• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Energetyka
   Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:
   • szeroko pojętej problematyki energetycznej obejmującej najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie technologii spalania węgla oraz innych paliw, energetyki jądrowej i technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii,
   • diagnostyki i eksploatacji urządzeł energetycznych,
   • projektowania i doboru urządzeł w zakresie proekologicznych technologii energetycznych,
   • przyszłości energetyki w Polsce i na świecie,
   • modelowania procesów wymiany ciepła i masy w urządzeniach energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
   • zagadnieł dotyczących zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii,
   • aspekty ekonomiczne energetyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria materiałowa
   Dziś postęp technologiczny kreowany jest przez nowoczesne materiały. Obok nowoczesnych metalowych konstrukcyjnych materiałów odpornych na konstrukcje do  najbardziej agresywne środowiska, wysokie temperatury, o superwysokiej wytrzymałości i plastyczności, stosowane są materiały funkcjonalne, jak biopolimery i polimery tłumiące drgania, biomateriały metalowe i kompozytowe, ceramiki specjalne do zastosowań w elektronice. Znajomość inżynierii materiałowej, począwszy od procesu projektowania przez wytwarzanie i modyfikowanie własności aż do oceny własności eksploatacyjnych otwiera przed absolwentami nowe możliwości realizacji zawodowej, a dzięki współpracy z przedsiębiorstwami Pomorza i często pozostałej części Polski studenci odbywają praktyki przemysłowe i realizują projekty oraz prace dyplomowe o wartości utylitarnej, co często stanowi pierwszy krok w kontaktach z przyszłym pracodawcą.
   Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa posiadają wiedzę w zakresie materiałów strukturalnych i biomateriałów, pozwalającą na wytwarzanie, przetwarzanie i użytkowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz stosowanych w inżynierii medycznej.To wszechstronne wykształcenie pozwala zarówno na znajdowanie pracy w licznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach komunalnych, przedsiębiorstwach handlowych, ale także w firmach wytwarzających biomateriały i implanty, a nawet w szpitalach.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria mechaniczno-medyczna
   Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania - z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych - wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn stosowanych w inżynierii medycznej, wiedzy medycznej oraz technicznej.
   Jako absolwent kierunku znajdziesz pracę:
   • jako projektant, konstruktor i technolog oraz kierownik produkcji i eksploatacji mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
   • jako prowadzący małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego, w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz produkcją sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych, w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz wytwarzaniem sztucznych narządów i protez oraz w zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą wymienionych urządzeń,
   • jako współpracujący z lekarzami w technicznym wspomaganiu medycyny i rozwiązywaniu problemów na styku medycyna - technika,
   • w charakterze inżyniera zarządzającego sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą technicznego wyposażenia jednostek służby zdrowia - w szpitalach, sanatoriach oraz placówkach rehabilitacyjnych,
   • opanowanie na studiach języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia będą dodatkowym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:
   • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
   • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
   • prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją,
   • zarządzania pracą w zespole,
   • koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.
   Jako absolwent kierunku znajdziesz pracę:
   • w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
   • w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
   • w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej,
   • opanowanie na studiach języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia będą dodatkowym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Mechatronika
   Na studiach I stopnia zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
   • zastosowania mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki
   • i sterowania do modelowania, projektowania
   • i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych,
   • formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego związanych
   • z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn i realizowanych procesów roboczych,
   • przygotowania i realizacji interdyscyplinarnych projektów zespołowych w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, układach sterowania pojazdami, urządzeniach automatyki, aparaturze medycznej, zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie gospodarstwa domowego, nowoczesnych zabawkach oraz miniaturowych urządzeniach elektro-mechanicznych,
   • kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych,
   • zarządzania procesami technologicznymi, prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych, zarządzania pracowniami projektowymi maszyn i procesów roboczych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
   • języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz posługiwania się językiem specjalistycznym dotyczącym kierunku kształcenia.
   Jako absolwent znajdziesz pracę:
   • w przemyśle wytwarzającym i wdrażającym systemy mechatroniczne, np. elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym,
   • w przemyśle i innych instytucjach użytkujących układy mechatroniczne, a także w stacjach serwisowych i diagnostycznych,
   • w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
   • w jednostkach zajmujących się poradnictwem
   • i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych,
   • prowadząc samodzielną działalność gospodarczą oraz uczestnicząc w zespołach badawczych i przemysłowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:
   • technik i technologii wytwarzania oraz komputerowego wspomagania produkcji,
   • inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu,
   • zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, logistyki, zarządzania: kosztami, finansami i kapitałem,
   • organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych,
   • kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi i organizacyjnymi, co umożliwia sprawne kierowanie procesami produkcyjnymi.
   Jako absolwent kierunku znajdziesz pracę:
   • jako menedżer, projektant, technolog czy inżynier produkcji zarówno w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
   • jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne,
   • szerokoprofilowy charakter kształcenia daje absolwentom możliwość prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
   • opanowanie na studiach języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia będą dodatkowym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot maturalny do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Absolwent
  ocena

  Ciężko, warto, polecam.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych
 • Proekologiczne technologie energetyczne
 • Energy Technologies
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów
INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA
Specjalności:
 • Konstrukcja, eksploatacja
 • Technologie, materiały, implanty
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa
 • Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe
 • Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Mechatronika stosowana
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria wytwarzania i napraw maszyn
 • Zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcyjne
 
Studia II stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Projektowanie i modelowanie systemów energetycznych
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Technologie materiałowe
INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA
Specjalności:
 • Projektowanie, konstrukcja
 • Materiały, technologie, implanty
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji maszyn
 • Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne
 • Technologia maszyn i komputerowe wspomaganie produkcji
 • Inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • International  Design Engineer
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Projektowanie mechatroniczne
 • Systemy mechatroniczne

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa
 • Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe
 • Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn
 • Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury