• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Architektura krajobrazu
   Absolwent może szukać zatrudnienia:
   • w biurach projektowych i pracowniach architektonicznych,
   • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
   • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
   • w placówkach związanych z ochroną i kształtowa- niem środowiska przyrodniczego,
   • w placówkach naukowo-badawczych,
   • w szkolnictwie,
   • we własnych firmach projektowych lub konserwatorskich,
   • w pracowniach konserwacji zabytków.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata
   Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek architektura krajobrazu dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Składa się on z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku – sprawdzenia wyobraźni przestrzennej.
    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Absolwent może szukać zatrudnienia:
   • w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, a zwłaszcza w wydziałach urbanistyki, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, architektury, infrastruktury,
   • w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
   • w organizacjach pozarządowych,
   • w agencjach rozwoju,
   • w agencjach nieruchomości,
   • w firmach konsultingowych,
   • w innych firmach otoczenia biznesu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Ochrona środowiska
   Absolwent może szukać zatrudnienia:
   • w państwowych i terenowych służbach ochrony środowiska,
   • w organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta,
   • w przedsiębiorstwach na stanowisku specjalista ochrony środowiska,
   • w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografią ,
   • w stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód,
   • w towarzystwach przyrodniczych i przyjaciół zwierząt,
   • w szkolnictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Odnawialne źródła energii
   Absolwent może szukać zatrudnienia:
   • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych,
   • w przedsiębiorstwach wytwarzających biopaliwa,
   • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i pozyskiwaniem biomasy oraz jej obrotem,
   • w administracji rządowej i samorządowej,
   • w doradztwie związanym z wdrażaniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz jej wykorzystaniem,
   • w handlu związanym ze sprzedażą urządzeń stosowanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
   • w usługach związanych z eksploatacją urządzeń stosowanych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
   • w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia dla potrzeb sektora odnawialnych źródeł energii,
   • w szkolnictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OGRODNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Ogrodnictwo
   Absolwent może szukać zatrudnienia:
   • w produkcji ogrodniczej,
   • w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni,
   • w administracji,
   • w usługach i doradztwie ogrodniczym,
   • w przemyśle przetwórczym owoców i warzyw,
   • w szkolnictwie
   • w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa ogrodniczego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ogrodnictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Rolnictwo
   Absolwent może szukać zatrudnienia:
   • w kierowaniu produkcją roślinną i zwierzęcą,
   • w gospodarstwach,
   • w doradztwie rolniczym państwowym i prywatnym
   • w przemyśle rolno-spożywczym,
   • w stacjach kwarantanny i ochrony roślin,
   • w stacjach hodowli roślin,
   • w stacjach oceny odmian,
   • w wycenie ziemi i nieruchomości,
   • w związkach branżowych i stowarzyszeniach producentów,
   • w organizacjach ekologicznych,
   • w służbach celnych,
   • w towarzystwach ubezpieczeniowych,
   • w samorządach,
   • w szkolnictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Technika rolnicza i leśna
   Absolwent może szukać:
   • prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego
   • praca w przedsiębiorstwach rolniczych zajmujących się produkcją roślinną lub zwierzęcą
   • praca w przedsiębiorstwach projektujących i produkujących narzędzia i maszyny rolnicze, sadownicze, ogrodnicze, komunalne i leśne
   • praca w przedsiębiorstwach sprzedających, serwisujących i naprawiających sprzęt techniczny z zakresu szeroko rozumianej techniki rolniczej i leśnej
   • praca w jednostkach usługowych lub doradczych w obszarze rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa
   • praca w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna i logistyczna
   • praca ośrodkach badawczych lub szkolnictwie zawodowym
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MEDYCYNA ROŚLIN Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Medycyna roślin
   Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą, techniczną, informatyczną i ekonomiczną bazującą na najnowszych osiągnięciach z zakresu fitopatologii, entomologii stosowanej, fizjologii i produkcji roślin oraz genetyki. Posiada kwalifikacje i umiejętności obejmujące: ocenę zdrowotności roślin, diagnostykę chorób i szkodników roślin, najnowsze metody leczenia roślin oraz doradztwo i ekspertyzy w tym zakresie.
   Absolwent może pracować w firmach zajmujących się doradztwem i szkoleniami z zakresu integrowanej ochrony roślin w rolnictwie i ogrodnictwie, na terenach zieleni oraz w służbach fitosanitarnych. Praca w firmach rolniczych i ogrodniczych oraz w jednostkach zajmujących się zakładaniem, pielęgnacją i ochroną zieleni miejskiej. Kompleksowe utrzymanie zieleni w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej i komercyjnych. Praca w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin, w instytucjach państwowych nadzorujących system integrowanej ochrony roślin oraz w jednostkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Medycyna roślin brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Geoinformatyka
 • Obszary wrażliwe
OCHRONA ŚRODOWISKA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
OGRODNICTWO
Specjalności:
 • Horiterapia i dekoracje roślinne
 • Zielarstwo
ROLNICTWO
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
MEDYCYNA ROŚLIN
 
Studia II stopnia:
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ochrona przyrody
 • Ocena stanu i zagrożeń środowiska
 • Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
OGRODNICTWO
Specjalność:
 • Zrównoważona produkcja roślinna
ROLNICTWO
Specjalności:
 • Doradztwo w agroturyźmie
 • Doradztwo rolnicze
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
Specjalności:
 • Technika w rolnictwie leśnictwie i ochronie środowiska
 • Informatyka i doradztwo w technice rolniczej i leśnej

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Geoinformatyka
 • Obszary wrażliwe
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ochrona przyrody
 • Ocena stanu i zagrożeń środowiska
 • Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
OGRODNICTWO
Specjalności:
 • Horiterapia i dekoracje roślinne
 • Zielarstwo
ROLNICTWO
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGRODNICTWO
Specjalności:
 • Produkcja owoców, warzyw i ziół
 • Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
ROLNICTWO
Specjalności:
 • Doradztwo w agroturyźmie
 • Doradztwo rolnicze
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
Specjalności:
 • Technika w rolnictwie leśnictwie i ochronie środowiska
 • Informatyka i doradztwo w technice rolniczej i leśnej