• DIETETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Dietetyka
   Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do pracy w:
   • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
   • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
   • organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych,
   • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
   Zdobywa kompetencje do:
   • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
   • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasykacją,
   • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
   • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
   • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
   • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Fizjoterapia
   Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (zykalnych) w prolaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychozyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być sprawnym zycznie, aby poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia zyczne. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek chorób i urazów. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych i dla niepełnosprawnych oraz szkolnictwie, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • KOSMETOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Kosmetologia
   Absolwent posługuje się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Umie:
   • planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem,
   • wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
   • prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania,
   • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
   • organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PIELĘGNIARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Pielęgniarstwo
   Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Potrafi świadczyć opiekę zdrowotną oraz nią zarządzać, prowadzić edukację zdrowotną i promocję zdrowia. W praktyce pielęgniarskiej korzysta z wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę  Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu, jestprzygotowany do pracy w:
   • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
   • szpitalach,
   • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
   • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
   • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
   • domach opieki społecznej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • POŁOŻNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Położnictwo
   Studia obejmują bloki przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego oraz kierunkowego. Absolwent wykonuje świadczenia zdrowotne wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, prolaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • RATOWNICTWO MEDYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Ratownictwo medyczne
   Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent samodzielnie wykonuje medyczne czynności ratunkowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w:
   • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
   • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
   • w zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
   • Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
   • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
   • strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
   Absolwent może pracować w charakterze instruktora pierwszej pomocy w:
   • szkołach,
   • jednostkach straży pożarnej,
   • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
   • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
   • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ZDROWIE PULICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Zdrowie publiczne
   Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Do podstawowych umiejętności absolwenta należy: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji. Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalikacje pozwalają na zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest średnia ocen ze studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZDROWIE PUBLICZNE
 
Studia II stopnia:
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
 
Studia II stopnia:
DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE