• FIZYKA MEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Fizyka medyczna
   Kształcenie studentów prowadzone jest przy ścisłej współpracy z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest ono ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego (ultradźwięki, mikrofale, RF, promieniowanie optyczne) w diagnostyce i terapii medycznej, jak również zastosowanie informatyki (imaging, systemy komputerowe) w medycynie. Program obejmuje ogólne przygotowanie z przedmiotów ścisłych i technicznych, wybranych przedmiotów medycznych oraz przedmiotów specjalistycznych takich jak dozymetria promieniowania jonizującego i niejonizującego, radiochemia i radiofarmakologia, medycyna nuklearna, grafika komputerowa (imaging), metody (systemy) komputerowe w medycynie, statystyka w medycynie i in. Umiejętności praktyczne studenci uzyskują w laboratoriach Wydziału oraz w Katedrach i Klinikach Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również w Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, a ponadto w czasie praktyk studenckich w laboratoriach jednostek służby zdrowia oraz instytutów naukowo-badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna produkcji jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • FIZYKA TECHNICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Fizyka techniczna
   Celem studiów jest:
   • Przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i elementów chemii oraz fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych niezbędnych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich w obszarze nauk technicznych i nauk ścisłych
   • Wyrobienie umiejętności planowania, realizacji i optymalizacji prostych zadań inżynierskich w obszarze nauk technicznych, z wykorzystaniem fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych
   • Przygotowanie absolwenta do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym
   Po ukończeniu studiów absolwent na podstawie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i elementów chemii oraz fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych potrafi zaplanować, zrealizować i zoptymalizować proste zadania inżynierskie w obszarze nauk technicznych. Posiada również podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zadań z obszaru nauk ścisłych. W kształceniu szczególna uwaga położona jest na opanowanie najważniejszych umiejętności typowych dla fizyki technicznej, a więc analizy procesów, dostrzegania fizycznych zasad nimi rządzących, wykonywania pomiarów i ich analizy, modelowania zjawisk i procesów, jak również umiejętności ciągłego poszerzania zdobytej wiedzy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA STOSOWANA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka stosowana
   Celem studiów jest:
   • Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych tj. z matematyki i fizyki oraz z zakresu nauk technicznych tj. informatyki i elektroniki
   • Wyrobienie u studenta umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania komputerowego, praktycznego wykorzystania narzędzi służących do tworzenia aplikacji multimedialnych i internetowych oraz do cyfrowej obróbki grafiki, wykorzystania metod obliczeniowych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
   • Przygotowanie studenta do samodzielnej i zespołowej pracy w szeroko rozumianym sektorze informatycznym.
   Po ukończeniu studiów, absolwent kierunku Informatyka Stosowana posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych tj. matematyki, fizyki, informatyki i elektroniki. Dysponuje wiedzą z zakresu budowy i działania narzędzi programistycznych, a także technik i technologii informatycznych oraz posiada umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy inżynierskie. Potrafi pracować w zespole wieloosobowym. Analizując wymagania stawiane osobom aplikującym o pracę w firmach z sektora informatycznego, łatwo zauważyć, że pracodawcy wymagają od swoich przyszłych pracowników nie tylko znajomości najnowszych metod, technik i technologii informatycznych, ale przede wszystkim umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZYKA MEDYCZNA
FIZYKA TECHNICZNA
INFORMATYKA STOSOWANA
 
Studia II stopnia:
FIZYKA MEDYCZNA
Specjalności:
 • Dozymetria i elektronika w medycynie
 • Techniki obrazowania i biometria
FIZYKA TECHNICZNA
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Modelowanie i analiza danych
 • Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
 • Computer Methods in Science and Technology (specjalność prowadzona w j. angielskim)
INŻYNIERIA OBLICZENIOWA
Specjalności:
 • Inżynieria obliczeniowa w nauce

Podyplomowe

FIZYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI
MATEMATYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI
CHEMIA Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA
INFORMATYKA W SZKOLE
PRZYRODA
TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

Doktoranckie

FIZYKA