• ARCHITEKTURA I URBANISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Architektura i urbanistyka
   Absolwent kierunku Architektura i urbanistyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może szukać zatrudnienia w:
   • biurach projektowych,
   • wykonawstwie i nadzorze architektoniczno- budowlanym,
   • organac jednostek samorządowych i państwowych w zakresie architektury, urbanistyki oraz ochrony konserwatorskiej,
   • pracy badawczo-naukowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   Kandydaci dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunku architektura i urbanistyka składa się z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku  – sprawdzenia wyobraźni przestrzennej.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BUDOWNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Budownictwo
   Perspektywy zatrudnienia:
   • biura projektowe,
   • przedsiębiorstwa wykonawcze i eksploatacyjne z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego i drogowego,
   • zarządzanie procesami budowlanymi oraz wprowadzanie nowoczesnych metod projektowania i organizacji pracy
   • w budownictwie,
   • placówki naukowo-badawcze,
   • służby inwestycyjne,
   • przygotowanie produkcji,
   • przedsiębiorstwa remontowe.
   Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Absolwenci tych studiów mogą podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo na dowolnej specjalności. Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BUDOWNICTWO - INŻYNIER EUROPEJSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Budownictwo - inżynier europejski
   Jest to jedyna specjalność wybierana przed rozpoczęciem studiów I stopnia. Studia prowadzone przy współpracy siedmiu uczelni: Hanze University w Groningen (Holandia), Fachhochschule Oldenburg (Niemcy), Halmstad University (Szwecja), JADE Hochschule, Wilhelmshaven, OLDENBURG, Elsfleth (Niemcy), Hanzehogeschool GRONINGEN (Holandia), Hägskolan HALMSTAD (Szwecja) oraz Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w ramach programu European Civil Engineering Management (ECEM).  Studenci mają możliwość wyjazdu na 3 semestry studiów za granicę (w tym dwa semestry tematyczne oraz jeden semestr praktyk). Studenci, którzy nie wyjadą na część zagraniczną studiów odbywają zajęcia w kraju w języku angielskim (2 semestry). Istnieje możliwość uzyskania dyplomu uczelni zagranicznej.
   Możliwości zatrudnienia:
   • krajowe i zagraniczne biura projektowe oraz przedsiębiorstwa wykonawcze i eksploatacyjne,
   • zarządzanie procesami budowlanymi oraz wprowadzanie nowoczesnych metod organizacji pracy w budownictwie,
   • placówki naukowo-badawcze,
   • przygotowanie produkcji,
   • przedsiębiorstwa remontowe,
   • jednostki zarządzające substancją budowlaną,
   • służby inwestycyjne.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo - inżynier europejski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Inżynieria środowiska
   Możliwości zatrudnienia:
   • biura projektowe,
   • firmy wykonawcze z branży wodociągowej, sanitarnej, ogrzewnictwa i wentylacji, instalacji wewnętrznych, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, gospodarka odpadami,
   • przedsiębiorstwa zajmujące się systemami zabezpieczeń obiektów technicznych, niekonwencjonalnymi źródłami energii czy ochroną środowiska.
   Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, a absolwenci studiów drugiego stopnia - o uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • WZORNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Wzornictwo
   Praca projektowa w zakresie form przemysłowych poczynając od przedmiotów codziennego użytku aż po kształtowanie prototypów specjalnego przeznaczenia. Absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, prototypowania i wytwarzania przedmiotów oraz urządzeń w krótkich seriach, opracowania sposobów komunikacji wizualnej i reklamy, wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby. Opanują podstawowy zakres wiedzy dotyczącej anatomii, antropometrii, ergonomii, psychofizjologii widzenia oraz ochrony własności intelektualnej;posiądą umiejętności w zakresie tworzenia dwu- i trójwymiarowych struktur wizualnych oraz wiedzę z zakresu procesów i struktur przyrodniczych. Ponadto spełnienie celów kształcenia na Kierunku Wzornictwo jest związane z:
   • opanowaniem wiedzy o technice i technologii wytwarzania przedmiotów codziennego użytku poczynając od projektu, przez prototypowanie, a na finalnym wyrobie kończąc,
   • opanowaniem umiejętności tworzenia form komunikacji wizualnej, tj. znaków graficznych, opakowań i innych sposobów przekazu informacji wizualnej,
   • umiejętnością plastycznego przedstawienia idei w postaci rysunków odręcznych lub projektu wykonanego za pomocą programów komputerowych do wspomagania projektowania, modeli oraz prezentacji multimedialnych,
   • znajomością podstaw rysunku technicznego,
   • opanowaniem wiedzy z zakresu historii wzornictwa, kultury i sztuki.
   Absolwenci będą przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania form przemysłowych i projektowania komunikacji wizualnej w jednostkach projektowych lub projektowo-wykonawczych, w agencjach reklamowych, drukarniach i wydawnictwach. Absolwenci będą znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiądą niezbędny zasób fachowego słownictwa z zakresu kierunku studiów. W trakcie trwania studiów I stopnia stacjonarnych student odbywa praktyki w zakresie:
   • rysunku i malarstwa (dwutygodniowy plener po IV semestrze),
   • projektowania form przemysłowych i komunikacji wizualnej (czterotygodniowa praktyka zawodowa po VI semestrze).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   Kandydaci dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Sprawdzian umiejętności plastycznych składa się z dwóch części: modelowania z rysunkiem odręcznym oraz przeglądu prac przygotowanych przez kandydata wraz z rozmową kwalifikacyjną.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
   Absolwent:
   • ma wiedzę z wybranych działów nauk ścisłych służącą do rozwiązywania problemów projektowych (matematyka, mechanika budowli, konstrukcje budowlane)
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
   • potrafi scharakteryzować materiały stosowane w architekturze wnętrz i jej bezpośredniego otoczenia pod względem ich podstawowych cech technologicznych i możliwości zastosowania w projektowaniu
   • zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
   • zna zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, potrafi go odczytać i poddawać obróbce z wykorzystaniem techniki komputerowej
   • ma podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych
   • posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
   • posiada wyrobioną wrażliwość plastyczną i wiedzę z zakresu teorii estetycznych
   • ma wiedzę o kolorze i barwie, rozumie ich znaczenie dla kompozycji oraz ich wpływ na percepcję formy
   • zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
   • ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich otoczenia
   • zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów
   • zna w zakresie podstawowym wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie
   • zna w zakresie podstawowym ekologiczne uwarunkowania projektowania (idea zrównoważonego rozwoju)
   • zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
   • ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych we wnętrzach architektonicznych i urbanistycznych
   • zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania otoczenia
   • zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia
   • posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
   • ma elementarną wiedzę w zakresie etyki zawodowej
   • posiada podstawową wiedzę w zakresie fotografii i komunikacji wizualnej
   • zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie
   • zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
   • ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
   • zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
   • zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
   • zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
   • rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
BUDOWNICTWO - INŻYNIER EUROPEJSKI
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
WZORNICTWO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
WZORNICTWO
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA