• INFORMATYKA I EKONOMETRIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka i ekonometria
   Kierunek przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych. Student poznaje matematyczne podstawy ekonomii oraz jej praktyczne aspekty. Jego wiedza uzupełniana jest umiejętnościami praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych. Kierunek kształci również pod względem kompetencji informatycznych, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie
   Absolwent kierunku Zarządzanie wykazuje się wiedzę i umiejętnościami z zakresu podstaw zarządzania organizacjami, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, badań marketingowych, finansów oraz rachunkowości. Posługuje się znajomością języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się. Absolwent studiów będzie przygotowany do założenia i sprawnego prowadzenia mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa, działającego na rynku krajowym i międzynarodowym, a także pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjno – usługowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności analizy otoczenia rynkowego, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, tworzenia biznes planu oraz planowania skutecznych strategii marketingowych. Posiada umiejętność samodzielnego diagnozowania sytuacji rynkowej w celu budowania i realizowania perspektywicznych planów przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwent kierunku uzyskuje zaawansowaną wiedzę inżynierską z inżynierii produkcji związanej z przemysłami: motoryzacyjnym, precyzyjnym, lotniczym, maszynowym i elektromaszynowym, w tym wyrobów powszechnego użytku, okrętowym oraz poligraficznym. Dotyczy to w szczególności produkcji, w której zautomatyzowane i wysokowydajne procesy wykorzystują zaawansowane technologie materiałowe (obróbki plastycznej metali, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spajania), technologie ubytkowe (obróbka skrawaniem i obróbki niekonwencjonalne) oraz technologie montażu. Absolwent uzyskuje ponadto zaawansowaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania. Jest przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzenie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa
   Studia podyplomowe kształtują zarówno wiedzę teoretyczną dotyczącą współczesnego audytu wewnętrznego, jak również umożliwiają pozyskanie umiejętności praktycznych z zakresu przygotowania, realizacji i nadzoru prac związanych z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych.
   W ramach realizowanego programu zajęć szczególny nacisk położony jest na kwestie praktyczne związane z:
   • metodyką pracy audytora;
   • prowadzeniem kontroli wewnętrznej i zarządzaniem przebiegiem procesów kontrolnych w organizacjach;
   • prawnymi regulacjami związanymi z audytem;
   • kompetencjami „twardymi” i „miękkimi” audytora;
   • systemami informatycznymi wspomagającymi działania kontrolne.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • FACILITY MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE INTELIGENTNYM BUDYNKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Facility management - zarządzanie inteligentnym budynkiem
   Studia podyplomowe "Facility Management - zarządzanie inteligentnym budynkiem" mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem. Program studiów nawiązuje do głównych obszarów dziedziny FM, to jest do czynników ludzkich i środowiskowych oraz działania i utrzymania budynku. W ramach czynników ludzkich i środowiskowych zajęcia będą nawiązywały do problemów zdrowia, bezpieczeństwa, komfortu, zadowolenia i jakości życia w miejscu pracy, a w ramach działania i utrzymania budynku do problematyki prowadzenia, utrzymania i dysponowania systemami technicznymi budynku, wyposażeniem i wybranymi elementami zewnętrznymi (np. parkingi). Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się profesjonalnie z zarządzaniem, użytkowaniem i gospodarowaniem nowoczesnymi  budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na zarządzanie udogodnieniami w budynkach (dyrektorzy, architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci). Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest Facility Management.  Absolwenci studiów podyplomowych „Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem” rozwiną swoje umiejętności inżynierskie jak i menedżerskie w zakresie ogólnego zarządzania budynkiem. Zapoznani zostaną z tradycyjnymi i najnowszymi systemami sterowania komfortem fizycznym i bezpieczeństwem w budynku. Zostaną przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie eksploatacji, utrzymania i wykonywania remontów instalacji technicznych w budynkach. Absolwent uzyskuje również nowoczesną wiedzę dotyczącą organizowania usług FM, zgodnie z normą FM EN-15221.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • HOME STAGING - ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ I ARANŻACJĄ WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Home staging
   Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Home staging jest w istocie kreowaniem produktu marketingowego. Bazuje na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży lub najmu odpowiadającego aktualny potrzebom i trendom rynkowym.  W związku dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi w zakresie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i funkcjonowania infrastruktury nieruchomości, istnieje znaczne zainteresowanie wśród osób, które pośredniczą w obrocie nieruchomościami oraz zarządzają nimi nowymi technikami aranżacji wnętrz która pozwala na efektywniejszą sprzedaż i najem nieruchomości. Propozycja programowa wypełnia istotną lukę na rynku usług związanych z nieruchomościami z innowacyjnym połączeniem kreacji produktu zorientowanego na zindywidualizowane potrzeby klienta. Orientacja na klienta wymaga również zmiany podejścia do sprzedaży i najmu nieruchomości oraz zastosowania zarządzania projektem.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • MEDIACJE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Mediacje
   Studia podyplomowe mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich oraz do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa, wzmocniona zostanie treningami praktycznymi, warsztatami oraz przewodnikiem po zawodzie i postępowaniu mediatora. Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych potrafią zdiagnozować zjawisko konfliktu społecznego, zdecydować o formie jego rozwiązania. Rozpoznać czy sprawa nadaje się do negocjacji czy do mediacji. Dzięki bogatemu programowi ćwiczeń praktycznych (symulacyjnych) potrafią poprowadzić samodzielnie mediacje w różnych dziedzinach życia społecznego np. w biznesie, sprawach cywilnych - gospodarczych, rodzinnych, karnych i nieletnich. Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych słuchacze otrzymują certyfikaty Polskiego Centrum Mediacji i możliwość stania się  członkami PCM.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Menedżer jakości
   Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością „Menedżer jakości” kierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP), audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji  oraz pełnomocnika ZSZ, a w alternatywnym module specjalistycznym certyfikatu audytora wewnętrznego zarządzania jakością oraz systemów bezpieczeństwa żywności  i pełnomocnika zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa żywności. Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001/OHSAS 18001, ISO 27001. Realizując cel główny słuchacze studiów podyplomowych z zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania jakością niezbędną dla zarządzania organizacjami, wiedzę i umiejętności przekazywane przez doświadczoną kadrę szkolącą z wieloletnim praktycznym doświadczeniem.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • METODY STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Metody statystycznej analizy danych
   Studia są adresowane do osób, które chcą pogłębić swoja wiedzę z zakresu statystycznej i ekonometrycznej analizy danych. W szczególności, udział w studiach polecany jest osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać praktyczne metody modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych. Dzięki warsztatowej formule zajęć, absolwenci studiów będą posiadali praktyczne umiejętności dające się wykorzystać w rozwiązywaniu realnych problemów w pracy zawodowej. Dodatkowym efektem zakończonych studiów będzie znajomość odpowiednich narzędzi informatycznych (tj. Excel, Statistica, Statgraphics i pakiet R) pozwalających na samodzielne projektowanie oraz skuteczne prowadzenie specjalistycznych analiz statystycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
   Studia organizowane są w trybie jednostopniowym. Składają się z części wykładowej, prowadzonej przez Wydział Zarządzania (180 godz.) Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania i obrotu nieruchomościami. Studia te przeznaczone są dla osób aktualnie wykonujących lub chcących wykonywać zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, kadry kierowniczej oraz dla specjalistów z tego zakresu, pracujących w innych instytucjach gospodarujących nieruchomościami.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Przedsiebiorczość technologiczna
   Celem studiów jest przekazanie słuchaczom usystematyzowanej i aktualnej wiedzy na temat przedsiębiorczości, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie budowy i rozwoju przedsiębiorstwa innowacyjnego. Student uzyska kompetencje i umiejętności w zakresie niezbędnym do założenia własnej działalności gospodarczej oraz kierowania nią w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej. Dysponując szeroką kadrą naukowo-dydaktyczną, zarówno w dziedzinie nauk o zarządzaniu, jak i w dziedzinie nauk technicznych oraz licznym gronem praktyków menedżerów, członków zarządów firm technologicznych, środowisk startupowych, przedstawicieli inwestorów finansowych oraz branżowych zamierzamy kształcić kadrę menadżerską dla przedsiębiorstw technologicznych, opartych na wiedzy. Kluczowym elementem firm bazujących na innowacyjnych pomysłach i rezultatach prac badawczych są właśnie odpowiednio wykształceni, kompetentni oraz zmotywowani ludzie, zorientowani na sukces rynkowy. Unikalny program studiów, interdyscyplinarność, duży nacisk na aspekty praktyczne, bazowanie na doświadczeniach ekspertów pozwoli słuchaczom studiów nabyć te najważniejsze kompetencje i umiejętności przywódcze.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość
   Celem studiów jest opanowanie wiedzy z zakresu rachunkowości nie tylko jednostek prowadzących działalność gospodarczą, ale także nie prowadzących działalności gospodarczej. Po ukończeniu powyższych studiów podyplomowych i zdobytej praktyce (3 lata na stanowisku księgowego) słuchacze dodatkowo zdobywają pełne prawo do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminu.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA (INTERNATIONAL ACCOUNTING) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość międzynarodowa (International accounting)
   Studia podyplomowe mają na celu kształcenie profesjonalnych kadr w zakresie rachunkowości międzynarodowej, które dzięki znajomości branżowego słownictwa języka angielskiego są zdolne do efektywnego funkcjonowania w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym. Program studiów przewiduje połączenie edukacji w tych dwóch istotnych obszarach. W pierwszym semestrze studiów zajęcia prowadzone są w języku polskim – uczestnicy zapoznają się z problematyką współczesnej rachunkowości oraz opanowują słownictwo umożliwiające kontynuowanie nauki w języku angielskim. W drugim semestrze wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Dzięki takiemu programowi uczestnicy studiów nabędą nie tylko wiedzę z zakresu współczesnej rachunkowości, ale również umiejętności jej praktycznego wykorzystania w globalnym otoczeniu. Absolwenci otrzymuję certyfikaty British Council potwierdzające ukończenie kursu „English for Accounting”. Studia te skierowane są do szerokiego grona osób stykających się w pracy zawodowej z problematyką rachunkowości międzynarodowej oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość zarządcza i controlling
   Studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA i CONTROLLING - Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej w sposób kompleksowy przygotowują profesjonalne kadry do wykorzystywania w praktyce nowoczesnych biznesowych systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie organizacjami. We współczesnych organizacjach efektywne funkcjonowanie systemów wymaga połączenia wiedzy z zakresu rachunkowości, zarządzania oraz technologii informatycznych. Dlatego w toku studiów omawiane są nie tylko metody ale także systemy informatyczne umożliwiające ich praktyczne zastosowanie. Prezentowane są również konkretne rozwiązania przyjęte przez wiodące przedsiębiorstwa. Ukończenie studiów umożliwia uzyskanie zwolnienia z wybranych egzaminów na Certyfikat e-Controllera. Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości zarządczej i controllingu lub osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
   Cel studiów:
   • Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, np. manager bezpiecznej informacji w działaniu firmy, przedsiębiorstwa lub organizacji.
   • Dostarczenie słuchaczom użytecznej wiedzy na warsztatach i ćwiczeniach praktycznych w zakresie ochrony informacji oraz bezpieczeństwa sieci informatycznych.
   • Zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi, normatywnymi oraz dobrymi praktykami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.
   • Zapoznanie słuchaczy z systemami  audytowania, certyfikacji i kontrolowania procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
   • Zapoznanie słuchaczy ze standardami związanymi z bezpieczeństwem informacji, w szczególności z rodziną norm ISO 27000, ISO/IEC TR 13335-2:2003 PN–I-07799-2:2005
   • Dostarczenie słuchaczom możliwości dalszego rozwoju zawodowego w zakresie działania w strukturach ochrony i bezpieczeństwa informacji
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • URZĘDNIK ADMINISTRACJI UNII EUROPEJSKIEJ - KARIERA W INSTYTUCJACH UNIJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Urzędnik administracji Unii Europejskiej –- kariera w instytucjach unijnych
   Program studiów jest kompleksowo opracowany by jednocześnie dostarczał dedykowanych umiejętności i wiedzy, niezbędnych przy ubieganiu się o zatrudnienie w strukturach Unii Europejskiej według najnowszych wymagań i standardów EPSO - przygotowanie do konkursów EPSO, oraz dostarczał szerokich kompetencji przydatnych dla osób wiążących swoje plany zawodowe z administracją publiczną, bądź z instytucjami międzynarodowymi. Słuchacze nabędą praktyczne zrozumienie działania instytucji unijnych jak i powiązanych z nimi agencji, pozwalające na właściwe ukierunkowanie ścieżki zawodowej zgodnie z zainteresowaniami i doświadczeniem kandydata. Słuchacze nabędą umiejętność posługiwania się euro-żargonem umożliwiającą szybka adaptację do wymagającej pracy urzędnika unijnego, oraz kompetencje konieczne do funkcjonowania w wielokulturowym środowisku. Dodatkowo poprzez ćwiczenia oparte o rzeczywiste materiały egzaminacyjne konkursów EPSO, uczestnicy będą mogli wytrenować nawyki pomocne w zdawaniu testów oraz umiejętnego uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych nie poddając się presji czasu czy stresu. Ponadto po ukończeniu studiów słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą zarządzania projektami i personelem, która w połączeniu z kompetencjami jurydycznymi i umiejętnościami pracy w kulturze międzynarodowej stanowi wysoce cenioną i poszukiwaną kwalifikację na europejskim rynku pracy. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne
   Studia gwarantują zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz dziedzin wspomagających, takich jak prawo, ekonomia, zarządzanie, finanse publiczne i psychologia. Wzbogacają wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Umożliwiają zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji poszukiwanych szczególnie w sektorze finansów publicznych. Program Studiów zapewnia słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z szeroko pojętej problematyki zamówień publicznych. Każdy blok tematyczny rozpoczyna wprowadzenie do przedmiotu oraz przekazanie zasad i logiki - sposobu myślenia prawnego, finansowego i zarządczego, tworząc podstawy dla złożonej wiedzy z dziedziny zamówień publicznych. Nadrzędną zasadą programu jest żywy, łączący teorię z praktyką przekaz wiedzy. Właściwie wyważone proporcje wykładów, których nieodłącznym elementem jest odwoływanie się do praktyki polskiej i doświadczeń Unii Europejskiej oraz ćwiczeń, dają gwarancję zdobycia autentycznej i użytecznej wiedzy.

    

   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jakościa w przedsiębiorstwie
   Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom współczesnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach oraz uzyskanie certyfikatów przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością (SZJ), tzw. Pełnomocnika SZJ oraz audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania (jakością, środowiskiem i BHP). Słuchacze będą posiadali umiejętności z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością służących zapewnieniu jakości i doskonaleniu procesów produkcyjnych oraz umiejętności wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością (ISO 9001), bezpieczeństwem i higieną pracy (PN 18001/OHSAS 18001), ochroną środowiska (ISO 14001),bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz specjalistycznych branżowych z zakresu motoryzacji (ISO/TS 16949).
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie nieruchomościami
   Studia organizowane są w trybie jednostopniowym. Składają się z części wykładowej, prowadzonej przez Wydział Zarządzania (185 godz.). Celem studiów i praktyk jest przekazanie wiedzy i umiejętności odpowiednich zakresów prawa, ekonomii i zarządzania dla uzyskania licencji państwowej zarządcy nieruchomościami. Studia przeznaczone są dla osób aktualnie lub potencjalnie wykonujących zawód administratora nieruchomości, dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z tego zakresu, pracujących w innych instytucjach gospodarujących nieruchomościami.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE PERSONELEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie personelem
   Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego podejmowania decyzji dotyczącej polityki personalnej w firmie zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Program oparty na treningach, warsztatach i ćwiczenia aktywnych. Studia oferują 180 godzin dydaktycznych. Studia przeznaczone są dla menedżerów personalnych, kierowników oraz pracowników działów personalnych, a także dla osób, które są zainteresowane zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. Chcą zdobyć nową wiedzę z tego zakresu lub ją poszerzyć, nabyć nowe umiejętności lub je udoskonalić, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie produkcją
   Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania produkcją. W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Szczególne miejsce w kształceniu znalazły aspekty praktyczne oraz problematyka powiązań produkcji z jakością, logistyką, prawem oraz softwarem. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania nie tylko klasycznych, ale także najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów produkcyjnych. W nowatorski sposób przedstawione będę problemy podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami
   Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - kwalifikacje project managera przygotowują kadrę menedżerską średniego i wyższego szczebla do skutecznego kierowania zespołami projektowymi oraz efektywnego zarządzania programami i portfelami projektów. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania projektami. Szczególny nacisk położony jest na kwestie opanowania praktycznych umiejętności planowania i kontroli przebiegu projektów, zapewnienia ich efektywności, kierowania zespołami projektowymi oraz systemami informatycznymi. W ramach programu prezentowane są najważniejsze uniwersalne oraz specjalistyczne metodyki zarządzania projektami. Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować kompleksowymi kompetencjami niezbędnymi do pełnienia funkcji menedżera projektów w biznesie, sferze publicznej oraz trzecim sektorze. Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej, która w praktyce styka się z problematyką zarządzania projektami, a także osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem
   Celem studiów podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem jest aktualizacja i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności słuchaczy, niezbędnych w przystosowaniu przedsiębiorstwa do aktualnych warunków ekonomicznych, szkolenie w zakresie kierowania zespołami ludzkimi i organizacjami oraz prezentacja wybranych metod i technik służących do podejmowania decyzji strategicznych. Stąd też studia te są szczególnie przydatne dla osób posiadających wykształcenie techniczne, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania. Zajęcia mają formę wykładów, seminariów oraz laboratoriów i prowadzone są przez pracowników Wydziału Zarządzania AGH, a także przez specjalistów ? praktyków współpracujących z Wydziałem Zarządzania.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie sprzedażą
   Program studiów zapewnia słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z obszaru zarządzania sprzedażą. Studia te zapewniają solidną wiedzę z marketingu, zarządzania, finansów i prawa. Osobom z doświadczeniem umożliwiają usystematyzowanie posiadanej wiedzy. Program zajęć dedykowany jest menedżerom sprzedaży średniego i wyższego szczebla. Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu ogólnie pojmowanego procesu zarządzania sprzedażą przy uwzględnieniu dziedzin pomocniczych takich jak prawo, finanse i badania operacyjne. Studia wzbogacają wiedzę z zakresu zarządzania funkcją handlową przedsiębiorstw oraz umożliwiają zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji poszukiwanych szczególnie w obszarze handlu i dystrybucji.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie systemami logistycznymi
   Studia podyplomowe „Zarządzanie systemami logistycznymi” mają na celu rozwijanie umiejętności managerskich w zakresie zarządzania logistycznego. W trakcie studiów zostaną przedstawione zarówno tradycyjne koncepcje zarządzania logistycznego jak i najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Nadrzędnym celem studiów jest dwustronny, łączący teorię z praktykę przekaz wiedzy. Właściwie dobrane proporcje wykładów oraz ćwiczeń daje możliwość zdobycia autentycznej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego. Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie systemami logistycznymi” są przygotowani do planowania, sterowania i kontroli systemów logistycznych w przedsiębiorstwie. Potrafią dokonywać wyboru spośród różnych form organizacji przepływów w łańcuchu logistycznym, w sposób optymalny zarządzać zasobami przedsiębiorstw, zarządzać czynnościami związanymi z zapasami oraz analizować i kontrolować koszty. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające podejmować samodzielnie decyzje logistyczne w warunkach niepewności i ryzyka.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia: 
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie kadrami
 • Marketing
 • International Management
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie jakością

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia: 
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie kadrami
 • Marketing
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie jakością

Podyplomowe

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA
FACILITY MENAGEMENT - ZARZĄDZANIE INTELIGENTNYM BUDYNKIEM
HOME STAGING - ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ I ARANŻANCJA WNĘTRZ
MEDIACJE
MENEDŻER JAKOŚCI
METODY STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA
RACUHNKOWOŚĆ
RACHUNKWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING
SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
URZĘDNIK ADMINISTRACJI UNII EUROPEJSKIEJ - KARIERA W INSTYTUCJACH UNIJNYCH
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAMÓWIENIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI LOGISTYCZNYMI

Doktoranckie

ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI