gospodarką morską.

  • GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - studia doktoranckie na kierunku Geodezja i kartografia
   Studia doktoranckie zostały uruchomione na Wydziale Nawigacyjnym prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w dziedzinie – nauki techniczne.
   Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest m.in. przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uzupełnienie wiedzy ze studiów pierwszego i drugiego stopnia o najnowsze osiągnięcia z przedmiotów realizowanych na studiach, przygotowanie do napisania i obrony rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie do uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 
   Pod kierunkiem pracowników naukowych akademii doktoranci pogłębiają specjalistyczną wiedzę w obszarze nauk technicznych a korzystając z nowoczesnego zaplecza naukowego rozwijają umiejętności zawodowe w zakresie stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych. W ramach obowiązkowych praktyk nabywają również doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami. 
   Absolwenci ze stopniem naukowym doktora, mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy naukowi na uczelniach technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych nie tylko z gospodarką morską.

opinie (2)

 • jan
  ocena

  ktoś kto napisał ten komentarz na pewno tu nie studiował. Studia są na wysokim poziomie

 • czester
  ocena

  informatyka na tym wydziale to porażka, wiedza jak w liceum. Po tych studiach to chyba tylko praca na help desku w zusie

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geoinformatyka
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka morska
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Transport morski
 • Połowy morskie
 • Inżynieria ruchu morskiego
 • Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
 • Ratownictwo
 • Morskie systemy informatyczne
 • Eksploatacja jednostek pływających offshore
 • Transport morski i śródlądowy
 • Górnictwo morskie
 • Żeglarstwo morskie
TRANSPORT
Specjalności:
 • Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego
 • Technologie i systemy nawigacyjne
 • Technologie systemów bezzałogowych
 
Studia II stopnia:
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Transport morski

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geoinformatyka
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka morska
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Transport morski
 
Studia II stopnia:
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Transport morski

Podyplomowe

GEOINFORMATYKA
PILOTAŻ MORSKI
INSPEKCJE MORSKIE FSC, PSC

Doktoranckie

GEODEZJA I KARTOGRAFIA