• ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Architektura
   Absolwenci kierunku architektura są przygotowani do kompetentnego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych. Od kandydatów na ten kierunek, oprócz predyspozycji do nauk technicznych, wymaga się wyobraźni przestrzennej i zdolności plastycznych. Umiejętności i wiedza absolwentów: przygotowanie do pracy związanej z projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym, z renowacją i restauracją zabytków oraz ich adaptacją do nowych funkcji, wykształcenie interdyscyplinarne, projektowanie obiektów architektonicznych o różnych funkcjach (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, produkcji, rozrywki i wypoczynku), kwalifikacje do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego oraz układów urbanistycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, historia sztuki

   Zostanie przeprowadzony egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Budownictwo
   Absolwenci kierunku budownictwo, dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym, posiadają podstawy do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dróg i mostów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych i projektowych. Umiejętności i wiedza absolwentów:
   • przeprowadzanie remontów oraz modernizacji obiektów budowlanych i inżynierskich,
   • nadzorowanie procesów budowlanych oraz zarządzanie nimi z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii,
   • kwalifikacje do wytwarzania niektórych materiałów budowlanych,
   • organizacja procesów produkcyjnych, tj. racjonalnego umiejscowienia w czasie i przestrzeni czynności technicznych oraz środków wytwarzania,
   • organizacja optymalnego sterowania (zarządzania) procesem budowlanym z uwzględnieniem wymogów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria środowiska
   Absolwenci kierunku inżynieria środowiska dysponują wiedzą z zakresu zapewnienia warunków zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem możliwości usuwania i likwidacji zagrożeń środowiska wynikających z działalności człowieka. Po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych i projektowych. Umiejętności i wiedza absolwentów:
   • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji sanitarnych,
   • uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
   • systemy zaopatrzenia w ciepło i gaz, wentylacji i klimatyzacji,
   • utylizacja odpadów,
   • retencja, ochrona i monitoring wód,
   • ochrona powietrza i gleby,
   • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Ochrona środowiska
   Absolwenci kierunku ochrona środowiska posiadają ogólną wiedzę przyrodniczo-techniczną oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, problematyki prawnej i ekonomicznej dotyczącej ochrony środowiska, jak również kompleksową wiedzę o środowisku, wzbogaconą znajomością systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych, zarządzania systemami środowiskowymi. Umiejętności i wiedza absolwentów:
   • analizowanie procesów dokonujących się w przyrodzie oraz wpływu działalności człowieka na środowisko,
   • poznanie podstawowych zagadnień technologicznych, rolniczych lub leśnych, istotnych dla ochrony środowiska,
   • znajomość procesów technologicznych, szczególnie tych przyjaznych środowisku,
   • prowadzenie prac laboratoryjnych oraz organizowanie bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka lub fizyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Drogi i mosty
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Drogi i mosty
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Doktoranckie

BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA