• BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Biologia
   Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne.  Na studiach I stopnia studenci odbywają 3-tygodniową praktykę zawodową. Studenci studiów II stopnia mogą wziąć udział w kursie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela. Studenci mają szansę rozwijania swoich zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy w studenckich kołach naukowych różnych specjalności. Mogą organizować konferencje naukowe oraz realizować ciekawe projekty, jak np. Noc Biologów, Dzień Mózgu czy Krwawy Piątek. W ramach współpracy między uczelniami studenci mogą realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.
   Absolwent będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, tj. w przemyśle, placówkach ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, medycznych, weterynaryjnych i naukowych, muzeach i wykopaliskach archeologicznych. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do nauczania biologii w gimnazjum oraz liceum. Absolwent będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOLOGIA MEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Biologia medyczna
   Celem kształcenia na kierunku Biologia medyczna jest zdobycie przez Absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Absolwent będzie potrafił stosować metody eksperymentalne w celu badania funkcji układu nerwowego, rozumiał molekularne i biochemiczne podstawy metod stosowanych w diagnostyce chorób, potrafił je zastosować oraz twórczo modyfikować. Będzie znał podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w studenckich kołach naukowych, realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.
   Absolwent specjalności Neurobiologia będzie mógł pracować w placówkach służby zdrowia, naukowo-badawczych, rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, ośrodkach terapii uzależnień, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji. Absolwent specjalności Diagnostyka molekularno-biochemiczna będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi ludzi lub zwierząt, analitykami i diagnostami medycznymi  w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych oraz pracy w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • WALORYZACJA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody
   Studia o profilu praktycznym, prowadzone z udziałem instytucji spoza uczelni. Głównym celem kształcenia jest nabycie umiejętności zawodowych w ramach praktyk realizowanych we współpracy z pracodawcami. Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii oraz znał metody ochrony różnorodności biologicznej. Będzie znał zagadnienia związane z ochroną środowiska abiotycznego, prawnymi aspektami ochrony przyrody, zasadami funkcjonowania europejskich sieci i programów ochrony przyrody oraz sposobami pozyskiwania funduszy na projekty środowiskowe. Absolwent będzie potrafił inwentaryzować zasoby przyrodnicze, zarządzać obszarami chronionymi i monitorować ich stan, wykonywać ekspertyzy środowiskowe oraz opracowywać waloryzacje przyrodnicze i plany ochrony.
   Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody oraz edukacją ekologiczną, w działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej. Będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą jako ekspert środowiskowy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia molekularna i komórkowa
 • Biotechnologia
 • Biologia roślin
 • Biologia zwierząt
 • Biologia człowieka
 • Ekologia
BIOLOGIA MEDYCZNA
Specjalności:
 • Neurobiologia
 • Diagnostyka biochemiczno-molekularna
 
Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia medyczna
 • Biologia molekularna
 • Biotechnologia roślin, grzybów i porostów
 • Embriologia i cytologia roślin
 • Ekologia roślin i ochrona przyrody
 • Ekologia zwierząt
 • Genetyka ewolucyjna
 • Hydrobiologia
 • Mikrobiologia
 • Neurofizjologia
 • Taksonomia i filogeografia
 • Toksykologia środowiska wodnego
 • Paleoekologia i archeobotanika
 • Parazytologia 
WALORYZACJA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia Molekularna
 • Biologia Eksperymentalna
 • Biologia Środowiskowa 
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA