• FIZYKA MEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Fizyka medyczna
   Kształcenie studentów prowadzone jest przy ścisłej współpracy z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest ono ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego (ultradźwięki, mikrofale, RF, promieniowanie optyczne) w diagnostyce i terapii medycznej, jak również zastosowanie informatyki (imaging, systemy komputerowe) w medycynie. Program obejmuje ogólne przygotowanie z przedmiotów ścisłych i technicznych, wybranych przedmiotów medycznych oraz przedmiotów specjalistycznych takich jak dozymetria promieniowania jonizującego i niejonizującego, radiochemia i radiofarmakologia, medycyna nuklearna, grafika komputerowa (imaging), metody (systemy) komputerowe w medycynie, statystyka w medycynie i in. Umiejętności praktyczne studenci uzyskują w laboratoriach Wydziału oraz w Katedrach i Klinikach Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również w Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, a ponadto w czasie praktyk studenckich w laboratoriach jednostek służby zdrowia oraz instytutów naukowo-badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna produkcji jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • FIZYKA TECHNICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Fizyka techniczna
   Celem studiów jest:
   • Przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i elementów chemii oraz fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych niezbędnych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich w obszarze nauk technicznych i nauk ścisłych
   • Wyrobienie umiejętności planowania, realizacji i optymalizacji prostych zadań inżynierskich w obszarze nauk technicznych, z wykorzystaniem fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych
   • Przygotowanie absolwenta do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym
   Po ukończeniu studiów absolwent na podstawie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i elementów chemii oraz fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych potrafi zaplanować, zrealizować i zoptymalizować proste zadania inżynierskie w obszarze nauk technicznych. Posiada również podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zadań z obszaru nauk ścisłych. W kształceniu szczególna uwaga położona jest na opanowanie najważniejszych umiejętności typowych dla fizyki technicznej, a więc analizy procesów, dostrzegania fizycznych zasad nimi rządzących, wykonywania pomiarów i ich analizy, modelowania zjawisk i procesów, jak również umiejętności ciągłego poszerzania zdobytej wiedzy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA STOSOWANA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka stosowana
   Celem studiów jest:
   • Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych tj. z matematyki i fizyki oraz z zakresu nauk technicznych tj. informatyki i elektroniki
   • Wyrobienie u studenta umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania komputerowego, praktycznego wykorzystania narzędzi służących do tworzenia aplikacji multimedialnych i internetowych oraz do cyfrowej obróbki grafiki, wykorzystania metod obliczeniowych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
   • Przygotowanie studenta do samodzielnej i zespołowej pracy w szeroko rozumianym sektorze informatycznym.
   Po ukończeniu studiów, absolwent kierunku Informatyka Stosowana posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych tj. matematyki, fizyki, informatyki i elektroniki. Dysponuje wiedzą z zakresu budowy i działania narzędzi programistycznych, a także technik i technologii informatycznych oraz posiada umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy inżynierskie. Potrafi pracować w zespole wieloosobowym. Analizując wymagania stawiane osobom aplikującym o pracę w firmach z sektora informatycznego, łatwo zauważyć, że pracodawcy wymagają od swoich przyszłych pracowników nie tylko znajomości najnowszych metod, technik i technologii informatycznych, ale przede wszystkim umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • FIZYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Fizyka z elementami Informatyki
   Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania fizyki z astronomią na poziomie szkoły średniej (gimnazjum i liceum) oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania fizyki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni fizycznej i wykorzystania doświadczeń fizycznych w procesie nauczania.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • MATEMATYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Matematyka z elementami Informatyki
   Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły średniej i podstawowej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki, zapozna się z możliwościami stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych, a w szczególności z elementami matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Chemia z elementami ochrony środowiska
   Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do nauczania chemii na poziomie szkoły średniej (gimnazjum i liceum) oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni chemicznej i wykorzystania doświadczeń chemicznych w procesie nauczania.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Informatyka w szkole
   Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do nauczania informatyki w szkole podstawowej i średniej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawowa wiedzę z zakresu metodyki nauczania informatyki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do podjęcia współpracy w zakresie obsługi informatycznej działalności dydaktycznej i administracyjnej prowadzonej w szkole.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Technika z elementami Informatyki
   Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do nauczania techniki z elementami wychowania komunikacyjnego na poziomie szkoły ogólnokształcącej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania techniki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni technicznej i wykorzystania pokazów zjawisk przyrodniczych w procesie nauczania.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • PRZYRODA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Przyroda
   Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania przedmiotu przyroda zarówno w liceum, jak i szkołach niższego szczebla, oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej pozwalając na prowadzenie zajęć zapewniających różnorodność wątków tematycznych, ich interdyscyplinarność i aktualność naukową zgodnie z zaleceniami podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania przyrody oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do przekazywania uczniom przekrojowej wiedzy z różnych dziedzin, zapoznania ich z metodami badawczymi wykorzystywanymi w naukach przyrodniczych oraz wykorzystania zaplecza doświadczalnego w procesie nauczania.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZYKA MEDYCZNA
FIZYKA TECHNICZNA
INFORMATYKA STOSOWANA
 
Studia II stopnia:
FIZYKA MEDYCZNA
Specjalności:
 • Dozymetria i elektronika w medycynie
 • Techniki obrazowania i biometria
FIZYKA TECHNICZNA
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Modelowanie i analiza danych
 • Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
 • Computer Methods in Science and Technology (specjalność prowadzona w j. angielskim)
INŻYNIERIA OBLICZENIOWA
Specjalności:
 • Inżynieria obliczeniowa w nauce

Podyplomowe

FIZYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI
MATEMATYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI
CHEMIA Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA
INFORMATYKA W SZKOLE
PRZYRODA
TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

Doktoranckie

FIZYKA