• AGROCHEMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Agrochemia
  Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, łączy wiedzę chemiczną z rolniczymi aspektami działalności człowieka. Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu działalności rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień chemii rolniczej. Absolwent wykazuje się dobrą znajomością środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, pożądanego działania nawozów, regulatorów wzrostu, środków ochrony roślin oraz dodatków do pasz. Posiada przy tym wiedzę o możliwych skutkach ubocznych intensywnej chemizacji rolnictwa. Jest przygotowany do planowania i podejmowania właściwych działań na rzecz zrównoważonego rolnictwa, w tym umiejętnego postępowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami powstającymi w produkcji rolniczej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Agrochemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo higieny pracy trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. 
  Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zagrożeń występujących w procesach technologicznych i metod ich eliminowania lub ograniczania, oceny przebiegu procesów technologicznych w zakładzie pracy w kontekście zagadnień bhp oraz przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bhp i formułowania wniosków w zakresie poprawy warunków pracy.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Kosmetologia
  Studia na kierunku Kosmetologia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata kosmetologii.
  Kosmetologia to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających chemii kosmetycznej i dermatologii. Absolwent tego kierunku posiada niezbędne informacje z zakresu kosmetologii oraz rozszerzoną wiedzę o produktach kosmetycznych, a w szczególności o sposobie ich wytwarzania, formach preparatów,mechanizmach działania, zasadach tworzenia receptur oraz metodach oceny jakości preparatów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Technologia chemiczna
  Studia kierunku Technologia chemiczna prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 7 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 3 lub 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia I i II stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Kierunek ten umożliwia zapoznanie się z zasadami projektowania i prowadzenia technologicznych procesów chemicznych. Obejmuje technologie przeróbki surowców kopalnych oraz pozostałych surowców naturalnych, technologie syntezy związków nieorganicznych i organicznych, a w dalszym etapie wytwarzania m.in. produktów wykorzystywanych przez człowieka w życiu codziennym: tworzyw sztucznych, kosmetyków, detergentów, leków itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Wzornictwo
  Kierunek Wzornictwo jest kierunkiem o charakterze artystycznym, trwa 7 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (prowadzonych wspólnie z Wydziałem Sztuki), które trwają  4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 
  Program studiów złożony jest z przedmiotów projektowych, artystycznych, humanistycznych i technicznych. Studenci tego kierunku przy­go­to­wywani do kreatyw­nego działania zarówno w in­dywidu­al­nej działal­ności twórczej, jak i do działań w ze­społach, stanowiących gru­py pro­jek­to­we z różnych dzie­dzin nau­ki i tech­niki tworzące nowe ma­terial­ne pro­duk­ty w otaczającym nas świe­cie. Po­znają meto­dy pro­jek­to­wania odzieży i obuwia z uw­zględnie­niem nowoczesnych tech­nologii wy­twarzania.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, historia sztuki

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wzornictwo jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)