• INŻYNIERIA MEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria medyczna
   Inżynieria medyczna jest kierunkiem studiów łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią  uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.
   Wiedza i umiejętności absolwentów:
   • bezpieczna i skuteczna obsługa wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej,
   • codzienny nadzór techniczny nad aparaturą medyczną,
   • wiedza i umiejętności z zakresu technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
   • wiedza i umiejętności z zakresu najnowocześniejszych trendów rozwojowych techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych,
   • umiejętność samokształcenia się, wzbogacania swojej wiedzy związane z nieustannym postępem naukowym i technicznym,
   • wiedza inżynierska z zakresu przedmiotów technicznych, w tym elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, materiałoznawstwa i miernictwa,
   • znajomość podstawowych pojęć i technik medycznych,
   • dobre przygotowanie z zakresu nauk ścisłych,
   • umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, gdyż to pozwala rozumieć ograniczenia stosowanych metod badawczych, pomiarowych, diagnostycznych, a także właściwie ocenić uzyskane wyniki.
   Wybrane możliwości zatrudnienia absolwentów:
   • przedsiębiorstwa produkcyjne aparatury medycznej,
   • firmy komputerowe zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę,
   • placówki służby zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucje umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach,
   • instytucje badawczo-rozwojowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    

  • MATEMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Matematyka
   Studenci kierunku Matematyka poznają podstawy współczesnej matematyki oraz jej metody i liczne zastosowania. Celem kształcenia na tym kierunku jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy z zakresu podstawowych gałęzi matematyki. Studenci zostają zapoznani z podstawowymi strukturami matematyki oraz metodami stosowanymi w analizie problemów matematycznych i dowodzeniu twierdzeń w matematyce. Absolwenci tej specjalności powinni posługiwać się biegle podstawowymi narzędziami informatycznymi, które są niezbędne do badania ilościowego charakteru zjawisk ekonomicznych.
   Studenci kierunku Matematyka poznają:
   • podstawy współczesnej matematyki,
   • liczne zastosowania matematyki,
   • wiedzę matematyczną umożliwiającą zrozumienie oraz opisanie wielu zjawisk z zakresu: ekonomii, finansów, bankowości oraz ubezpieczeń.
   Studenci kierunku Matematyka będą mogli pracować w:
   • towarzystwach ubezpieczeniowych,
   • sektorze bankowym,
   • instytucjach finansowych.
   Absolwenci 3-letnich studiów I stopnia kierunku Matematyka uzyskują tytuł licencjata. Absolwentom specjalności zastosowania matematyki w ekonomii zdobyta wiedza matematyczna pozwoli zrozumieć oraz opisać wiele zjawisk ekonomicznych z zakresu finansów, bankowości czy ubezpieczeń. Absolwenci tej specjalności zostaną także przygotowani do pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych, sektorze bankowym, instytucjach finansowych itp. Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent specjalności zastosowania matematyki w ekonomii będzie posiadał pogłębioną wiedzę z tych dyscyplin matematycznych, które związane są z zastosowaniami w ekonomii, a przede wszystkim zdobędzie umiejętność analizowania i modelowania zjawisk ekonomicznych za pomocą narzędzi matematycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Matematyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA MEDYCZNA
MATEMATYKA
 
Studia II stopnia:
MATEMATYKA