• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Biotechnologia
   Absolwent uzyskuje interdyscyplinarne przygotowanie pozwalające na pracę w dziedzinach wymagających łączenia wiadomości dotyczących procesów chemicznych i mechanizmów funkcjonowania żywych organizmów. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do stosowania podstawowych technik biotechnologicznych umożliwiających selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz do projektowania i wdrażania procesów biotransformacji i biosyntezy. Szczególny nacisk jest położony na zagadnienia związane z uzyskiwaniem i oczyszczaniem bioproduktów wykorzystywanych w procesach technologicznych, przemyśle farmakologicznym i produkcji żywności. Absolwent uzyska również wiedzę umożliwiającą szerokie stosowanie różnych technik analizy produktów biotechnologicznych a także nowoczesnych metod diagnostycznych. Pozwoli mu to na podjęcie pracy w szerokim zakresie specjalizacji we wszystkich gałęziach gospodarki, w których stosowane są nowoczesne metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów biotechnologicznych: w przemyśle farmaceutycznym, ochronie środowiska oraz w laboratoriach badawczych i kontrolnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Inżynieria chemiczna i procesowa to jeden z czterech kluczowych działów techniki, obok budowy maszyn, budownictwa i elektrotechniki, zajmujący się procesami dotyczącymi przemian substancji i energii w skali przemysłowej w celu otrzymania produktów o pożądanych właściwościach, tak aby zmaksymalizować zysk i spełnić wymogi ochrony środowiska.  Absolwenci kierunku nabywają poszukiwane na rynku pracy, interdyscyplinarne wykształcenie techniczne w zakresie szeroko pojętej inżynierii procesów, przydatne dla inżynierów, technologów i projektantów nie tylko w przemyśle chemicznym, ale również farmaceutycznym, spożywczym, biotechnologicznym, kosmetycznym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także w energetyce i ochronie środowiska oraz innych gałęziach przemysłu przetwórczego. Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera w dziedzinie nauk technicznych.  Najważniejsze umiejętności i wiedza zdobywane w trakcie studiów to:
   • umiejętność projektowania i nadzorowania procesów i aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, biotechnologicznym, inżynierii środowiska, energetyce i innych gałęziach przemysłu przetwórczego,
   • umiejętność korzystania z programów do komputerowego wspomagania projektowania typu CAD, a także oprogramowania do obliczeń inżynierskich i modelowania,
   • umiejętność opisu zjawisk stanowiących podstawę przebiegu procesów w skali przemysłowej, tj. zasad bilansowania masy, energii i pędu, opisu równowagi oraz kinetyki procesowej (reakcji chemicznych, przenoszenia masy, pędu i energii),
   • wiedza na temat bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska prowadzenia procesów,
   • znajomość podstaw inżynierii produktu, technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych i ochrony środowiska,
   • umiejętność projektowania i wytwarzania nowoczesnych produktów,
   • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Technologia chemiczna
   Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku technologia chemiczna uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Otrzymuje wykształcenie podstawowe z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą chemicznych procesów technologicznych. Posiada podstawy umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach związanych z produkcją nowoczesnych materiałów - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu także rozpoczęcie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
   Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do projektowania, prowadzenia i rozwijania chemicznych procesów technologicznych w przemyśle oraz do wykonywania w praktyce zawodowej podstawowych zadań obejmujących przede wszystkim: badania technologiczne, tworzenie koncepcji chemicznej procesu, koncepcji całej technologii, realizację procesu, modernizację procesów oraz technologii, rozwijanie technologii przy współpracy ze specjalistami innych dyscyplin, wdrażanie procesów i produktów do praktyki, bezpieczeństwo i ochronę środowiska, edukację. Posiada także podstawowa wiedzę z zakresu prowadzenia badań naukowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • Toom
  ocena

  Szowinizm, opryskliwosc wielu prowadzących zajecia, dramatyczne wyposażenie laboratoriów. Chromtagraf to tylko zobaczycie a nie zostaniecie nauczynie praktyki. Skończyłem tam studia ale stanowczo odradzam ten wydział.

 • Kay
  ocena

  W zasadzie nie ma na co narzekać, jestem zadowolona. O ile chcesz się wykazać i masz ku temu predyspozycje, masz na to możliwość.

 • lil
  ocena

  Za duży nacisk kładą na fizykę zamiast na chemię czystą.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
 • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa
 • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne
 • Technologia produktów leczniczych 
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Specjalności:
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biochemia stosowana
 • Inżynieria procesowa i bioprocesowa
 • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych
 
Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
 • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa
 • Inżynieria materiałów polimerowych
 • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne
 • Technologia produktów leczniczych
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Specjalności:
 • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia farmaceutyczna
 • Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii
 • Inżynieria procesowa i bioprocesowa
 • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne
 • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
 • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych
 • Inżynieria procesowa i bioprocesowa
 
Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne
 • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
 • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych
 • Inżynieria procesowa i bioprocesowa