• BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Budownictwo
   Nabycie wiedzy w zakresie wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz podstaw projektowania obiektów i robót budowlanych, a także kierowania robotami budowlanymi; zaznajomienie z technologiami i zasadami organizacji budownictwa, technikami komputerowymi i nowoczesnymi technologiami; wyrobienie umiejętności identyfikacji istotnych problemów dotyczących przemysłu budowlanego; przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej i kształcenia się na II stopniu studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Geodezja i kartografia
   Absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki pozwalającą na używanie instrumentów optycznych, dalmierczych oraz pozycjonowania obrazowania satelitarnego. Ponadto:
   • ma  podstawową  wiedzę  z  zakresu  matematyki przydatną do rachunku współrzędnych (w zbiorze liczb rzeczywistych  i  zespolonych),  do obliczeń pól  i objętości,  topologii,  statystyki  matematycznej  oraz rachunku wektorowego
   • ma  ugruntowaną  wiedzą  z  zakresu  statystyki matematycznej  opisanej  na  przykładach  rachunku wyrównawczego
   • ma  podstawową  wiedzę  z  grafiki  inżynierskiej umożliwiającą  pracę  z  oprogramowaniem  typu  CAD (Computer Aided Design) zgodnie ze standardami oraz zasadami obowiązującymi w geodezji i budownictwie
   • ma  podstawową  wiedzę  z  zakresu  współczesnej informatyki  z  uwzględnieniem  technologii  sieci komputerowych, baz  danych  i programowania  oraz oprogramowania geodezyjnego
   • posiada  podstawową  wiedzę  z  zakresu  geomatyki, kartografii  matematycznej  i  tematycznej,  z uwzględnieniem systemów  odniesień  i układów współrzędnych  powiązanych  z  opracowaniami kartograficznymi
   • posiada  ugruntowaną  wiedzę  z  zakresu  geodezji obejmującą  główne  metody  pozyskiwania  danych  o przestrzeni  wraz  z  metodami pomiarowymi  i obliczeniowymi  ulokowanymi  w  aktualnym  stanie prawnym,  a odnoszącym  się  do  pomiarów  na płaszczyźnie
   • posiada  ugruntowaną  wiedzę  z  zakresu  geodezji  o metodach  pomiarowych  i  obliczeniowych obejmujących użytkowanie współczesnychinstrumentów  geodezyjnych  z  uwzględnieniem krzywizny Ziemi oraz wpływu sił ciężkości na sposób i wyniki pomiarów
   • posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu wykorzystania elektronicznych  instrumentów  geodezyjnych, zakładania oraz modernizacji osnów podstawowych i szczegółowych  z  uwzględnieniem  aktualnego  stanu prawnego
   • posiada  ugruntowaną  wiedzę  z  zakresu  geodezji inżynieryjnej  obejmującej  wykorzystanie  metod obliczeń  i pomiarów  realizowanych  z użyciem instrumentów  geodezyjnych  oraz  technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych  i  satelitarnych, odnoszących  się  do  geodezyjnej obsługi  inwestycji, geodezyjnych  pomiarów realizacyjnych  i inwentaryzacyjnych oraz fotogrametrii i teledetekcji
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria środowiska
   Podstawowym celem kształcenia jest nabycie wiedzy z mechaniki płynów, hydrauliki, budownictwa, mechaniki i wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa, termodynamiki, wodociągów, kanalizacji, instalacji sanitarnych umożliwiającą pomiary, analizę, symulację elementów, procesów, obiektów sanitarnych, projektowanie prostych sieci, instalacji oraz obiektów wodno-kanałowych, gazowych, ogrzewczych, wentylacyjnych branży sanitarnej. Wykształcenie umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i badawczych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich branży sanitarnej. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu technologii uzdatniania wody oraz oczyszczalniach ścieków. Absolwent potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych i terenowych oceny jakości wody, ładunku zanieczyszczeń w ściekach; zaznajomienie z technologiami i zasadami organizacji budowy, technikami komputerowymi i nowoczesnymi  technologiami. Przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej, a także kontynuacji studiów na II stopniu kształcenia
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNIKI GEODEZYJNE W INŻYNIERII Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Techniki geodezyjne w inżynierii
   Nabycie wiedzy z mechaniki płynów, hydrauliki, budownictwa, mechaniki i wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa, termodynamiki, wodociągów, kanalizacji, instalacji sanitarnych umożliwiającą pomiary, analizę, symulację elementów, procesów, obiektów sanitarnych, projektowanie prostych sieci, instalacji oraz obiektów wod.‐kan., gazowych, ogrzewczych, wentylacyjnych branży sanitarnej. Wykształcenie umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i badawczych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich branży sanitarnej. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu technologii uzdatniania wody oraz oczyszczalniach ścieków. Absolwent potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych i terenowych oceny jakości wody, ładunku zanieczyszczeń w ściekach; zaznajomienie z technologiami i zasadami organizacji budowy, technikami komputerowymi i nowoczesnymi technologiami. Przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej, a także kontynuacji studiów na II stopniu kształcenia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Techniki geodezyjne w inżynierii jest średnia ocen z całego toku studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Transport
   Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w:
   • wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: funkcjonowania systemów transportowych, inżynierii infrastruktury i środków transportowych oraz inżynierii ruchu i przewozów transportowych,
   • umiejętności inżynierskiego podejścia do problematyki transportowej, a w szczególności: stosowania podstawowych metod i procedur dotyczących organizowania procesów transportowych; identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów w zakresie planowania i projektowania elementów systemów transportu; zarządzania infrastrukturą transportu; eksploatacji środków transportu
   • przygotowanie do studiów drugiego stopnia.
   Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury transportowej oraz środków transportu. Przygotowany jest do wykonywania prac projektowokonstrukcyjnych i zarządzania w obszarze drogownictwa i kolejnictwa, transportu wodnego i transportu miejskiego. Absolwent przygotowany jest do pracy indywidualnej i zespołowej w administracji samorządowej, administracji morskiej, zarządach i przedsiębiorstwach transportowych, zakładach sektora okrętowego, biurach projektowychi ośrodkach badawczo-rozwojowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowa dróg i autostrad
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo wodne i morskie
 • Drogi szynowe
 • Geotechnika
 • Projektowanie dróg i autostrad
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje metalowe
 • Modelowanie konstrukcji inżynierskich
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Konstrukcje mostowe
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja inżynieryjna
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
TRANSPORT
Specjalności:
 • Systemy transportowe
 • Infrastruktura transportu
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowa dróg i autostrad
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo wodne i morskie
 • Drogi szynowe
 • Geotechnika
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje metalowe
 • Modelowanie konstrukcji inżynierskich
 • Mosty
 • Planowanie i projektowanie dróg
 • Technologia i zarządzanie w budownictwie
 • Civil Engineering
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria sanitarna
 • Environmental engineering
TRANSPORT
Specjalności:
 • Systemy transportowe
 • Infrastruktura transportu
 • Transport wodny
TECHNIKI GEODEZYJNE W INŻYNIERII
Specjalności:
 • SIP i teledetekcja w gospodarce morskiej

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Inżynieria geotechniczna
 • Budownictwo ogólne
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja inżynieryjna
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria sanitarna
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budownictwo ogólne
 • Inżynieria transportu drogowego i kolejowego
 • Geotechnika
INŻYNIERIA SRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria sanitarna