• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. 
   Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, w stoczniach i zakładach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, kopalnie, przepompownie, jako specjalista diagnostyk. 
   Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne. 
   Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może być zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w służbach dozoru technicznego, przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego.
   Absolwent specjalności ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów może być zatrudniony w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach oraz w zakładach przemysłowych.
   Absolwent specjalności budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych.  
   Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych po uzyskaniu dyplomu jest przygotowany do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpiecznej pracy na statkach lub jachtach motorowych w charakterze oficera mechanika. Może być zatrudniony w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach nadzoru technicznego, administracji morskiej, firmach serwisowych, projektowych i technologicznych, związanych z budową, wyposażeniem i eksploatacją statków i jachtów oraz w zakładach przemysłu maszynowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę:
   • wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język obcy, informatyka, geografia, język polski;
   • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie);
   • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.
    
    
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera lub równorzędny) oraz posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza.
    
    

  • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Mechatronika
   Absolwent specjalności elektroautomatyka okrętowa jest przygotowany do pracy jako oficer elektroautomatyk okrętowy, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechatronicznych.
   Absolwenci specjalności mechatronika systemów energetycznych są przygotowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach remontowych lub  nadzoru technicznego przedsiębiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym oraz w jednostkach zajmujących się diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urządzeń wraz z ich układami mechatronicznymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące czynniki:
   • wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język obcy, informatyka, geografia, język polski;
   • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie);
   • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą klasyfikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika są:
   • ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera lub równorzędny);
   • posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - studia doktoranckie na kierunku Budowa i eksploatacja maszyn
   Studia doktoranckie zostały uruchomione na Wydziale Mechanicznym prowadzone są w systemie stacjonarnym w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.
   Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest m.in. przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uzupełnienie wiedzy ze studiów pierwszego i drugiego stopnia o najnowsze osiągnięcia z przedmiotów realizowanych na studiach, przygotowanie do napisania i obrony rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie do uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 
   Pod kierunkiem pracowników naukowych akademii doktoranci pogłębiają specjalistyczną wiedzę w obszarze nauk technicznych a korzystając z nowoczesnego zaplecza naukowego rozwijają umiejętności zawodowe w zakresie stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych. W ramach obowiązkowych praktyk nabywają również doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami. 
   Absolwenci ze stopniem naukowym doktora, mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy naukowi na uczelniach technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych nie tylko z gospodarką morską.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia doktoranckie
    
   Procesie naboru na studia doktoranckie na kierunku Budowa i eksploatacja maszyn odbywa się na drodze konkursu, kryterium wyboru stanowi wynik ukończenia studiów (ocena uzyskana na dyplomie) oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia 4-letnie (8 semestrów)
Specjalności:
 • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
Kierunki dyplomowania:
- układy napędowe z silnikami tłokowymi
- napędy turbinowe
- eksploatacja zbiornikowców
- eksploatacja chemikaliowców
- eksploatacja chłodnicowców
- eksploatacja gazowców
- komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
- elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania
 • diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
 • eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (ESOiJM)
 • eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych (EOUNiE)
studia 3,5-letnie (7 semestrów
 • diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
 • diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)
 • zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE) – studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu
MECHATRONIKA
studia 4-letnie (8 semestrów)
Specjalności:
 • Elektroautomatyka okrętowa

studia 3,5-letnie (7 semestrów)

 • Mechatronika systemów energetycznych
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja siłowni okrętowych
 • Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
 • Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
 • Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych
 • Ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów
 • Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych

 

 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
Kierunki dyplomowania:
- układy napędowe z silnikami tłokowymi
- napędy turbinowe
- eksploatacja zbiornikowców
- eksploatacja chemikaliowców
- eksploatacja chłodnicowców
- eksploatacja gazowców
- komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
- elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania
 • diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
 • eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (ESOiJM)
 • eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych (EOUNiE)

MECHATRONIKA
studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:

 • elektroautomatyka okrętowa (EO)
 • mechatronika systemów energetycznych (MSE)
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych

Podyplomowe

TRANSPORT LNG I EKSPLOATACJA TERMINALI

Doktoranckie

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN