ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk (siedziba ul. Traugutta 79);

tel.58-347-18-99;

fax 58-347-18-61;

www.zie.pg.gda.pl

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk (siedziba ul. Traugutta 79);

tel.58-347-18-99;

fax 58-347-18-61;

www.zie.pg.gda.pl

 • ANALITYKA GOSPODARCZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Analityka gospodarcza
  Absolwent studiów I stopnia kierunku Analityka gospodarcza ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych, w kontekście: funkcjonowania podmiotów gospodarczych, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego, norm prawnych i etycznych funkcjonowania struktur gospodarczych i społecznych oraz procesów finansowych współczesnego rynku. Ma teoretyczne podstawy zasad opisywania zjawisk ekonomicznych i finansowych, pozyskiwania i gromadzenia danych oraz  zastosowania metod ilościowych do ich analizy i interpretacji, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Potrafi w praktyczny sposób: identyfikować i opisywać procesy gospodarcze, pozyskiwać i gromadzić potrzebne dane i na ich podstawie, stosując metody ilościowe, określać zależności przyczynowo-skutkowe, pozwalające na rozwiązywanie konkretnych problemów. Dobiera i wykorzystuje właściwe metody matematyczne i narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnych problemów. Posiada umiejętność pracy w multidyscyplinarnych zespołach. Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.
  Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia jest przygotowana do wykonywania podstawowych prac zawodowych w instytucjach finansowych, usługowych w sektorze przedsiębiorstw, bankowym, ubezpieczeniowym, w działalności analitycznej i doradczej. Zdobyte kompetencje w zakresie organizacji pracy, obsługi specjalistycznego oprogramowania wspomagającego wnioskowanie i podejmowanie decyzji, dają również możliwości samodzielnej pracy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Ekonomia
  Na studiach wnikliwie przyglądamy się stosunkom międzynarodowym, lokalnym uwarunkowaniom, ludzkim skłonnościom i wszystkiemu temu, co wpływa na ciągły brak harmonii między ludzkimi potrzebami a ograniczonymi zasobami. Zajmujemy się analizą danych liczbowych, które znajdują odzwierciedlenie bezpośrednio w naszym codziennym życiu. Absolwent po studiach może szukać zatrudnienia jako analityk ekonomiczny lub doradca inwestycyjny. Odnajdzie się także w działach finansowych wszelkich przedsiębiorstw, administaracji publicznej, ale także w instytucjach międzynarodowych i organizacjach pozarządowych.

 • EUROPEISTYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Europeistyka
  Absolwent studiów I stopnia Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii kierunku europeistyka uzyskuje tytuł zawodowy licencjata z możliwością kontynuowania nauki na studiach II stopnia i zdobycia tytułu  magistra. Absolwent kierunku europeistyka posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności analizowania, formułowania  własnych opinii i w podstawowym zakresie prognozowania: zjawisk i procesów z uwzględnieniem ich prawnych i kulturowych uwarunkowań w Europie na poziomie lokalnym, państwowym, regionalnym i w skali globalnej. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania i interpretowania społeczno-politycznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań integracji europejskiej z uwzględnieniem obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów politycznych, prawnych, społecznych i ekonomicznych występujących w różnych organizacjach funkcjonujących w Europie, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej między innymi dzięki umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych i administrowania programami unijnymi, kompetencjom społecznym niezbędnym w pracy zespołowej i indywidualnym rozwoju oraz umiejętności komunikacji w języku polskim i dwóch językach obcych, w tym w jednym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Absolwent kierunku europeistyka jest lepiej przygotowany do pracy zawodowej dzięki poszerzonej wiedzy i umiejętnościom związanym ze specjalnościami kształcenia tj. biznes na rynku europejskim, kultura i komunikacja społeczna w Europie oraz administracja samorządowa. Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia jest przygotowana do wykonywania podstawowych zadań w pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej, instytucji i organizacji krajowych oraz międzynarodowych, instytucji UE, przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i Unii Europejskiej, instytucji i organizacji kulturalnych, wydawnictw i mass mediów, organizacji pozarządowych oraz edukacji w zmieniającym się otoczeniu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Zarządzanie
  Studia prowadzone w języku angielskim. Absolwent studiów licencjackich uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji; rozszerzoną uzupełnioną wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, metod badawczych, globalnej problematyki ekologicznej, zarządzania międzynarodowego oraz zagadnień historii i kultury polskiej. Absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności:
  • zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi organizacji;
  • analizowania, projektowania, organizowania, doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie;
  • zarządzania projektami i opracowywania ich dokumentacji;
  • identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych;
  • sprawnego komunikowania się, także przy pomocy elektronicznych
  • środków komunikacji i prezentacji multimedialnych;
  • pracy zespołowej.
  Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej a także dają podstawy do znalezienia zatrudnienia w charakterze analityka i projektanta systemów zarządzania. Poza tym pozwala na znalezienie zatrudnienia na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niekomercyjnych. Absolwenci uzyskują dobrą znajomość funkcjonowania polskiej gospodarki co daje im duże możliwości znalezienia pracy w chińskich firmach działających na polskim rynku. Absolwent studiów zna język obcy (angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania w tym języku. Absolwent posiada znajomość języka chińskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Zarządzanie inżynierskie
  Absolwent studiów uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji; uzupełnioną wiedzą z obszaru nauk technicznych związaną z funkcjonowaniem systemów produkcyjnych oraz zastosowaniami technik informacyjnych. Umiejętności inżynierskie absolwenta studiów charakteryzują się stosowaniem metod projektowych do rozwiązywania problemów z wykorzystywaniem nowoczesnych technik informacyjnych. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej a także dają podstawy do znalezienia zatrudnienia w charakterze analityka i projektanta systemów zarządzania. Poza tym pozwala na znalezienie zatrudnienia na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niekomercyjnych. Absolwent studiów zna język obcy (angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania w tym języku. Absolwent jest przygotowany do podjęcia dalszych studiów oraz posiada umiejętność samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie inżynierskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

opinie (1)

 • glock
  ocena

  ekonomia na tym wydziale jest mocno przeciętna, wykładowcy mało pomocni, odklepują to co muszą, przez co nikomu nic się nie chce

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry