• ANALITYKA GOSPODARCZA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Analityka gospodarcza
   Absolwent studiów I stopnia kierunku Analityka gospodarcza ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych, w kontekście: funkcjonowania podmiotów gospodarczych, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego, norm prawnych i etycznych funkcjonowania struktur gospodarczych i społecznych oraz procesów finansowych współczesnego rynku. Ma teoretyczne podstawy zasad opisywania zjawisk ekonomicznych i finansowych, pozyskiwania i gromadzenia danych oraz  zastosowania metod ilościowych do ich analizy i interpretacji, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Potrafi w praktyczny sposób: identyfikować i opisywać procesy gospodarcze, pozyskiwać i gromadzić potrzebne dane i na ich podstawie, stosując metody ilościowe, określać zależności przyczynowo-skutkowe, pozwalające na rozwiązywanie konkretnych problemów. Dobiera i wykorzystuje właściwe metody matematyczne i narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnych problemów. Posiada umiejętność pracy w multidyscyplinarnych zespołach. Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.
   Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia jest przygotowana do wykonywania podstawowych prac zawodowych w instytucjach finansowych, usługowych w sektorze przedsiębiorstw, bankowym, ubezpieczeniowym, w działalności analitycznej i doradczej. Zdobyte kompetencje w zakresie organizacji pracy, obsługi specjalistycznego oprogramowania wspomagającego wnioskowanie i podejmowanie decyzji, dają również możliwości samodzielnej pracy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • EUROPEISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Europeistyka
   Absolwent studiów I stopnia Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii kierunku europeistyka uzyskuje tytuł zawodowy licencjata z możliwością kontynuowania nauki na studiach II stopnia i zdobycia tytułu  magistra. Absolwent kierunku europeistyka posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności analizowania, formułowania  własnych opinii i w podstawowym zakresie prognozowania: zjawisk i procesów z uwzględnieniem ich prawnych i kulturowych uwarunkowań w Europie na poziomie lokalnym, państwowym, regionalnym i w skali globalnej. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania i interpretowania społeczno-politycznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań integracji europejskiej z uwzględnieniem obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów politycznych, prawnych, społecznych i ekonomicznych występujących w różnych organizacjach funkcjonujących w Europie, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej między innymi dzięki umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych i administrowania programami unijnymi, kompetencjom społecznym niezbędnym w pracy zespołowej i indywidualnym rozwoju oraz umiejętności komunikacji w języku polskim i dwóch językach obcych, w tym w jednym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
   Absolwent kierunku europeistyka jest lepiej przygotowany do pracy zawodowej dzięki poszerzonej wiedzy i umiejętnościom związanym ze specjalnościami kształcenia tj. biznes na rynku europejskim, kultura i komunikacja społeczna w Europie oraz administracja samorządowa. Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia jest przygotowana do wykonywania podstawowych zadań w pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej, instytucji i organizacji krajowych oraz międzynarodowych, instytucji UE, przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i Unii Europejskiej, instytucji i organizacji kulturalnych, wydawnictw i mass mediów, organizacji pozarządowych oraz edukacji w zmieniającym się otoczeniu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Zarządzanie
   Studia prowadzone w języku angielskim. Absolwent studiów licencjackich uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji; rozszerzoną uzupełnioną wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, metod badawczych, globalnej problematyki ekologicznej, zarządzania międzynarodowego oraz zagadnień historii i kultury polskiej. Absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności:
   • zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi organizacji;
   • analizowania, projektowania, organizowania, doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie;
   • zarządzania projektami i opracowywania ich dokumentacji;
   • identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych;
   • sprawnego komunikowania się, także przy pomocy elektronicznych
   • środków komunikacji i prezentacji multimedialnych;
   • pracy zespołowej.
   Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej a także dają podstawy do znalezienia zatrudnienia w charakterze analityka i projektanta systemów zarządzania. Poza tym pozwala na znalezienie zatrudnienia na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niekomercyjnych. Absolwenci uzyskują dobrą znajomość funkcjonowania polskiej gospodarki co daje im duże możliwości znalezienia pracy w chińskich firmach działających na polskim rynku. Absolwent studiów zna język obcy (angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania w tym języku. Absolwent posiada znajomość języka chińskiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Zarządzanie inżynierskie
   Absolwent studiów uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji; uzupełnioną wiedzą z obszaru nauk technicznych związaną z funkcjonowaniem systemów produkcyjnych oraz zastosowaniami technik informacyjnych. Umiejętności inżynierskie absolwenta studiów charakteryzują się stosowaniem metod projektowych do rozwiązywania problemów z wykorzystywaniem nowoczesnych technik informacyjnych. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej a także dają podstawy do znalezienia zatrudnienia w charakterze analityka i projektanta systemów zarządzania. Poza tym pozwala na znalezienie zatrudnienia na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niekomercyjnych. Absolwent studiów zna język obcy (angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania w tym języku. Absolwent jest przygotowany do podjęcia dalszych studiów oraz posiada umiejętność samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie inżynierskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • EKONOMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Ekonomia
   Na studiach wnikliwie przyglądamy się stosunkom międzynarodowym, lokalnym uwarunkowaniom, ludzkim skłonnościom i wszystkiemu temu, co wpływa na ciągły brak harmonii między ludzkimi potrzebami a ograniczonymi zasobami. Zajmujemy się analizą danych liczbowych, które znajdują odzwierciedlenie bezpośrednio w naszym codziennym życiu. Absolwent po studiach może szukać zatrudnienia jako analityk ekonomiczny lub doradca inwestycyjny. Odnajdzie się także w działach finansowych wszelkich przedsiębiorstw, administaracji publicznej, ale także w instytucjach międzynarodowych i organizacjach pozarządowych.

opinie (1)

 • glock
  ocena

  ekonomia na tym wydziale jest mocno przeciętna, wykładowcy mało pomocni, odklepują to co muszą, przez co nikomu nic się nie chce

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ANALITYKA GOSPODARCZA
Specjalności: 
 • Analityk rynku
 • Analityk finansowy
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia społeczna
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia menadżerska
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE
Specjalności:
 • Inżynieria systemów produkcji
 • Inżynieria środowiska pracy
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu
 
Studia II stopnia:
ANALITYKA GOSPODARCZA
Specjalności:
 • Analityk biznesowy
 • Analityk makroekonomiczny
EUROPEISTYKA
Specjalności:
 • Biznes na rynku światowym
 • Administracja w UE
 • Finanse
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie organizacją
 • Nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach
 • Przedsiębiorczość i marketing
 • Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi
 • Small business economics and management
 • International management

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ANALITYKA GOSPODARCZA
Specjalności:
 • Analityk rynku
 • Analityk finansowy
ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE
Specjalności:
 • Inżynieria systemów produkcji
 • Inżynieria środowiska pracy
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu
 
Studia II stopnia:
ANALITYKA GOSPODARCZA
Specjalności:
 • Analityk biznesowy
 • Analityk makroekonomiczny
EUROPEISTYKA
Specjalności:
 • Biznes na rynku światowym
 • Administracja w UE
 • Finanse
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie organizacją
 • Nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach
 • Przedsiębiorczość i marketing
 • Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi