• OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
   Absolwent kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk: przyrodniczych, matematyczno – technicznych, a także podstawową wiedzę z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii i podstawowych zasad planowania i projektowania prostych urządzeń, systemów, obiektów oraz procesów służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego. Umie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, potrafi planować działania służące poprawie jakości środowiska i jego ochronie, wykorzystując dostępne rozwiązania techniczne, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Ma wiedzę o instrumentach i metodach ochrony środowiska oraz technikach jego odnowy. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Wykazuje umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, a także umiejętność organizowania i kierowania pracą zespołów. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, oraz ma świadomość konieczności dokształcania się w zakresie ochrony środowiska. Studia trwają 3,5 roku i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytuł inżyniera.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka i astronomia, geografia, informatyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: język polski, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

  • GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Genetyka i biologia eksperymentalna
   Nowy, unikatowy kierunek Genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia (drugi taki w Kraju) adresowany jest do szerokiej grupy kandydatów w szczególności z rejonu Pomorza Zachodniego. Głównym celem kształcenia na tym kierunku jest rozwijanie umiejętności związanych z pracą w laboratoriach stosujących metody i techniki biologii molekularnej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. Zakres tematów realizowanych w ramach studiów Genetyka i biologia eksperymentalna obejmuje, poza podstawowymi prawami nauk biologicznych, rozszerzone zagadnienia związane z genetyką i biologią eksperymentalną ze szczególnym naciskiem na aspekty aplikacyjne. Założone kierunkowe efekty student, podczas toku studiów na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna, będzie realizował głównie w formie zajęć praktycznych Absolwent studiów , trwających 3 lata (6 semestrów), otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu genetyki i biologii eksperymentalnej oraz nowoczesnych metod i specjalistycznej aparatury. Ma również wiedzę z zakresu statystyki i bioinformatyki umożliwiającą obiektywne interpretowanie przebiegu procesów zachodzących na różnych poziomach organizmu. Jest przygotowany do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie pozwalającym na korzystanie z oryginalnych prac naukowych opublikowanych w tym języku. Potrafi planować doświadczenie oraz prawidłowo je wykonywać. Jest przygotowany do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności oraz rozwiązywania problemów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, geografia
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: język polski, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

  • BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Biologia
   Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku biologia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu biologii ogólnej oparte na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych oraz objaśnia mechanizmy leżące u podstaw procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji materii. Przedstawia, analizuje i rozwiązuje problemy poznawcze obejmujące podstawowe procesy biologiczne zachodzące w organizmach żywych, funkcjonujących w środowisku naturalnym . Poza wiedzą ogólnobiologiczną każdy absolwent nabywa podstawowych umiejętności analitycznych oraz zawodowych. Potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze w oparciu o prowadzone samodzielnie i w zespole badania laboratoryjne, terenowe oraz studia literaturowe, z uwzględnieniem aspektów etycznych. Dodatkowo dostrzega związek i rolę nauk biologicznych z życiem społeczno-gospodarczym regionu i potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Ma świadomości konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki. Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem nowożytnym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, geografia
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: język polski, filozofia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Biologiczne podstawy kryminalistyki
   Absolwent kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki posiada rozszerzoną wiedzę, która umożliwia mu zrozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych. Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, jak i w innych laboratoriach wykorzystujących w badaniach analizy molekularne, biometryczne i mikroskopowe, stąd szczególny nacisk położony jest na zajęcia praktyczne prowadzone przez różne jednostki Wydziału Biologii US. Dodatkowym atutem kierunku są wykłady prowadzone przez pracowników policji, prawników prawa karnego i psychologów. Przez cały okres studiów na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki student nabywa wiedzę dotyczącą sposobu pobierania i zabezpieczenia materiału biologicznego, a także jest kompetentny, aby dobrać właściwą technikę badawczą w zależności od rodzaju materiału, dostępnych metod oraz finansów. Absolwent kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki wdraża poznane techniki badawcze z dziedziny nauk biologicznych w odpowiednim miejscu pracy i ma świadomość ram prawnych, w jakich może działać. W trakcie dwuletnich studiów magisterskich student uczy się odpowiedzialności za materiał (pozyskanie, zabezpieczenie, przechowywanie), wykonywane analizy, właściwą interpretację, wydanie wyniku oraz archiwizację danych. Absolwent czyta ze zrozumieniem teksty naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych, potrafi wykorzystać wiedzę pochodzącą z różnych źródeł i prawidłowo zaplanować doświadczenie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Biotechnologia
   Od trzynastu lat na kierunku Biotechnologia kształcimy studentów, realizując ciągle udoskonalany program nauczania. W trakcie studiów licencjackich studenci zdobywają wiedzę z zakresu biologii molekularnej i klasycznej oraz nauk ścisłych i technicznych, poznając dzięki temu zasady funkcjonowania żywych organizmów oraz mechanizmy regulacji zachodzących w nich procesów. Większość zajęć realizowanych na kierunku Biotechnologia to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają różne techniki eksperymentalne oraz korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowców publikujących wyniki swoich prac w światowej klasy czasopismach. Absolwenci kierunku Biotechnologia pracują w laboratoriach, firmach biotechnologicznych lub kontynuują karierę naukową w jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i na świecie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, geografia
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: język polski, filozofia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MIKROBIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Mikrobiologia
   Absolwent kierunku mikrobiologia studia pierwszego stopnia posiada wiedzę umożliwiającą mu poznanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych zachodzących przy współudziale czy tez z wykorzystaniem mikroorganizmów. Jest kompetentny w zakresie zagadnień przyrodniczych dotyczących wszystkich grup mikroorganizmów, głównie chorobotwórczych dla ssaków. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, geografia
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: język polski, filozofia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OCHRONA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Ochrona środowiska
   Absolwent studiów posiada interdyscyplinarną, rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku w powiązaniu z naukami ścisłymi, technicznymi, rolniczymi i leśnymi. Ma również wiedzę dotyczącą planowania przestrzennego i metodyki badań środowiskowych oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent potrafi analizować zjawiska dokonujące się w przyrodzie oraz zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent ma wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym - również w niestandardowych sytuacjach - a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Posiada zdolność komunikowania się z wykorzystaniem otoczenia informatycznego i multimedialnego na zróżnicowanym poziomie wiedzy odbiorców. Potrafi rozwiązywać problemy środowiskowe i podejmować decyzje również w sytuacjach niestandardowych w warunkach ograniczonych informacji, organizować pracę w zespole i prezentować jego osiągnięcia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI
BIOTECHNOLOGIA
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Zarządzenie środowiskiem

Niestacjonarne

Studia II stopnia:
BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI