• ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
   Studia pierwszego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem pozwalają na uzyskanie praktycznej umiejętności biegłego posługiwania się językiem włoskim. Umożliwiają zdobycie wielostronnej wiedzy o języku, historii, geografii i religii Włoch, a także elementów ogólnej wiedzy o chrześcijaństwie. Studia te są prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Bari (Włochy). W trakcie studiów istnieje możliwość odbycia częściowych studiów zagranicznych (semestr) w ramach programu Erasmus na uczelniach we Włoszech (Bari, Triest, Mediolan, Florencja, Rzym, Katania i in.). Studia dają znajomość języka w takim stopniu, że absolwent może podjąć dalszą naukę w Uniwersytecie w Bari. Absolwenci będą też mogli, w oparciu o uzyskaną wiedzę, uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych w Uniwersytecie w Bari.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem jest ocena na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Nauki o rodzinie
   Studia pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie przygotowują do szeroko pojętej pracy na rzecz rodziny w różnych instytucjach społecznych. Po pierwszym roku studiów przewidziany jest wybór jednej z dwóch oferowanych specjalności:
   Studia na kierunku nauki o rodzinie ze specjalnością asystent rodziny umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę doradczo-wspierającą skierowaną do rodzin, które mają problemy z wypełnianiem podstawowych funkcji i zadań i które przeżywają różnego rodzaju trudności. Absolwent jest przygotowany do udzielania pomocy rodzinom wymagającym wzmocnienia i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, reintegracji, poprawy sytuacji społeczno-socjalnej i organizacji życia rodziny. Posiada umiejętność pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i z rodzinami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, przewlekle i nieuleczalnie chore.
   Studia na kierunku nauki o rodzinie ze specjalnością profilaktyka społeczna umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania patologii społecznej. Absolwent jest przygotowany do organizowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, do indywidualnej pracy profilaktyczno-naprawczej z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne, do prowadzenia konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki społecznej. Obejmuje swoimi działaniami profilaktycznymi m.in. takie problemy jednostek i ich rodzin, jak: uzależnienia, prostytucja dzieci i młodzieży, zaburzenia zachowania, trudności wychowawcze, niedostosowanie społeczne, przestępczość
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie jest ocena na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TEOLOGII Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Teologia
   Studia na kierunku teologia prowadzone są z myślą o tych, którzy interesują się katolicką nauką o wierze, uważają jej treści za istotne dla życia własnego i społeczeństwa oraz uwzględniają ją w swoich planach pracy zawodowej. Są adresowane zarówno do osób świeckich, jak też alumnów wyższych seminariów duchownych oraz osób zakonnych.
   Absolwent kierunku posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu filozofii. Zdobywa też ogólną wiedzę dotyczącą różnorakich zagadnień z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Posiada znajomość wybranego języka nowożytnego, umie także posługiwać się językiem specjalistycznym z dziedziny nauk teologicznych. Jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się działalnością edukacyjno-kulturalną oraz profilaktyką społeczną. Oprócz przygotowania do podjęcia pracy zawodowej absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych. Po pierwszym roku studiów przewidziany jest wybór jednej z dwóch specjalności: nauczycielskiej albo ogólnoteologicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
TEOLOGIA
Specjalności:
 • Specjalność ogólnoteologiczna
 • Specjalność nauczycielska
 
Studia I stopnia:
NAUKI O RODZINIE
Specjalności:
 • Asystent rodziny
 • Profilaktyka społeczna
ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM
 
Studia II stopnia:
NAUKI O RODZINIE
Specjalności:
 • Poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje
ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM
Specjalności:
 • Mediacja językowa, kultura i turystyka

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
TEOLOGIA
Specjalności:
 • Specjalność ogólnoteologiczna
 • Specjalność nauczycielska
 
Studia I stopnia:
NAUKI O RODZINIE
Specjalności:
 • Asystent rodziny
 • Profilaktyka społeczna
ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM
 
Studia II stopnia:
NAUKI O RODZINIE
Specjalności:
 • Poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje
ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM
Specjalności:
 • Mediacja językowa, kultura i turystyka