• LOGISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Logistyka
   Absolwent jest profesjonalnie przygotowany do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami w przedsiębiorstwie. Potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy oraz monitorować procesy gospodarcze, w tym transportowe; ma umiejętności projektowania procesów produkcyjnych i transportowych. Podejmuje decyzje strategiczne i operacyjne w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji i zmienności otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, krajowych i międzynarodowych, także we własnych firmach (szczególnym obszarem preferencji są przedsiębiorstwa branży TSL). Może znaleźć zatrudnienie jako specjalista logistyki w przedsiębiorstwie, operator branży TSL, projektant i doradca zajmujący się logistyką, transportem i spedycją, ekspert logistyczny w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. 
   Posługuje się profesjonalnie językiem obcym, zwłaszcza angielskim, zna terminologię logistyczno-transportową oraz potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

    

  • TRANSPORT REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Transport
   Absolwenci są specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarządzania łańcuchem transportowym "dom–dom". Mają umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętym transportem. Biegle posługują się zawodowym językiem angielskim. Posiadają możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki
    
    
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena z ukończenia studiów I stopnia. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne. 
    
    

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej. 
   Ma umiejętności wyznaczania optymalnych celów strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wyznaczonych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarządzania transportem zintegrowanym. Dysponuje wiedzą o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, o etyce zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce. Posiada umiejętności z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, zdobyte w laboratoriach naukowych wyposażonych w użytkowe oprogramowanie oraz na praktykach krajowych i zagranicznych. Biegle posługuje się zawodowym językiem angielskim. Posiada możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena z ukończenia studiów I stopnia. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I AUDITING W OCHRONIE ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska
   Studia podyplomowe „Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska” przeznaczone są dla urzędników z pionów ochrony środowiska w administracji państwowej, samorządowej i zakładowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz zajmują-cych się edukacją w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony środowiska. Studia obejmują dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne (ok. 190 godzin) w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych odbywają się w soboty i niedziele w salach Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Henryka Pobożnego 11.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia podyplomowe

    

   O kolejności przyjęć w procesie rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska decyduje kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
 • Informatyka w logistyce
 • Eksploatacja terminali kontenerowych
TRANSPORT
Specjalności:
 • Zarządzanie systemami transportowymi w Europie
 • Eksploatacja portów i floty morskiej
 • Żegluga śródlądowa
 • Logistyka transportu zintegrowanego
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Ekologistyka
 • Informatyka w transporcie
 • Eksploatacja portów jachtowych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie jakością produkcji i usług
 • Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
 • Systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach
 • Informatyczne systemy zarządzania produkcją
 • Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi
 
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Systemy transportu zintegrowanego
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
 • Informatyka w logistyce
 • Eksploatacja terminali kontenerowych
TRANSPORT
Specjalności:
 • Zarządzanie systemami transportowymi w Europie
 • Eksploatacja portów i floty morskiej
 • Żegluga śródlądowa
 • Logistyka transportu zintegrowanego
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Ekologistyka
 • Informatyka w transporcie
 • Eksploatacja portów jachtowych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie jakością produkcji i usług
 • Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
 • Systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach
 • Informatyczne systemy zarządzania produkcją
 • Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi
 
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Systemy transportu zintegrowanego
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

Podyplomowe

ZARZĄDZANIE I AUDITING W OCHRONIE ŚRODOWISKA