paw. D-10, pok. 327-328

T: +48 12 617 29 53

F: +48 12 634 00 10

E: sekretariat@fis.agh.edu.pl

www.fis.agh.edu.pl

paw. D-10, pok. 327-328

T: +48 12 617 29 53

F: +48 12 634 00 10

E: sekretariat@fis.agh.edu.pl

www.fis.agh.edu.pl

 • FIZYKA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Fizyka medyczna
  Kształcenie studentów prowadzone jest przy ścisłej współpracy z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest ono ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego (ultradźwięki, mikrofale, RF, promieniowanie optyczne) w diagnostyce i terapii medycznej, jak również zastosowanie informatyki (imaging, systemy komputerowe) w medycynie. Program obejmuje ogólne przygotowanie z przedmiotów ścisłych i technicznych, wybranych przedmiotów medycznych oraz przedmiotów specjalistycznych takich jak dozymetria promieniowania jonizującego i niejonizującego, radiochemia i radiofarmakologia, medycyna nuklearna, grafika komputerowa (imaging), metody (systemy) komputerowe w medycynie, statystyka w medycynie i in. Umiejętności praktyczne studenci uzyskują w laboratoriach Wydziału oraz w Katedrach i Klinikach Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również w Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, a ponadto w czasie praktyk studenckich w laboratoriach jednostek służby zdrowia oraz instytutów naukowo-badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna produkcji jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Fizyka techniczna
  Celem studiów jest:
  • Przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i elementów chemii oraz fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych niezbędnych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich w obszarze nauk technicznych i nauk ścisłych
  • Wyrobienie umiejętności planowania, realizacji i optymalizacji prostych zadań inżynierskich w obszarze nauk technicznych, z wykorzystaniem fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych
  • Przygotowanie absolwenta do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym
  Po ukończeniu studiów absolwent na podstawie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i elementów chemii oraz fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych potrafi zaplanować, zrealizować i zoptymalizować proste zadania inżynierskie w obszarze nauk technicznych. Posiada również podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zadań z obszaru nauk ścisłych. W kształceniu szczególna uwaga położona jest na opanowanie najważniejszych umiejętności typowych dla fizyki technicznej, a więc analizy procesów, dostrzegania fizycznych zasad nimi rządzących, wykonywania pomiarów i ich analizy, modelowania zjawisk i procesów, jak również umiejętności ciągłego poszerzania zdobytej wiedzy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka stosowana
  Celem studiów jest:
  • Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych tj. z matematyki i fizyki oraz z zakresu nauk technicznych tj. informatyki i elektroniki
  • Wyrobienie u studenta umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania komputerowego, praktycznego wykorzystania narzędzi służących do tworzenia aplikacji multimedialnych i internetowych oraz do cyfrowej obróbki grafiki, wykorzystania metod obliczeniowych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
  • Przygotowanie studenta do samodzielnej i zespołowej pracy w szeroko rozumianym sektorze informatycznym.
  Po ukończeniu studiów, absolwent kierunku Informatyka Stosowana posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych tj. matematyki, fizyki, informatyki i elektroniki. Dysponuje wiedzą z zakresu budowy i działania narzędzi programistycznych, a także technik i technologii informatycznych oraz posiada umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy inżynierskie. Potrafi pracować w zespole wieloosobowym. Analizując wymagania stawiane osobom aplikującym o pracę w firmach z sektora informatycznego, łatwo zauważyć, że pracodawcy wymagają od swoich przyszłych pracowników nie tylko znajomości najnowszych metod, technik i technologii informatycznych, ale przede wszystkim umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry