Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

80-233 Gdańsk,

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Tel. (+48 58) 347-13-10

Fax: (+48 58) 347-28-21

e-mail: sekretariat@mif.pg.gda.pl

http://ftims.pg.edu.pl/strona-glowna

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Politechnika Gdańska

80-233 Gdańsk,

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Tel. (+48 58) 347-13-10

Fax: (+48 58) 347-28-21

e-mail: sekretariat@mif.pg.gda.pl

http://ftims.pg.edu.pl/strona-glowna

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Fizyka techniczna
  Studia na kierunku FIZYKA TECHNICZNA są studiami stacjonarnymi pierwszego i drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera i dyplomu magistra. W ciągu pierwszych dwóch lat student ma szansę zapoznania się z przedmiotami podstawowymi takimi, jak: matematyka i fizyka doświadczalna, których program jest znacznie szerszy niż na innych wydziałach politechnicznych. Wykłady z tych przedmiotów uzupełniane są licznymi zajęciami laboratoryjnymi, ćwiczeniami audytoryjnymi i seminariami z dziedziny fizyki i techniki. Jednocześnie wszyscy studenci zapoznają się z możliwościami wykorzystania komputerów w nauce i technice. Przez długi okres studiów trwa intensywna nauka języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Istotnym uzupełnieniem przekazywanej studentom wiedzy z zakresu nauk ścisłych i technicznych są przedmioty humanistyczne, ekonomiczne, filozoficzne, pedagogiczne, marketingowe albo prawne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria materiałowa
  Inżynieria Materiałowa jest nauką zajmującą się relacją między budową a właściwościami materiałów. Definicja taka wyznacza naszej dziedzinie szczególną pozycję, a to ze względu na rolę materiałów w rozwoju cywilizacji, ich różnorodność oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach XX wieku. Dziedzinę naszą wyróżnia interdyscyplinarny charakter. Jest ona tyglem, w którym łączą się ze sobą fizyka i chemia, mechanika i elektronika, tworząc podłoże do spektakularnych osiągnięć inżynierii przełomu XX i XXI wieku. Inżynieria Materiałowa stała się przykładem, jak nauki podstawowe i stosowane mogą harmonijnie łączyć się dla rozwiązania wyzwań i potrzeb, przed którymi stoi współczesna cywilizacja. Inżynieria Materiałowa wyróżnia się także wykorzystaniem metod komputerowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. To właśnie wykorzystanie tych nowych narzędzi pozwoliło na opanowanie technologii pozwalających w chwili obecnej na syntezę prawie dowolnych materiałów.
  W przypadku studiów na Politechniki Gdańskiej zajęcia dydaktyczne na kierunku Inżynieria Materiałowa realizowane są na trzech wyżej podanych wydziałach i objęte są przez 3 lata jednolitym programem. Zasadniczym celem tych wspólnych zajęć jest poznanie podstaw nauki o materiałach w zakresie koniecznym dla opanowania metod i technologii dotyczących projektowania i wykonywania nowych, zawansowanych, materiałów o żądanych właściwościach a także diagnozowania stanu materiałów eksploatowanych w przemyśle. Studia w zakresie inżynierii zaawansowanych materiałów funkcjonalnych prowadzone są przez pracowników Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Studia te dotyczą struktur półprzewodnikowych, szkieł, polimerów oraz cienkich warstw o właściwościach półprzewodnikowych, nadprzewodnikowych, optycznych lub magnetycznych. Są to materiały przeznaczone do perspektywicznych zastosowań związanych z rozwojem nowych technologii w elektronice, energetyce, przemyśle maszynowym i medycynie. Oferujemy także kształcenie w zakresie oryginalnych metod badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych oraz poznanie metod analizy i projektowania stanu materiałów i elementów konstrukcji z wykorzystaniem najnowszych technologii symulacyjnych (oprogramowanie zintegrowanie CAD/CAM/CAE).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Matematyka
  Studia I stopnia poświęcone są uniwersalnemu wykształceniu w zakresie obowiązujących (wysokich) polskich standardów matematycznych. Po trwających 6 semestrów studiach student otrzymuje tytuł licencjata matematyki. Studia I stopnia zapewniają solidną podstawę do dalszych ukierunkowanych studiów magisterskich II stopnia oferowanych w trzech specjalnościach matematycznych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, jak i do studiowania na wszystkich innych wydziałach politechnicznych. Swoim poziomem oferowane przez nasz wydział kursy nie odbiegają od standardów matematyki uniwersyteckiej i dlatego kandydaci muszą się cechować „otwartą głową”, ogólnie pojętą inteligencją i zamiłowaniem do myślenia dedukcyjnego. Ukończenie najpierw studiów matematycznych I stopnia jest najlepszą ścieżką kształcenia, zgodną z przyjętym w Unii Europejskiej systemem bolońskim. Dopiero po osiągnięciu pewnego wieku i poziomu wiedzy młody człowiek zdobywa orientację, w jakiej dziedzinie najlepiej się czuje i jaki zawód sprawi mu prawdziwą satysfakcję. Dalszy tok studiów jest wyborem dorosłego człowieka. Z uwagi na poważne cięcia standardów matematyki na niematematycznych wydziałach politechnicznych z całą pewnością nasz absolwent będzie dominował nad absolwentami innych wydziałów inżynierskich umiejętnościami analitycznymi, rachunkowymi i „wyczuciem” modelu matematycznego. Ponadto każdy student będzie musiał zaliczyć wszystkie te kursy informatyczne, które w dzisiejszym świecie są uznawane za niezbędny standard wykształcenia. Nasz kierunek idzie w programach informatycznych znacznie dalej. Oprócz wszystkich podstawowych kursów matematycznych dochodzą jeszcze inne interesujące wykłady obieralne z zakresu techniki, fizyki, finansów i biologii. Władze wydziału przywiązują wagę do wysokiego poziomu prowadzonych zajęć i efektów kształcenia. Ich standard jest taki sam, jak na renomowanych uczelniach europejskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NANOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Nanotechnologia
  NANOTECHNOLOGIA jest dyscypliną technologii oraz nauki, która zajmuje się wszystkim w skali nano, czyli na poziomie pojedynczych atomów i molekuł. Istotą nanotechnologii jest sterowane tworzenie i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach. Wszystko wskazuje na to, że nanotechnologia z dużym powodzeniem będzie wykorzystywana w wielu dziedzinach - m.in. w elektronice (gdzie molekularne układy elektroniczne będą podstawowym budulcem przyszłych komputerów), elektrotechnice, technologiach materiałowych (wytwarzanie i projektowanie nowych materiałów o niezwykłych właściwościach jak np. materiałów bardzo lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej, niełuszczącej się farby, niebrudzących się tkanin, szyb itp.), medycynie (np. nano- i mikroczujniki, przenośne laboratoria do natychmiastowych analiz, aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia). Nanomateriały, nanostruktury z pewnością będą wykorzystywane w farmaceutyce do precyzyjnego dostarczania leków, do niszczenia pojedynczych komórek nowotworowych lub do ochrony innych komórek. Nanotechnologia nie jest abstrakcyjnym wymysłem ludzkości. Wiele struktur występujących w tkankach żywych i samych komórkach to rodzaj nanostruktur kontrolowanych na poziomie pojedynczych atomów lub cząsteczek.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nanotechnologia jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PODSTAWY NAUK TECHNICZNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Podstawy nauk technicznych
  Powstanie kierunku ma na celu wypełnienie luki na rynku edukacyjnym i zaspokojenie potrzeb na absolwentów studiów inżynierskich bardzo dobrze wykształconych w obszarze matematyki, fizyki  i nauk technicznych. Solidne podstawy w zakresie nauk ścisłych oraz umiejętność samodzielnego pogłębiania i poszerzania posiadanej wiedzy predestynować będą absolwenta przede wszystkim do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku „Fizyka techniczna” lub na wybranych kierunkach prowadzonych na innych wydziałach uczelni. Po odbyciu studiów II stopnia część spośród absolwentów zostanie doktorantami, zasilając później kadrę akademicką Politechniki. Pozostali znajdą zatrudnienie w firmach innowacyjnych, przyczyniając się do rozwoju efektywnej współpracy Politechniki Gdańskiej ze środowiskiem gospodarczym. Absolwent studiów I stopnia na kierunku „Podstawy nauk technicznych” posiadać będzie szeroką wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu fizyki, matematyki oraz metod obliczeniowych, uzupełnioną o znajomość matematycznie zaawansowanych podstaw wybranych nauk technicznych. Umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwolą mu na dokonywanie analizy, opisu matematycznego i modelowania numerycznego zjawisk fizycznych oraz procesów technicznych. Absolwent przygotowany będzie do podjęcia pracy w firmach innowacyjnych oraz w laboratoriach przemysłowych na stanowiskach wymagających rozwiązywania problemów o charakterze interdyscyplinarnym.  
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Podstawy nauk technicznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)