• CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Chemia
   Absolwent może szukać zatrudnienia w:
   • nowoczesnych laboratoriach analitycznych,
   • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego,
   • laboratoriach kryminalistycznych,
   • przemysłach związków biologicznie aktywnych,
   • przemysłach materiałów biokompatybilnych,
   • placówkach naukowo-badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa dysponując umiejętnościami projektowania oraz szeroką i uniwersalną wiedzą o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności gospodarczej, w dużych przedsiębiorstwach i małych firmach. Mogą to być na przykład zakłady branży przetwórczej, chemicznej, spożywczej, lekkiej, farmaceutycznej, energetycznej, naftowej (rafinerie i zakłady uzdatniania gazu ziemnego), ochrony środowiska, produkcji materiałów o wyspecjalizowanym przeznaczeniu. Uniwersalne przygotowanie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na wielu stanowiskach, także menedżerskich, w zakładach produkcyjnych różnej skali, biurach projektów, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie oraz administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • NANOTECHNOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Nanotechnologia
   Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: nanotechnologii obejmującej elementy inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, informatyki - głównie komputerowego wspomagania prac inżynierskich;nanotechnologii w odniesieniu do wytwarzania i przetwórstwa nanomateriałów;obsługi systemów informatyc- znych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej i biomedycznej;metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości nanomateriałów. Posiadają znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem nanomateriałów. Absolwenci są przygotowani do: podejmowania aktywności badawczej w zakresie nanote- chnologii;kierowania zespołami w działalności badawczej;obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i właściwości nanomateriałów;samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębior- stwach oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Ochrona środowiska
   Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych. Umie ją wykorzystywać w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne i rolnicze istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne ? w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk pracy. Absolwent posiada poszerzoną wiedzę i podwyższone umiejętności inżynierskie z zakresu chemii, technologii chemicznej i inżynierii chemicznej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia i administracji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Technologia chemiczna
   Absolwenci kierunku technologia chemiczna są przygotowani do pracy w zakładach produkcyjnych, biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. Duże znaczenie mają nabyte w trakcie studiów umiejętności opracowywania produkcji nowych materiałów i wyrobów wraz z technologiami ich wytwarzania, a także wprowadzania nowych, niekonwencjonalnych surowców do procesów produkcji. Umiejętność dokonywania analiz procesów technologicznych pozwala także inżynierom chemikom technologom na przeprowadzanie optymalizacji ruchu linii produkcyjnych oraz tworzenie podstaw do intensyfikacji produkcji i modernizacji istniejących fabryk. Program studiów przygotowuje inżyniera chemika technologa do nowoczesnego traktowania zagadnień produkcji przemysłowej z uwzględnieniem racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania surowców i energii, minimalizowania powstawania odpadów głównie przez opracowywanie technologii bezodpadowych, ochrony środowiska naturalnego jak i ochrony przed korozją.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
   • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia bioorganiczna
 • Chemia ogólna i analityka chemiczna
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Specjalności:
 • Informatyka procesowa
 • Inżynieria bioprocesowa
 • Inżynieria procesowa
 • Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
 • Inżynieria procesów ekoenergetyki
 • Inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • Procesy i urządzenia w ochronie środowiska
 • Zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
 • Inżynieria procesów wytwarzania olefin 
NANOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Nanomateriały funkcjonalne
 • Polimerowebio- i nanomateriały
OCHRONA ŚRODOWISKA TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia bioorganiczna
 • Chemia ogólna i analityka chemiczna
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Specjalności:
 • Informatyka procesowa
 • Inżynieria bioprocesowa
 • Inżynieria procesowa
 • Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
 • Inżynieria procesów ekoenergetyki
 • Inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • Procesy i urządzenia w ochronie środowiska
 • Zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia chemiczna materiałów budowlanych
 • Biotechnologia przemysłowa
 • Technologia wody i inżynierii środowiska
 • Technologia nieorganiczna
 • Technologia nowych materiałów
 • Nanotechnologie i biznes
 • Technologia podstawowej syntezy organicznej
 • Technologia lekkiej syntezy organicznej
 • Technologia środków pomocniczych i kosmetyków
 • Technologia leków i pestycydów
 • Biopolimery i biomateriały
 • Technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
 • Inorganic chemical technology
 • Mikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
 • Przyjazne dla środowiska technologie polimerowe
 • Kontrola jakości produktów organicznych
 • Technologie jądrowe

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
NANOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Nanomateriały funkcjonalne
 • Polimerowebio- i nanomateriały
OCHRONA ŚRODOWISKA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA