• BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Biologia
   Absolwenci tego kierunku są przygotowani do wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a więc w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie. Absolwent może nauczać w szkole biologii i chemii po nabyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Biotechnologia
   Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w jednostkach naukowo- badawczych przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, paszowego, farmaceutycznego i kosmetycznego, w rolnictwie, w chemii gospodarczej, biopreparatyce oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagno- stycznych, a także w ochronie środowiska, w ramach rozwijającej się biotechnologii środowiskowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZOOTECHNIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Zootechnika
   Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej;w gospodarstwach rolnych, agroturystycznych i hodo- wlanych;w nadzorze hodowlanym;służbach inseminacyjnych i wete- rynaryjnych;w doradztwie rolniczym;w przedsię- biorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz w szkolnictwie. Absolwent może nauczać w szkole po nabyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • KYNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Kynologia
   Absolwent kierunku kynologia posiada wiedzę z zakresu nauk podstawowych, tj. anatomii, biochemii, fizjologii, mikrobiologii, genetyki zwierząt oraz rozumie ich rolę i znaczenie w procesie poznania budowy i funkcji życiowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psowatych. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu dobrostanu, żywienia, rozrodu, higieny oraz etologii i behawioru psów. Absolwent zna metody hodowlane stosowane w amatorskiej hodowli psów rasowych, zasady profilaktyki weterynaryjnej, udzielania pierwszej pomocy, podstawy rehabilitacji psów oraz regulacje prawne w chowie i hodowli psów. Zna objawy najważniejszych chorób, w tym zakaźnych i pasożytniczych oraz wad genetycznych i wrodzonych. Posiada podstawy psychologii psa, w tym organizacji socjalnej psów, zna przyczyny i rodzaje agresji psów. Zna zasady zapobiegania bezdomności psów. Absolwent kierunku zna organizacje i związki kynologiczne, potrafi zinterpretować przepisy i wzorce ras, zna i rozumie zasady organizacji wystaw i pokazów, regulaminy hodowli psów rasowych, regulaminy prób pracy i zawodów sportowych. Zna typy użytkowe psów oraz podstawy ich szkolenia oraz ekonomiczne aspekty amatorskiej hodowli psów rasowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Potrafi wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, w tym groomerskie oraz zaprezentować psa na wystawie i pokazie. Potrafi nauczyć psa podstawowych elementów z zakresu użytkowości oraz rozwiązać problemy wychowawcze. Posiada umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, podczas krycia, ciąży i porodu. Potrafi zastosować podstawowe narzędzia marketingowe, w tym stworzyć stronę WWW. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do otwarcia lub pracy w hotelu, ośrodka szkolenia  dla psów oraz salonu groomerskiego. Zna i rozumie etyczne aspekty chowu i hodowli psów rasowych. Absolwent posiada podstawy znajomości chowu i hodowli innych zwierząt udomowionych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kynologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kynologia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia
 • Bezpieczeństwo żywności
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia
ZOOTECHNIKA
Specjalności:
 • Zootechnika
 • Hodowla koni i jeździectwo
 • Pielęgniarstwo zwierząt
KYNOLOGIA
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia roślin
 • Biologia wód
 • Biologia zwierząt
 • Biologia molekularna i podstawy analityki
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia w produkcji roślinnej
 • Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
 • Bioinżynieria produkcji żywności
ZOOTECHNIKA
Specjalności:
 • Hodowla zwierząt gospodarskich
 • Ekologia i profilaktyka zwierząt
 • Hodowla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych
 • Agroturystyka
KYNOLOGIA

 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia
 • Bezpieczeństwo żywności
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia
ZOOTECHNIKA
Specjalności:
 • Zootechnika
 • Hodowla koni i jeździectwo
 • Pielęgniarstwo zwierząt
KYNOLOGIA
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia roślin
 • Biologia wód
 • Biologia zwierząt
 • Biologia molekularna i podstawy analityki
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia w produkcji roślinnej
 • Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
 • Bioinżynieria produkcji żywności
ZOOTECHNIKA
Specjalności:
 • Hodowla zwierząt gospodarskich
 • Ekologia i profilaktyka zwierząt
 • Hodowla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych
 • Agroturystyka
KYNOLOGIA