• BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
   Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna” ma posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki i chemii, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom w zakresie przygotowywania i prowadzenia polityki bezpieczeństwa jądrowego oraz utrzymania ochrony radiologicznej wszędzie tam, gdzie prowadzony jest obrót i stosowane są preparaty promieniotwórcze lub promieniowanie jonizujące, a w szczególności w instytucjach kontrolnych, monitorujących środowisko naturalne, warunki pracy i prowadzących kontrolę jakości działań w przemyśle oraz zakładach opieki zdrowotnej, a także w zapleczu energetyki nuklearnej w perspektywie budowy elektrowni jądrowej.
   Absolwent (licencjat) po ukończeniu studiów I stopnia ma uzyskać pełną wiedzę w zakresie:
   • podstaw fizyki i chemii, poszerzoną w zakresie radiochemii i fizyki promieniowania jonizującego, z dużym naciskiem na to, aby wiedza i umiejętności licencjata łączyły się z biegłością w posługiwaniu się aparatem matematycznym;
   • wiedzy o wpływie preparatów promieniotwórczych oraz promieniowania jonizującego na organizmy żywe i środowisko naturalne;
   • wiedzy o przepisach prawa regulujących obrót i stosowanie preparatów promieniotwórczych oraz źródeł promieniowania jonizującego;
   • umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych przetwarzania danych, obliczeń numerycznych (rozumienia formuł i rozumienia błędów obliczeń, konstrukcji modeli matematycznych i stosowania właściwych metod statystycznych;
   • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych i medycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • BIOINFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Bioinformatyka
   Program studiów na kierunku interdyscyplinarnym Bioinformatyka na Uniwersytecie Gdańskim stanowi połączenie klasycznej bioinformatyki związanej z gromadzeniem i analizą danych pochodzących z genomiki i proteomiki z elementami modelowania molekularnego i komputerowych metod projektowania substancji czynnych biologicznie. Tak skonstruowany program studiów pozwala wykształcić absolwenta posiadającego solidną wiedzę podstawową opierającą się na znajomości podstaw biologii i informatyki, ale jednocześnie silnie ukierunkowanego na jej praktyczną aplikację. Umożliwia mu to zrozumienia mechanizmów procesów biologicznych istotnych z punktu widzenia biotechnologicznego lub medycznego. Odzwierciedleniem tej koncepcji kształcenia jest to, że program opracowano przy ścisłej współpracy czterech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, co samo w sobie jest wyrazem multidyscyplinarności tworzonego makrokierunku, jak i gwarancją szerokiego dostępu studentów do wysoko wyspecjalizowanej kadry nakowo-dydaktycznej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • FIZYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Fizyka
   Studia prowadzone także w języku angielskim. Programy studiów umożliwiają studentom podejmującym studia na Wydziale zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej podczas interesujących wykładów z pokazami fizycznymi. Student podczas studiów zdobywa również praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów badawczych podczas ćwiczeń, konwersatoriów oraz zajęć w specjalistycznych laboratoriach znajdujących się na Wydziale oraz u przyszłych pracodawców. Nowoczesne laboratorium oraz zaplecze dydaktyczne Wydziału jest sukcesywnie udoskonalane. Obecnie na Wydziale realizowany jest projekt „Fizyka dla przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym i środkom własnym Uniwersytetu Gdańskiego powstało nowoczesne laboratorium dydaktyczne dla wszystkich studentów kierunku z 40 nowoczesnymi stanowiskami doświadczalnymi, najnowszym oprogramowaniem i komputerami oraz aparaturą na najwyższym światowym poziomie. Ponadto, dzięki powyższym środkom powstaje pracownia fizyki nuklearnej i obrazowania medycznego.
   Absolwent studiów I stopnia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, która pozwala mu na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia. Dyplom magistra fizyki jest przepustką do znalezienia ciekawej pracy w Polsce i na świecie, gdyż obecnie wszędzie zaczyna brakować absolwentów kierunków ścisłych. Studenci kierunku FIZYKA po pierwszym 3-letnim etapie kształcenia i uzyskaniu tytułu licencjata mogą kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich. Pracę magisterską można wykonywać w zakresie: fizyki atomowej i molekularnej, fizyki laserów, fizyki ciała stałego, akustyki, astrofizyki, fizyki teoretycznej (np. informacji kwantowej, teorii chaosu, fizyki matematycznej). Absolwent kierunku Fizyka II stopnia otrzymuje wykształcenie zgodne z oczekiwaniami krajowego i europejskiego rynku pracy. Może uzyskać zatrudnienie w:
   • instytucjach badawczych i naukowych;
   • w laboratoriach dysponujących zaawansowaną aparaturą diagnostyczną i badawczą;
   • firmach informatycznych;
   • firmach działających na styku nauki i gospodarki;
   • bankach i firmach ubezpieczeniowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest konkurs ocen na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FIZYKA MEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Fizyka medyczna
   Studia prowadzone także w języku angielskim. Absolwent fizyki medycznej ma posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej. Absolwent (licencjat) po ukończeniu studiów I stopnia ma uzyskać pełną wiedzę w zakresie:
   • podstaw fizyki, poszerzoną w zakresie fizyki promieniowania jonizującego, z dużym naciskiem na to, aby wiedza i umiejętności licencjata łączyły się z biegłością w posługiwaniu się aparatem matematycznym;
   • wiedzy medycznej, o tym, jak jest człowiek zbudowany (anatomia prawidłowa), jak funkcjonuje (fizjologia) i jak choruje (patofizjologia i podstawy medycyny klinicznej), po to, aby w rozmowie był partnerem dla lekarza;
   • wiedzy o aparaturze medycznej używanej w diagnostyce lekarskiej w szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich jak i metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej oraz w radioterapii;
   • umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych przetwarzania danych, obliczeń numerycznych (rozumienia formuł i rozumienia błędów obliczeń zwłaszcza przy szacowaniu dawek), konstrukcji modeli matematycznych i stosowania właściwych metod statystycznych;
   • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych i medycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna jest konkurs ocen na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Informatyka
   Atutem kierunku Informatyka jest połączenie solidnych podstaw teoretycznych, nauki wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program studiów jest na bieżąco konsultowany z pracodawcami branży IT. Efektem tej ścisłej współpracy jest program specjalności „Tester programista”, możliwość realizacji przedmiotu Projekt Zespołowy pod opieką firm informatycznych oraz wybrane przedmioty prowadzone przy udziale specjalistów z przemysłu. Corocznie rośnie liczba otwartych wykładów i warsztatów specjalizacyjnych prowadzonych przez doświadczonych fachowców z przemysłu IT. Nasi studenci uczestniczą z dużymi sukcesami w konkursach takich jak Microsoft Imagine Cup czy PozRozbot, a swoje zainteresowania poszerzają w kołach naukowych technologii .NET oraz robotyki. 
   Wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku Informatyka gwarantują absolwentom elastyczność w wyborze specjalizacji zawodowej oraz umożliwiają łatwe dostosowywanie się do sytuacji, w której spotykają się z nową technologią czy wymagającym zadaniem. Dlatego też znalezienie pracy przez naszych absolwentów nie jest zadaniem trudnym. Znajdują oni zatrudnienie najczęściej jako programiści i deweloperzy. Pracują też jako administratorzy baz danych i sieci komputerowych. Firmy zatrudniające naszych absolwentów to zarówno międzynarodowe korporacje, ich trójmiejskie oddziały oraz firmy lokalne. Liczne otwarte wykłady i warsztaty prowadzone podczas studiów przez specjalistów z branży są okazją do bezpośrednich kontaktów oraz aplikowania na praktyki i staże.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy lub informatyka
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs ocen na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MATEMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Matematyka
   Studia prowadzone także w języku angielskim. Współpracujemy z firmą MISYS oraz z Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Studenci matematyki nauczycielskiej na studiach I stopnia uzyskują dodatkowe uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej. Działają Koło Naukowe Kolor i Koło Naukowe Matematyków, promujące nauki ścisłe wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Studenci biorą udział w konkursie na tworzenie materiałów do tablicy interaktywnej Mat2Tab, organizują Ligę Matematyczną dla szkół średnich, biorą udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki. Mają też możliwość wyjazdu na wymianę studencką za granicę w ramach projektu ERASMUS. Jako jedyna jednostka w województwie pomorskim oferujemy możliwość studiów doktoranckich z matematyki.
   Absolwent matematyki nauczycielskiej po studiach I stopnia jest przygotowany do nauczania matematyki i informatyki w szkole podstawowej, a po studiach II stopnia - do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół. Absolwent matematyki ekonomicznej jest przygotowany do pracy jako analityk rynków ekonomicznych. Absolwent matematyki finansowej może pracować w instytucjach finansowych, ubiegając się o zdobycie zawodów takich, jak makler, doradca inwestycyjny, aktuariusz. Absolwent matematyki stosowanej jest przygotowany do pracy jako informatyk, który ma jednocześnie solidne przygotowanie matematyczne. Absolwent matematyki teoretycznej ma możliwość robienia dalszej kariery naukowej na uczelni.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest konkurs ocen na dyplomie.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • :)
  ocena

  Polecam

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA
BIOINFORMATYKA
FIZYKA (prowadzone także w j. angielskim)
FIZYKA MEDYCZNA (prowadzone także w j. angielskim)
MATEMATYKA (prowadzone także w j. angielskim)
Specjalności:
 • Matematyka
 • Matematyka nauczycielska
 • Matematyka ekonomiczna
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Aplikacje internetowe i bazy danych
 • Tester programista
 • Informatyka ogólna
 
Studia II stopnia:
FIZYKA (prowadzone także w j. angielskim)
FIZYKA MEDYCZNA (prowadzone także w j. angielskim)
INFORMATYKA 
MATEMATYKA (prowadzone także w j. angielskim)
Specjalności:
 • Matematyka nauczycielska
 • Matematyka teoretyczna
 • Matematyka finansowa
 • Matematyka stosowana

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Technologie sieciowe i bazy danych
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA