• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Ekonomia
   Celem kształcenia studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA jest zapoznanie ich z szeroko rozumianą problematyką ekonomiczną, z jej praktycznym wykorzystaniem w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Celem jest również zapoznanie studentów z najnowszymi narzędziami i metodami analizy i oceny zjawisk ekonomicznych wykorzystywanymi w ekonomii, które będą mogli zastosować w pracy zawodowej. Studia mają także stworzyć podstawy do krytycznej refleksji nad przydatnością teorii i narzędzi badawczych w praktyce gospodarczej. Absolwent kierunku EKONOMIA posiada:
   • wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty;
   • umiejętność dokonywania analiz i wykorzystywania ich dla potrzeb racjonalizacji decyzji ekonomicznych;
   • umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
   • biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Finanse i rachunkowość
   Celem kształcenia studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ jest zapoznanie ich z szeroko rozumianą problematyką finansów i rachunkowości, jak również z praktycznym wymiarem zastosowania finansów i rachunkowości. Zdobytąwiedzę absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli wykorzystywać w pracy zawodowej lub poszerzać na studiach II stopnia. Absolwent kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ posiada:
   • wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków,
   • umiejętność analiz podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych,
   • wiedzę o przepisach prawa, szczególnie z zakresu finansów i rachunkowości,
   • umiejętność przygotowywania i ewidencjonowania dokumentów księgowych,
   • biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Logistyka
   Celem kształcenia na kierunku LOGISTYKA  pierwszego stopnia jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z logistyką i wykorzystaniem jej zasad w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw, jak również zapoznanie studentów z najnowszymi narzędziami i instrumentami zarządzania logistycznego. Zdobytą wiedzę absolwenci studiów I stopnia będą mogli wykorzystywać w pracy zawodowej lub poszerzać na studiach II stopnia. Absolwent kierunku LOGISTYKA posiada:
   • specjalistyczną wiedzę z zakresu logistyki, podstaw nauk ekonomicznych i funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
   • umiejętność zarządzania operacyjnego w działach funkcjonalnych jednostek gospodarczych;
   • wiedzę pozwalająca na sterowanie przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi i materialnymi, z uwzględnieniem istoty logistycznej obsługi klienta
   • biegłą znajomość podstawowych narzędzi zarządzania.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Turystyka i rekreacja
   Celem kształcenia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki oraz Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, obsługi ruchu turystycznego i nowoczesnych systemów informatycznych w turystyce. Absolwent kierunku TURYSTYKA I REKREACJA potrafi:
   • opracowywać biznesplan przedsięwzięcia turystycznego,
   • wykorzystać metody statystyczne w turystyce i rekreacji,
   • zastosować zasady negocjacji,
   • wykorzystać wiedzę na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój turystyki z funduszy Unii Europejskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie
   Celem kształcenia studentów pierwszego stopnia kierunku ZARZĄDZANIE jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach ekonomicznych, psychospołecznych, organizacyjnych. Celem jest również przygotowanie studentów do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego. Ważnym aspektem jest zapoznanie studentów z praktycznym wymiarem zastosowania zarządzania. Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE posiada:
   • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu;
   • umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;
   • umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
   • jest przygotowany do realizacji funkcji zarządzania w organizacjach o charakterze komercyjnym, administracyjnym i non-profit.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język obcy nowożytny , fizyka i astronomia, chemia, biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia w biznesie
 • Ekonomika transportu i handlu międzynarodowego
 • Business economics (w języku angielskim)
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i finanse centrów finansowych (SSC)
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse i rachunkowość w samorządzie terytorialnym
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i controlling
 • Rachunkowość i prawo w biznesie
 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Rynek finansowy
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka w biznesie
 • Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych
 • Relacje z klientami w procesach logistycznych
 • Transport międzynarodowy
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Marketingowe zarządzanie e-biznesem
 • Menedżer projektów
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w mediach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Biznes w transporcie i handlu międzynarodowym
 • Ekonomia i polityka społeczna
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia w biznesie
 • Ekonomika regionalna
 • Business economics (w języku angielskim)
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i finase centrów finansowych
 • Bankowość i pośrednictwo finansowe
 • Doradztwo podatkowe i ubezpieczeniowe
 • Finanse i rachunkowość w samorządzie terytorialnym
 • Finanse przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
 • Rachunkowość i prawo w biznesie
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka w biznesie
 • Menedżer łańcuchów dostaw
 • Relacje z klientami w międzynarodowych procesach logistycznych
 • Systemy transportowe i logistyczne
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie projektem badawczym
 • Zarządzenie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w mediach
 • Zarządzanie w sektorze usług
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia w biznesie
 • Ekonomika transportu i handlu międzynarodowego
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse i rachunkowość w samorządzie terytorialnym
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i prawo w biznesie
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka w biznesie
 • Transport międzynarodowy
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Menedżer projektów
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Biznes w transporcie i handlu międzynarodowym
 • Ekonomia w biznesie
 • Ekonomia międzynarodowa
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Doradztwo podatkowe i ubezpieczeniowe
 • Finanse i rachunkowość w samorządzie terytorialnym
 • Rachunkowość i prawo w biznesie
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Menedżer łańcuchów dostaw
 • Systemy transportowe i logistyczne
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi