al. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów

tel./fax (0 17) 854 36 55

e-mail: chemia@prz.rzeszow.pl

http://chemia.prz.edu.pl/

 

al. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów

tel./fax (0 17) 854 36 55

e-mail: chemia@prz.rzeszow.pl

http://chemia.prz.edu.pl/

 

 • BIOGOSPODARKA Stopień: I REKRUTACJA

  Nowy kierunek studiów, który zostanie uruchomiony w roku akademickim 2018/2019. Będzie łączył elementy nauk technicznych i ekonomicznych, a do jego realizacji zostanie uruchomiony potencjał naukowy aż trzech wydziałów Uczelni: Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Wydziału Chemicznego, oraz Wydziału Zarządzania. Program kształcenia wyjdzie naprzeciw współczesnym potrzebom gospodarki i produktami pochodzenia naturalnego. W programie kształcenia będą zawarte aktualna wiedza inżynierska oraz najnowsze rozwiązania technologiczne oraz osiągniecia naukowe związane z biogospodarką, uregulowania prawne oraz podstawy ekonomii i logistyki bioproduktów.

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Biotechnologia
  Absolwent uzyskuje interdyscyplinarne przygotowanie pozwalające na pracę w dziedzinach wymagających łączenia wiadomości dotyczących procesów chemicznych i mechanizmów funkcjonowania żywych organizmów. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do stosowania podstawowych technik biotechnologicznych umożliwiających selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz do projektowania i wdrażania procesów biotransformacji i biosyntezy. Szczególny nacisk jest położony na zagadnienia związane z uzyskiwaniem i oczyszczaniem bioproduktów wykorzystywanych w procesach technologicznych, przemyśle farmakologicznym i produkcji żywności. Absolwent uzyska również wiedzę umożliwiającą szerokie stosowanie różnych technik analizy produktów biotechnologicznych a także nowoczesnych metod diagnostycznych. Pozwoli mu to na podjęcie pracy w szerokim zakresie specjalizacji we wszystkich gałęziach gospodarki, w których stosowane są nowoczesne metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów biotechnologicznych: w przemyśle farmaceutycznym, ochronie środowiska oraz w laboratoriach badawczych i kontrolnych.

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • biochemia stosowana
  • oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

  ​Studia stacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • biotechnologia farmaceutyczna
  • diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii
  • oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych
  • inżynieria procesowa i bioprocesowa
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Inżynieria chemiczna i procesowa to jeden z czterech kluczowych działów techniki, obok budowy maszyn, budownictwa i elektrotechniki, zajmujący się procesami dotyczącymi przemian substancji i energii w skali przemysłowej w celu otrzymania produktów o pożądanych właściwościach, tak aby zmaksymalizować zysk i spełnić wymogi ochrony środowiska.  Absolwenci kierunku nabywają poszukiwane na rynku pracy, interdyscyplinarne wykształcenie techniczne w zakresie szeroko pojętej inżynierii procesów, przydatne dla inżynierów, technologów i projektantów nie tylko w przemyśle chemicznym, ale również farmaceutycznym, spożywczym, biotechnologicznym, kosmetycznym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także w energetyce i ochronie środowiska oraz innych gałęziach przemysłu przetwórczego. Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera w dziedzinie nauk technicznych.  Najważniejsze umiejętności i wiedza zdobywane w trakcie studiów to:
  • umiejętność projektowania i nadzorowania procesów i aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, biotechnologicznym, inżynierii środowiska, energetyce i innych gałęziach przemysłu przetwórczego,
  • umiejętność korzystania z programów do komputerowego wspomagania projektowania typu CAD, a także oprogramowania do obliczeń inżynierskich i modelowania,
  • umiejętność opisu zjawisk stanowiących podstawę przebiegu procesów w skali przemysłowej, tj. zasad bilansowania masy, energii i pędu, opisu równowagi oraz kinetyki procesowej (reakcji chemicznych, przenoszenia masy, pędu i energii),
  • wiedza na temat bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska prowadzenia procesów,
  • znajomość podstaw inżynierii produktu, technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych i ochrony środowiska,
  • umiejętność projektowania i wytwarzania nowoczesnych produktów,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Studia stacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • inżynieria produktu i procesów proekologicznych

  Studia stacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • inżynieria produktu i procesów proekologicznych

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Technologia chemiczna
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku technologia chemiczna uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Otrzymuje wykształcenie podstawowe z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą chemicznych procesów technologicznych. Posiada podstawy umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach związanych z produkcją nowoczesnych materiałów - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu także rozpoczęcie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
  Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do projektowania, prowadzenia i rozwijania chemicznych procesów technologicznych w przemyśle oraz do wykonywania w praktyce zawodowej podstawowych zadań obejmujących przede wszystkim: badania technologiczne, tworzenie koncepcji chemicznej procesu, koncepcji całej technologii, realizację procesu, modernizację procesów oraz technologii, rozwijanie technologii przy współpracy ze specjalistami innych dyscyplin, wdrażanie procesów i produktów do praktyki, bezpieczeństwo i ochronę środowiska, edukację. Posiada także podstawowa wiedzę z zakresu prowadzenia badań naukowych.
  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
  Specjalności:
  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa

  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne

  • Technologia produktów leczniczych

  Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa

  • Inżynieria materiałów polimerowych

  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne

  • Technologia produktów leczniczych

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Toom Ocena

Szowinizm, opryskliwosc wielu prowadzących zajecia, dramatyczne wyposażenie laboratoriów. Chromtagraf to tylko zobaczycie a nie zostaniecie nauczynie praktyki. Skończyłem tam studia ale stanowczo odradzam ten wydział.

Kay Ocena

W zasadzie nie ma na co narzekać, jestem zadowolona. O ile chcesz się wykazać i masz ku temu predyspozycje, masz na to możliwość.

lil Ocena

Za duży nacisk kładą na fizykę zamiast na chemię czystą.