• ANALITYKA GOSPODARCZA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Analityka gospodarcza
   Analityka gospodarcza jest kierunkiem kształcącym analityków - specjalistów, przygotowanych do wykonywania profesjonalnych analiz, diagnoz i prognoz gospodarczych dla potrzeb instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw. W kształceniu absolwentów główny akcent położony jest na wykształcenie analitycznych umiejętności efektywnego przetwarzania i wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji do celów decyzyjnych. Kierunek ten jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Absolwenci kierunku analityka gospodarcza są specjalistami stosującymi zaawansowane metody matematyczno-statystyczne oraz najnowsze technologie informatyczne i zaawansowane komputerowe pakiety statystyczne do przygotowywania i opracowywania analiz, diagnoz i prognoz, będących podstawą podejmowanych decyzji gospodarczych.
   W trakcie studiów absolwenci analityki gospodarczej, oprócz wykształcenia ogólnego z ekonomii, finansów i zarządzania oraz kierunkowego, obejmującego obszerne moduły przedmiotów informatycznych i ilościowych, uzyskują specjalistyczne umiejętności w zakresie modelowania złożonych zjawisk i procesów gospodarczych o charakterze masowym. Nabyte umiejętności mogą być wykorzystywane w analizach takich rynków jak: rynki finansowe (rynek pieniężny i rynek kapitałowy), rynki nieruchomości, rynki towarowe, rynek pracy i inne.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • ECONOMICS AND IT APPLICATIONS REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Economics and IT applications
   Economics and IT Applications jest kierunkiem łączącym wiedzę ekonomiczną z praktycznym wykorzystaniem technologii informatycznych w prowadzeniu biznesu. Dodatkowym wyróżnikiem tego kierunku jest to, że wszystkie przedmioty prowadzone są w języku angielskim przez kadrę Uniwersytetu oraz zagranicznych wykładowców. Potrzeba uruchomienia tego typu kierunku wynikała z pomysłu kształcenia absolwentów, którzy byliby przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie, gdzie podstawowym językiem komunikacji jest angielski. W ramach programu studiów studenci mają możliwość wyboru modułów specjalnościowych, dzięki czemu tworzą własne, indywidualne ścieżki studiowania, co jest praktycznym przykładem indywidualizacji kształcenia. Duży nacisk położony został na praktyczny wymiar kształcenia – zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji w biznesie stanowią 25% ogółu zajęć. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Economics and IT Applications jest wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i ogólnoświatowym, gdyż pomimo stosunkowo licznych roczników absolwentów, które ukończyły studia w ostatnich latach, wciąż brakuje osób o praktycznym przygotowaniu w zakresie zastosowania nowoczesnych aplikacji IT do pracy w przedsiębiorstwach na poziomie kadry zarządzającej, posługujących się biegle fachowym językiem angielskim.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Economics and IT applications brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

  • EKONOMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Ekonomia
   Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie teorii ekonomii i nauk społecznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych. Absolwent kierunku ekonomia dysponuje w stopniu podstawowym wiedzą o systemach gospodarczych i ich elementach, w tym na różnego rodzaju strukturach ekonomicznych oraz instytucjach życia społeczno-gospodarczego o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto posiada on zasadniczą wiedzę o mechanizmach, relacjach, normach i standardach występujących w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Zakres wiedzy absolwenta kierunku ekonomia obejmuje przede wszystkim: mechanizmy funkcjonowania współczesnej, coraz bardziej złożonej, globalnej gospodarki; współczesną politykę gospodarczą i społeczną oraz ich wymiar instytucjonalny; zrównoważony rozwój i społecznie odpowiedzialne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych;sposoby planowania oraz modele realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem elementów ryzyka oraz efektywności gospodarowania zasobami;innowacyjność procesów i produktów. Uzupełnieniem wiedzy ekonomicznej, posiadanej przez absolwenta, jest znajomość podstaw organizacji i zarządzania, marketingu, finansów sektora publicznego i prywatnego oraz wybranych metod ilościowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Finanse i rachunkowość
   Celem kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest przygotowanie studentów do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach. Zdobyta przez nich wiedza daje podstawy do zajmowania samodzielnych stanowisk (także kierowniczych) w instytucjach finansowych, jednostkach sektora finansów publicznych oraz służbach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych.Absolwent studiów na kierunku finanse i rachunkowość:-posługuje się przepisami prawa finansowego, podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych; -wykorzystuje zasady ewidencji księgowej i ewidencji podatkowej w rozliczeniach podatkowych; -potrafi tworzyć zestawienia informacji na podstawie ksiąg rachunkowych; -cechuje się znajomością finansów, - potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, w szczególności przedsiębiorstw, banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sektora finansów publicznych; -podejmuje decyzje na podstawie analizy informacji finansowo-księgowych oraz wszechstronnej oceny ryzyka; -rozumie występowanie ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarządzać; -przeprowadza analizę fundamentalną rynku kapitałowego i wyciąga z niej wnioski decyzyjne; -stosuje narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji finansowej jednostek; -posługuje się językiem obcym w praktyce finansów, rachunkowości i bankowości.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest ocena na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Gospodarka nieruchomościami
   Gospodarka nieruchomościami jest kierunkiem nowym, tzn. dotychczas nie ma podobnego kierunku studiów na Pomorzu Zachodnim. Potrzeba jego uruchomienia wynikała z konieczności kształcenia absolwentów, którzy byliby przygotowani do uzyskania licencji i uprawnień zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie, zarządzania i wyceny nieruchomości, a także do pracy w urzędach oraz innych instytucjach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych, których działalność jest związana z gospodarką nieruchomościami. W programie zrezygnowano z oferowania specjalności w ramach kierunku. Zastąpiono to wprowadzeniem możliwości wyboru przez studentów modułów specjalnościowych. Samodzielne dokonanie wyboru takich modułów umożliwia studentom tworzenie własnych indywidualnych ścieżek studiowania, co wydaje się szczególnie ważne, jako praktyczny przykład indywidualizacji kształcenia. Absolwent kierunku gospodarka nieruchomościami posiada rozległą wiedzę na temat zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości i szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami. Ważnym elementem realizacji programu studiów będzie współpraca z potencjalnymi pracodawcami. W ramach kierunku gospodarka nieruchomościami zakłada się kształcenie specjalistów, których kompetencje będą obejmowały zarówno umiejętności wyceny zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także umiejętności z zakresu analityki rynku nieruchomości, w ramach, których, absolwenci kierunku będą posiadać teoretyczne i praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi metodami i narzędziami, jak też użytecznymi technikami informatycznymi. W trakcie studiów studenci mają możliwość zdania egzaminu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości przy udziale Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i uzyskania tytułów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości" i/lub „Zarządca nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości".
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka nieruchomościami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • INFORMATYKA I EKONOMETRIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Informatyka i ekonometria
   Celem kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów. Absolwent ma wyrobione umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Potrafi analizować zjawiska gospodarcze w skali mikro- i makroekonomicznej z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i ekonometrycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki ekonomicznej - w szczególności zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania wiedzą, przedsięwzięciami informatycznymi oraz technologii internetowych i sieciowych oraz podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych.W zakresie umiejętności absolwenta leżą m.in.:- projektowanie elementów systemu informatycznego- analiza ilościowa z zastosowaniem prostej regresji oraz adekwatnych metod modelowania ekonometrycznego i formułowanie na tej podstawie wniosków jakościowych- klasyfikowanie obiektów własności intelektualnej- posługiwanie się podstawowymi narzędziami wartości pieniądza w czasie- wyceny i analiza ryzyka podstawowych instrumentów finansowych oraz analiza kredytów.Studia na kierunku informatyka i ekonometria przygotowują do zdobycia certyfikatów informatycznych, np. Microsoft IT Acaemy, EUCIP, ECDL licencji zawodowych w zakresie obrotu nieruchomościami.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest ocena na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Przedsiębiorczość i inwestycje
   Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma na celu, z jednej strony przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych, a z drugiej rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego lub rozwijania kariery lokalnego lidera - kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw w lokalnej społeczności. Absolwenci kierunku krytycznie analizują zjawiska i procesy ekonomiczne oraz posługują się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystywaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich. Absolwenci są przygotowani do realizacji własnych pomysłów biznesowych w formie małej firmy. Uzyskują kompetencje w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej, a także nabywają umiejętności jej prowadzenia (kierowania) w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej. Profil kształcenia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje jest praktyczny, co oznacza że obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych, istotnych na rynku pracy. Wiedza zdobywana na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje ma charakter aplikacyjny, zawiera koncepcje, metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, wyjaśniające powstawanie, rozwój i współpracę organizacji i pozwalające opisywać organizacje oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie
   Celem studiów na kierunku zarządzanie jest przekazanie podstawowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i pokrewnych dyscyplin; kształtowanie krytycznego rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych i organizacyjnych oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w ramach organizacji. Ponadto studia mają na celu przygotowanie absolwentów do realizacji własnej przedsiębiorczości, rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania. W obszarze kompetencji społecznych studia mają na celu kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się przez całe życie.Program studiów obejmuje zarówno wykształcenie ogólne menedżerskie (przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kierowania zespołami ludzi) jak i specjalistyczne w zakresie zarządzania w dowolnych organizacjach. Wiedza zdobywana na kierunku zarządzanie ma charakter aplikacyjny i obejmuje przede wszystkim teorie i koncepcje opisujące i wyjaśniające powstanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji, przede wszystkim podmiotów gospodarczych, ale również organizacji sektora publicznego i pozarządowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Program studiów ukierunkowany jest na uzyskanie kompetencji w wybranym zakresie produkcji (wyrobów i usług) oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Kształcenie jest oparte na systemowym podejściu do tworzenia wyrobu lub usługi, jako połączenie ze sobą elementów różnych zasobów (materialnych, ludzkich, informacyjnych, abstrakcyjnych) w jeden funkcjonalny system użytkowy zwany produktem. Absolwent jako specjalista musi umieć wyspecyfikować wymagania użytkownika produktu oraz wprowadzić je do projektu produktu, a także określić skuteczny sposób zapewnienia oczekiwanej jakości. Cały cykl kreacyjny - wymagania, projekt i realizacja produktu - odbywa się w środowisku komputerowym i internetowym z zastosowaniem metod modelowania.Ten zakres szkolenia bazowego - uzupełniony przez treści z podstaw produkcji, zarządzania, logistyki, finansów i wspomagania komputerowego - stanowi wspólną bazę kierunku studiów. Ta baza jest uzupełniana przez wybieralne moduły specjalistyczne, definiujące specjalności na kierunku studiów. Na Wydziale wybrano zakres inżynierii produkcji niematerialnej, a z obszaru produkcji materialnej ograniczono się do prostych technologii (zawartych w podstawowych procesach produkcyjnych). W kształceniu szczególny nacisk kładzie się na rozwiązywanie przez studenta praktycznych zadań w formie projektów: indywidualnego i zespołowego.Studia na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji trwają 7 semestrów i kończą sie uzyskaniem tytułu inżyniera.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Przedsiębiorczość i inwestycje
   Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma na celu, z jednej strony przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych, a z drugiej rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego lub rozwijania kariery lokalnego lidera - kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw w lokalnej społeczności. Absolwenci kierunku krytycznie analizują zjawiska i procesy ekonomiczne oraz posługują się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystywaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich. Absolwenci są przygotowani do realizacji własnych pomysłów biznesowych w formie małej firmy. Uzyskują kompetencje w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej, a także nabywają umiejętności jej prowadzenia (kierowania) w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej. Profil kształcenia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje jest praktyczny, co oznacza że obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych, istotnych na rynku pracy. Wiedza zdobywana na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje ma charakter aplikacyjny, zawiera koncepcje, metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, wyjaśniające powstawanie, rozwój i współpracę organizacji i pozwalające opisywać organizacje oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

  • RYNEK NIERUCHOMOŚCI REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Rynek nieruchomości
   Kierunek „Rynek Nieruchomości" na studiach drugiego stopnia, stanowi oryginalną propozycję kształcenia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia „Gospodarka Nieruchomościami" jak i dla absolwentów innych kierunków, głównie ekonomicznych i prawniczych. Kierunek obejmuje 4 moduły, spośród których student wybiera 3. Moduły obejmują poszerzone wiadomości z zakresu szacowania nieruchomości, obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami oraz metod analiz rynku nieruchomości. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające samodzielną identyfikację i analizę zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości oraz możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji w ramach szacowania, zarządzania i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rynek nieruchomościami jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PUBLIC MENAGEMENT REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Public menagement
   Studia drugiego stopnia na kierunku Public Management dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non-profit. Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • analizowania procesów związanych z funkcjonowaniem organizacji sektora publicznego;
   • stosowania nowoczesnych metod zarządzania, ukierunkowanych na podnoszenie skuteczności i efektywności organizacji;
   • umiejętności sprawnego zarządzania w sferze publicznej w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania;
   • posługiwania się instrumentami wykorzystywanymi w procesie zarządzania organizacjami sektora publicznego;
   • nawiązywania współpracy administracji publicznej z otoczeniem.
   Kształcenie na kierunku sprzyja rozwojowi aktywnych postaw w sferze pracy indywidualnej i zespołowej, wspiera kreatywność, rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych opinii, a prowadzenie zajęć w j. angielskim umożliwi przyswojenie i zaznajomienie się  ze specjalistycznym słownictwem z zakresu zarządzania. W ramach studiów oferowany jest kurs przygotowawczy do egzaminu z j. angielskiego na poziomie biegłości B2 wraz z możliwością uzyskania certyfikatu akceptowanego w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej. Integralną częścią programu kształcenia na kierunku są organizowane przez Uniwersytet Szczeciński praktyki zawodowe w instytucjach i organizacjach sektora publicznego oraz przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz tego sektora.
    
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Public menagement jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ANALITYKA GOSPODARCZA
ECONOMICS AND IT APPLICATIONS
EKONOMIA
Specjalności:
 • Analizy gospodarcze
 • Ekonomia menedżerska
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i zarządzanie finansami publicznymi
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Specjalności:
 • Analityk biznesowy IT
 • Inżynieria oprogramowania
 • Internet w zarządzaniu i biznesie
 • Metody ilościowe w biznesie
 • Informatyka gospodarcza (prowadzone w języku niemieckim)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE
Specjalności:
 • Inwestycje w przedsiębiorstwie
 • Innowacje w przedsiębiorstwie
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Kompetencje menedżerskie
 • Zarządzanie marketingowe w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie jakością
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsięwzięciami
 • Inżynieria produktu zintegrowanego
 • Inżynieria Internetu
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia menedżerska
 • Analizy gospodarcze
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Rachunkowość finansowa i auditing
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Doradztwo finansowo–księgowe
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Bankowość i rynki finansowe
 • Financial Management
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Specjalności:
 • Analityk rynku nieruchomości
 • Analiza danych giełdowych i ubezpieczeniowych
 • Informatyka w zarządzaniu i biznesie
 • E-biznes-Internet w zarządzaniu i biznesie
 • E-biznes
 • Inżynieria oprogramowania
PUBLIC MENAGEMENT
RYNEK NIERUCHOMOŚCI
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach
 • Zarządzanie innowacjami
 • Business management
 • Zarządzanie strategiczne
 • Strategiczne zarządzanie marketingowe
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Analizy gospodarcze
 • Ekonomia menedżerska
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i zarządzanie finansami publicznymi
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Specjalności:
 • Analityk biznesowy IT
 • Inżynieria oprogramowania
 • Internet w zarządzaniu i biznesie
 • Metody ilościowe w biznesie
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Kompetencje menedżerskie
 • Zarządzanie marketingowe w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie jakością
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia menedżerska
 • Analizy gospodarcze
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Rachunkowość finansowa i auditing
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Doradztwo finansowo–księgowe
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Bankowość i rynki finansowe
 • Financial Management
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Specjalności:
 • Analityk rynku nieruchomości
 • Analiza danych giełdowych i ubezpieczeniowych
 • Informatyka w zarządzaniu i biznesie
 • E-biznes-Internet w zarządzaniu i biznesie
 • E-biznes
 • Inżynieria oprogramowania
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach
 • Zarządzanie innowacjami
 • Business management
 • Zarządzanie strategiczne
 • Strategiczne zarządzanie marketingowe