• DIETETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Dietetyka
   Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do pracy w:
   • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
   • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
   • organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych,
   • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
   Zdobywa kompetencje do:
   • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
   • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasykacją,
   • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
   • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
   • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
   • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Fizjoterapia
   Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (zykalnych) w prolaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychozyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być sprawnym zycznie, aby poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia zyczne. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek chorób i urazów. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych i dla niepełnosprawnych oraz szkolnictwie, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • KOSMETOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Kosmetologia
   Absolwent posługuje się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Umie:
   • planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem,
   • wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
   • prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania,
   • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
   • organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PIELĘGNIARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Pielęgniarstwo
   Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Potrafi świadczyć opiekę zdrowotną oraz nią zarządzać, prowadzić edukację zdrowotną i promocję zdrowia. W praktyce pielęgniarskiej korzysta z wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę  Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu, jestprzygotowany do pracy w:
   • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
   • szpitalach,
   • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
   • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
   • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
   • domach opieki społecznej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • POŁOŻNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Położnictwo
   Studia obejmują bloki przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego oraz kierunkowego. Absolwent wykonuje świadczenia zdrowotne wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, prolaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • RATOWNICTWO MEDYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Ratownictwo medyczne
   Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent samodzielnie wykonuje medyczne czynności ratunkowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w:
   • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
   • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
   • w zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
   • Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
   • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
   • strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
   Absolwent może pracować w charakterze instruktora pierwszej pomocy w:
   • szkołach,
   • jednostkach straży pożarnej,
   • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
   • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
   • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ZDROWIE PUBLICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Zdrowie publiczne
   Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Do podstawowych umiejętności absolwenta należy: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji. Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalikacje pozwalają na zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZDROWIE PUBLICZNE
 
Studia II stopnia:
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
 
Studia II stopnia:
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE