• ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Architektura i urbanistyka
   Absolwenci mają wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Znają i stosują przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Posiadają umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Absolwenci studiów I stopnia mają znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci rozumieją rolę zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska zabudowanego. Absolwenci przygotowani są do stosowania zasad etyki zawodowej. Posiadają umiejętności rozumienia i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia przez całe życie, a także rozumieją potrzebę ustawicznego kształcenia i dostosowania zdobytych kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. 
   Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
   Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy badawczej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienie w: pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem. Absolwenci są przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta  (9-11 czerwca 2016). Składa się on z dwóch części, w których trzeba wykonać rysunek odręczny oraz zaliczyć test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej.
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Architektura brani są pod uwagę tylko kandydaci z tytułem  inż. arch.  Kandydat na studia II stopnia na kierunku: Architektura  jest obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów przedstawienia PORTFOLIO (format A4) zgodnie z wymaganiami zawartymi wydziałowych "Zasadach przyjęć" 

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Absolwenci uzyskujący tytuł zawodowy inżyniera na kierunku „Gospodarka przestrzenna” posiadają wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji. Oznacza to że mogą oni brać udział w:
   • Projektowaniu zagospodarowania przestrzennego miast, gmin i regionów,
   • Programowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego miast i obszarów wiejskich,
   • Programowaniu i planowaniu rozwoju systemów infrastrukturalnych
   • Procesach gospodarowania nieruchomościami i gruntami,
   • Procesach inwestycyjnych.
   Role te absolwenci kierunku pełnić mogą zarówno jako reprezentanci sektora publicznego (władz publicznych różnych szczebli) jak i prywatnego (prywatnych firm projektowych i binwestycyjnych). Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę umożliwiającą mu aktywne uczestnictwo w procesie sporządzania różnego rodzaju dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach i gminach. Jednocześnie będzie on mógł służyć jako mediator w konfliktach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powstających na tle aktywnego zagospodarowania przestrzeni. Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające mu swobodne konkurowanie na rynku pracy w Polsce i Europie, w szczególności poprzez korzystanie z nowoczesnych technik komputerowych w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o różnym charakterze. Ważnym elementem umiejętności absolwenta stanie się także wiedza na temat pozyskiwania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka lub Geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • NAUKI TECHNICZNE W DYSCYPLINIE ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - studia podyplomowe Nauki Techniczne w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka

   SPECYFIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH:

   Studia doktoranckie umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na zaawansowanym poziomie, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Studia przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Do przyjęcia na studia doktoranckie wymagane jest:

   • Przedstawienie przez kandydata zgody samodzielnego pracownika naukowego na sprawowanie opieki naukowej, 
   • Zarejestrowanie się na stronie http://rekrutacja.pg.gda.pl
   • Dostarczenie w terminie ogłoszonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną kompletu dokumentów. 
   Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia trzeciego stopnia oraz miejsce i termin ich składania zostaną ogłoszone przez wydziałową komisję rekrutacyjną na stronie http://pg.edu.pl/ najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. 

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Podyplomowe

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI I ZARZĄDZANIE

Doktoranckie

NAUKI TECHNICZNE W DYSCYPLINIE ARCHITEKTURA I URBANISTYKA