• WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Wzornictwo
   Cechą studiów na kierunku wzornictwo jest interdyscyplinarność – studenci rozwijają wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki oraz projektowania, podejmują własną działalność twórczą, a także, w zależności od specjalności, zapoznają się ze stosowanymi w przemyśle technikami, technologiami i rozwiązaniami materiałowymi. Władze wydziału prowadzącego studia na kierunku wzornictwo podpisały umowy o współpracy z MONNARI TRADE w Łódź, REDAN S.A w Łódź. Uczelnia współpracuje z licznymi studiami graficznymi, drukarniami, zakładami przemysłowymi takimi jak fabryka dywanów Dywilan Łódź S.A, zakłady tekstylno-konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi, IKEA w Łodzi, CAMELA S.A. w Wałbrzychu.
   Absolwent:
   Absolwent kierunku przygotowany jest do samodzielnej i zespołowej praktyki zawodowej projektanta w tym: projektanta tkanin, tekstylnych artykułów wyposażenia wnętrz, odzieży i bielizny oraz systemów komunikacji wizualnej i medialnej. Absolwenci wzornictwa zatrudniani są, często już w trakcie studiów, w zawodach takich jak: projektant tkanin i dzianin, projektant odzieży i bielizny, stylista ubioru, konsultant ds. wzornictwa, projektant komunikacji wizualnej, projektant grafiki użytkowej. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia uzyskując dyplom magistra sztuki. Mogą skorzystać również z bogatej oferty studiów II stopnia na innych kierunkach tego Wydziału.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy

   Zostanie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego i dwóch kompozycji: czarnobiałej i barwnej.

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wzornictwo jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • WŁÓKIENNICTWO I PRZEMYSŁ MODY Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Włókiennictwo i przemysł mody
   To kierunek dla osób zainteresowanych rozwojem swoich pasji i zainteresowań. Prowadzony na studiach stacjonarnych, inżynierskich kształci specjalistów w branży o wysokim potencjale innowacyjnym. Program nauczania umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie wzorniczego i technologicznego projektowania tekstyliów w oparciu o nowoczesne technologie materiałowe oraz tworzenie specjalistycznych aplikacji włókienniczych do zastosowań w różnych dziedzinach życia.
   Specjalności: 
   • chemiczne projektowanie materiałów tekstylnych
   • konstrukcja i technologia odzieży
   • projektowanie i technologia tekstyliów
   Absolwent:
   Absolwenci poszczególnych specjalności po­trafią ro­z­wiązać pro­ble­my tech­nicz­ne do­tyczące odzieży, zi­den­ty­fi­ko­wać wyrób lub kom­po­zyt włókien­niczy oraz do­ko­nać jego oceny, ro­z­wiązać pro­ble­my tech­nicz­ne do­tyczące za­sto­so­wań chemii we włókien­nic­twie oraz pro­ble­my tech­nologicz­ne do­tyczące wy­ro­bu, ma­szyn i urządzeń oraz pro­cesów włókien­niczych. Absolwenci przygotowani są do pracy w zakładach włókienniczych, jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych, w służbach celnych i biur ochronny konsumenta oraz jednostkach obrotu handlowego obiektami włókienniczymi. w zakładach tekstylnych a w szczególności w zakładach konfekcjonujących tekstylia. zakładach wytwarzania włókien chemicznych, barwiarniach i zakładach wykończalniczych przemysłu włókienniczego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Włókiennictwo i przemysł mody brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Włókiennictwo i przemysł mody jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria materiałowa
   Są to studia dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem innowacyjne­go przemysłu, projektowaniem materiałów kompozytowych, polimerowych i biomedycznych (implantów). W ramach studiów na tym kierunku można wybrać jedną z dwóch specjalności.
   Specjalności:
   • inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów –  kształci specjalistów z zakresu wykorzystania tworzyw sztucznych, włóknotwórczych i kompozytów, które posiadają założoną i zdefiniowaną budowę i właściwości, w nowoczesnych wyrobach technicznych. Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwenci są przygotowani do pracy na stanowisku inżyniera materiałów polimerowych, tworzyw sztucznych i kompozytów.
   • inżynieria biomateriałów włókienniczych - kształci specjalistów z zakresu nowoczesnych materiałów włókienniczych stosowanych na potrzeby medycyny. W trakcie studiów, studenci uczą się rozwiazywania problemów dotyczących doboru materiałów i struktury oraz ich wykorzystanie w budowie implantów, materiałów opatrunkowych i higienicznych. Zdobyta wiedza umożliwi podejmowanie zadań związanymi z pracami naukowo-badawczymi, projektowaniem implantów tekstylnych, wszczepów, wyrobów opatrunkowych i higienicznych, modyfikacją ich powierzchni oraz technologią ich wytwarzania.
   Absolwent:
   Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych i kompozytów, obrotu materiałami polimerowymi i kompozytowymi oraz ich recyklingu.  Mogą także pracować w firmach produkujących medyczne wyroby włókiennicze, w zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
   Program kształcenia służy przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr bhp dla potrzeb firm i instytucji państwowych. Został laureatem "konkursu na milion" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy dostosowujące studia do potrzeb rynku pracy, ze względu na unikalne walory wynikające ze współpracy czterech wydziałów PŁ: Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; Organizacji i Zarządzania; Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki. W ramach programu studiów studenci realizują takie przedmioty jak: prawo ochrony pracy, nauka o bezpieczeństwie, metodyka prac służb BHP, czynniki zagrożeń elektrycznych, ergonomia, bezpieczeństwo pracy w budownictwie, środki bezpieczeństwa i ochrony, ocena ryzyka, badanie wypadków i awarii, ratownictwo techniczne i medyczne, itp. Zajęcia prowadzone są przez przyjazną i wykwalifikowaną kadrę naukową, ale także przez specjalistów z przemysłu, przedstawicieli państwowych organów nadzoru warunków pracy (np. Państwowa Inspekcja Pracy) oraz instytutów naukowych (np. Instytut Medycyny Pracy).
   Absolwent:
   Po ukończeniu studiów każdy absolwent od razu może pełnić funkcję starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie innych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP, audytora systemów bhp) potwierdzonych świadectwami i certyfikatami. Absolwent kierunku IBP jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:
   • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego;
   • projektowanie i monitorowanie technicznych warunków pracy;
   • prowadzenie badań i określenie okoliczności awarii i wypadków przy pracy;
   • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa;
   • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
   • prowadzenie szkoleń BHP;
   • prowadzenie dokumentacji BHP.
   Może on znaleźć zatrudnienie w państwowych instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym, placówkach badawczych, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia do wyboru

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria wzronictwa przemysłowego

   Osoby studiujące na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego zdobywają wiedzę w zakresie:
   • innowacyjnego materiałoznawstwa,
   • optymalizacji konstrukcji,
   • przemysłowych technik wytwarzania.
   Poznają metody analizy:
   • zachowań konsumentów,
   • działań konkurencji,
   • kosztów produkcji.
   Rozwijają umiejętności warsztatowe z zakresu:
   • rysunku prezentacyjnego,
   • fotografii promocyjnej,
   • budowy makiet, modeli i prototypów.
   Uczą się jak zarządzać:
   • zespołem projektowym,
   • własnością intelektualną,
   • finansami firmy projektowej.
   Studiując na studiach inżynierskich pierwszego stopnia, o profilu praktycznym, na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego zdobywa się praktyczne kompetencje pozwalające realizować zadania stawiane projektantom wzornictwa przemysłowego.
   Kształcenie na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego skoncentrowane jest w szczególności na ćwiczeniu praktycznych umiejętności całościowego i wieloaspektowego opracowywania wzorów przemysłowych i użytkowych z obszaru przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu lekkiego oraz przemysłu opakowań.
   ABSOLWENT
   Absolwentki i absolwenci kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego posiadają wymaganą we wzornictwie przemysłowym wiedzę oraz umiejętności, w tym umiejętności o charakterze praktycznym, z obszaru:
   • metodologii projektowania oraz wiedzy o wzornictwie,
   • plastycznego warsztatu kształtowania formy produktu,
   • materiałoznawstwa i technik wytwarzania,
   • ekonomiki produkcji oraz rynkowych zasad działania,
   • ergonomii projektowej oraz innych humanocentrycznych podejść projektowych.
   Absolwentki i absolwenci kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego gotowi są:
   • do podjęcia zatrudnienia w strukturach przedsiębiorstw działających w szczególności w branżach: przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu lekkiego oraz przemysłu opakowań;
   • pełnić rolę projektanta wzornictwa specjalizującego się w projektowaniu form przemysłowych, działając zarówno w wydzielonych strukturach odpowiedzialnych za rozwój nowego produktu, jak i w charakterze samodzielnego projektanta;
   • prowadzić niezależną praktykę projektową, świadcząc usługi z zakresu wzornictwa przemysłowego, w szczególności opracowując projekty form przemysłowych. 

opinie (3)

 • nie jestem robotem
  ocena

  studia na tym wydziale dają wiele wiedzy teoretycznej ale co najważniejsze praktycznej. polecam

 • andrzej
  ocena

  polecam

 • Marta
  ocena

  kierunek wzornictwo to niestety pomyłka, największym problemem jest brak kompetencji wykładowców,

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
WZORNICTWO
Specjalności:
 • Architektura tekstyliów
 • Architektura ubioru
 • Komunikacja wizualna i techniki druku
WŁÓKIENNICTWO I PRZEMYSŁ MODY
Specjalności:
 • Towaroznawstwo i marketing tekstyliów
 • Technologia odzieży
 • Włókiennicza inżynieria mechaniczna
 • Włókiennicza inżynieria chemiczna
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów
 • Inżynieria biomateriałów włókienniczych
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY  
INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
 
Studia II stopnia:
WZORNICTWO
Specjalności:
 • Architektura tekstyliów
 • Architektura ubioru
 • Komunikacja wizualna i techniki druku
WŁÓKIENNICTWO I PRZEMYSŁ MODY
Specjalności:
 • Innowacyjne technologie we włókiennictwie
 • Inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów
 • Odzieżownictwo
 • Inżynieria projektowania tekstyliów
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
KONSTRUKCJA UBIORU
ODZIEŻOWNICTWO