• BUDOWA JACHTÓW REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Budowa jachtów
   Studia na kierunku Budowa jachtów to oferta skierowana do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych. Studiując Budowę jachtów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie  budowy jachtów i innych małych jednostek pływających (wycieczkowych, sportowych, rekreacyjnych, portowych) w zakresie między innymi: projektowania jachtów żaglowych i motorowych oraz innych małych jednostek pływających, teorii jachtów i żeglowania, projektowania żagli i takielunku, projektowania architektonicznego i wyposażenia wnętrz, projektowania napędu jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych, metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości jachtów, materiałów stosowanych w budowie jachtów i innych jednostek pływających, przygotowania materiałów polimerowych i wykonywania konstrukcji kompozytowych, technologii budowy kadłubów z kompozytów polimerowych, przygotowania formy i wykonania kadłuba jachtu z żywic polimerowych, z ochrony i zabezpieczenia powierzchni kadłubów jachtów, organizowania produkcji i prowadzenia małych firm budujących jachty, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych. Do współpracy w prowadzeniu studiów oraz wygłoszenia specjalistycznych wykładów zaproszono osoby z przemysłu: uznanych projektantów i konstruktorów, specjalistów od żagli i wyposażenia, a także znanych żeglarzy.   Studia na kierunku Budowa jachtów prowadzone są na pierwszym stopniu i mają charakter stacjonarny.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budowa jachtów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
   Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem zespołów ludzkich, obiektów technicznym oraz środowiska w których te systemy są eksploatowane.  W trakcie studiów na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa uzyskasz wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu rozpoznawania i oceny zagrożeń, planowania i organizacji akcji ratowniczych, oceny ryzyka oraz planowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa.
   Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa znajdzie zatrudnienie w jednostkach związanych z funkcjonowaniem służb ratownictwa, systemami bezpieczeństwa obiektów technicznych i ludności, systemami i służbami prewencji i ochrony przed różnorodnymi czynnikami zagrożeń. Powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę i ratowanie życia ludzi, eliminację zagrożeń i ograniczenie skutków katastrof i awarii. Będzie przygotowany do pracy w sektorach gospodarki zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów zabezpieczeń technicznych i systemów monitorowania i zwalczania różnorodnych zagrożeń. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów na drugim stopniu (magisterskich) na tym samym kierunku lub pokrewnych kierunkach technicznych (np. oceanotechnika, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, transport).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

  • OCEANOTECHNIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Oceanotechnika
   Studia na kierunku Oceanotechnika to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką związaną z konstruowaniem i budową jednostek pływających oraz obiektów offshore.  Studiując kierunek Oceanotechnika  uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego (statki, platformy wiertnicze, pojazdy podwodne itd), głównie do transportu, rybołówstwa, przemysłu wydobywczego oraz turystyki, rekreacji i sportu.
   W zależności od ukończonej specjalności, absolwenci są przygotowani do zatrudnienia na stanowiskach konstruktorów i technologów w biurach projektowych oraz zakładach wytwarzających i remontujących wielkogabarytowe konstrukcje stalowe (w szczególności z gałęzi przemysłu okrętowego oraz offshore), a także w działach technicznych przedsiębiorstw żeglugowych, w zakładach produkujących maszyny okrętowe, firmach dokonujących napraw na statkach w portach i na morzu, a także jako członkowie załóg pływających statków morskich i śródlądowych. Absolwenci przygotowani są także do pracy w portach morskich i śródlądowych, instytucjach i ośrodkach związanych z techniką morską, ochroną środowiska i transportem.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oceanotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Oceanotechnika jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TRANSPORT REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Transport
   Studia na kierunku Transport to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką szeroko pojętego transportu, logistyki i spedycji. Studiując kierunek Transport uzyskasz wiedzę i umiejętności dotyczące przemieszczania ludzi i ładunków przy użyciu współczesnych środków technicznych. Wiedza ta obejmuje między innymi: logistykę, techniki i środki transportu, inżynierię ruchu, spedycję oraz bepieczeństwo transportu.
   Absolwenci kierunku Transport uzyskują przygotowanie do prowadzenia prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe oraz ładunki (w tym skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa). W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw, elektrowniach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Chłodnictwo i klimatyzacja
   Utworzony w roku akademickim 2015/2016 kierunek studiów Chłodnictwo i klimatyzacja jest unikalnym w skali kraju kierunkiem. Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych,  klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego, technicznego i inżynierskiego absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji, m.in.: chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła. Nabyta przez studenta wiedza dotyczy:
   • teorii obiegów chłodniczych, kriogenicznych i pomp ciepła,
   • właściwości powietrza wilgotnego (procesy nawilżania, osuszania, chłodzenia i ogrzewania),
   • eksploatacji chłodni portowych, lądowych oraz innych małych komór przechowalniczych,
   • projektowania i eksploatacji łańcucha chłodniczego produktów żywnościowych,
   • projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów klimatyzacji obiektów pasywnych i energooszczędnych,
   • projektowania i eksploatacji pomp ciepła: powietrznych, wodnych i gruntowych,
   • metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości powietrza, procesów chłodzenia, grzania, nawilżanie i osuszania, stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji,
   • projektowania termoelektrycznych urządzeń chłodniczych i pomp ciepła,
   • projektowania i eksploatacji systemów kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych do zasilania urządzeń chłodniczych i pomp ciepła,
   • eksploatacji systemów transportu i przechowywania skroplonych gazów,
   • poszukiwania i/lub opracowania  innowacyjnych energooszczędnych, rozwiązań w chłodnictwie i klimatyzacji,
   • organizowania produkcji i prowadzenia małych firm serwisowych w obszarze chłodnictwa , pomp ciepła i klimatyzacji,
   • prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją chłodni, systemów klimatyzacji.
   Studia przygotowują również studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Studia mają charakter studiów technicznych, trwają siedem semestrów. Absolwent kierunku Chłodnictwo i klimatyzacjaposiada wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyka, fizyka, chemia), nauk ogólno-technicznych oraz wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla projektowania i budowy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Wiedza specjalistyczna obejmuje: zagadnienia: budowy i eksploatacji obiektów chłodniczych i klimatyzowanych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w warunkach morskich i lądowych oraz ekonomii, organizacji produkcji i marketingu, a także opracowanie nowoczesnych rozwiązań skojarzonych systemów grzewczo- chłodzących. W obszarze kwalifikacji i umiejętności absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych oraz budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Prace te będzie prowadził w oparciu o wiedzę dotyczącą komputerowych metod projektowania urządzeń chłodniczych, komór z modyfikowaną i kontrolowaną atmosferą, pomp ciepła i systemów klimatyzacji,  a także w oparciu o wiedzę dotyczącą parametrów środowiska atmosferycznego (meteorologię), w którym urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i systemy klimatyzacji będą eksploatowane.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Kazik
  ocena

  Oceanotechnika gwarantuje pracę w zawodzie projektanta statków. Można robić w Polsce i w sumie gdzie się chce na świecie. Znajomi pracują jako inspektorzy w CHinach, projektanci w Norwegii, itd. Kasa dobra, tyle że trzeba trochę pocisnąć zadań z wytrzymałości i termy. Reszta idzie lekko. Atmosfera na luzie. Polecam.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWA JACHTÓW
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • Bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
 • Bezpieczeństwo systemów transportowych
OCEANOTECHNIKA
Specjalności:
 • Projektowanie i budowa okrętów
 • Budowa i eksploatacja siłowni okrętowych
 • Budowa obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych
TRANSPORT
Specjalności:
 • Zintegrowany transport wodny i lądowy
 • Transport chłodniczy i paliw
 • Transport portowy i przemysłowy
 • Inżynieria ruchu w transporcie
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA
 
Studia II stopnia:
TRANSPORT
Specjalności:
 • Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
 • Transport paliw
 • Transport żywności

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
OCEANOTECHNIKA
Specjalności:
 • Projektowanie i budowa obiektów oceanotechnicznych
 • Projektowanie i budowa systemów energetycznych
 • Chłodnictwo i klimatyzacja w oceanotechnice
 
Studia II stopnia:
OCEANOTECHNIKA
Specjalności:
 • Projektowanie i budowa obiektów oceanotechnicznych
 • Projektowanie i budowa systemów energetycznych
 • Chłodnictwo i klimatyzacja w oceanotechnice
TRANSPORT
Specjalności:
 • Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
 • Transport paliw
 • Transport żywności