ul. Wincentego Pola 2

35-959 Rzeszów

tel: 17 854 01 68, 17 865 1918,

fax: 17 854 01 68

e-mail: dwmifs@prz.edu.pl

http://wmifs.prz.edu.pl/

ul. Wincentego Pola 2

35-959 Rzeszów

tel: 17 854 01 68, 17 865 1918,

fax: 17 854 01 68

e-mail: dwmifs@prz.edu.pl

http://wmifs.prz.edu.pl/

 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  
  
  Absolwenci kierunku inżynieria i analiza danych będą wyposażeni w wiedzę z zakresu metod i narzędzi analitycznych oraz technik informatycznych do praktycznego wykorzystania w gospodarce. Będą przygotowani do pracy inżyniera, analityka danych. Oprócz gruntownej wiedzy matematycznej (z zakresu m.in.: analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, równań różniczkowych, metod optymalizacji, szeregów czasowych, procesów stochastycznych) oraz specjalistycznej wiedzy dotyczącej procesów technologicznych wykorzystywanych w sektorach gospodarki energią, studenci nabędą umiejętności praktyczne dotyczące m.in.: stosowania metod i narzędzi informatycznych do przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej; pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych, w tym pracy z bazami i hurtowniami danych; metod wytwarzania, magazynowania i wykorzystywania zasobów energii; łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, co jest niezbędne do oceny funkcjonalności i efektywności metod informatycznych oraz rozwiązań technicznych, a także ich stosowania; prognozowania, wnioskowania i prezentacji wyników; umiejętności korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych właściwych dla środowiska inżynierskiego i biznesowego; identyfikacji oraz formułowania specyfikacji złożonych problemów z zakresu inżynierii i analizy danych wraz z ich aspektami pozatechnicznymi, w tym aspektami prawnymi oraz zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych; wzbogacania swojej wiedzy o aktualne trendy rozwojowe związane z postępem naukowym i technicznym w obrębie wykonywanych zadań; planowania i organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej. 

  *Rekrutacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku, nadanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Informatyka lub fizyka i astronomia/ fizyka

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria medyczna
  Inżynieria medyczna jest kierunkiem studiów łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią  uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.
  Wiedza i umiejętności absolwentów:
  • bezpieczna i skuteczna obsługa wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej,
  • codzienny nadzór techniczny nad aparaturą medyczną,
  • wiedza i umiejętności z zakresu technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
  • wiedza i umiejętności z zakresu najnowocześniejszych trendów rozwojowych techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych,
  • umiejętność samokształcenia się, wzbogacania swojej wiedzy związane z nieustannym postępem naukowym i technicznym,
  • wiedza inżynierska z zakresu przedmiotów technicznych, w tym elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, materiałoznawstwa i miernictwa,
  • znajomość podstawowych pojęć i technik medycznych,
  • dobre przygotowanie z zakresu nauk ścisłych,
  • umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, gdyż to pozwala rozumieć ograniczenia stosowanych metod badawczych, pomiarowych, diagnostycznych, a także właściwie ocenić uzyskane wyniki.
  Wybrane możliwości zatrudnienia absolwentów:
  • przedsiębiorstwa produkcyjne aparatury medycznej,
  • firmy komputerowe zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę,
  • placówki służby zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucje umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach,
  • instytucje badawczo-rozwojowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Matematyka
  Studenci kierunku Matematyka poznają podstawy współczesnej matematyki oraz jej metody i liczne zastosowania. Celem kształcenia na tym kierunku jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy z zakresu podstawowych gałęzi matematyki. Studenci zostają zapoznani z podstawowymi strukturami matematyki oraz metodami stosowanymi w analizie problemów matematycznych i dowodzeniu twierdzeń w matematyce. Absolwenci tej specjalności powinni posługiwać się biegle podstawowymi narzędziami informatycznymi, które są niezbędne do badania ilościowego charakteru zjawisk ekonomicznych.
  Studenci kierunku Matematyka poznają:
  • podstawy współczesnej matematyki,
  • liczne zastosowania matematyki,
  • wiedzę matematyczną umożliwiającą zrozumienie oraz opisanie wielu zjawisk z zakresu: ekonomii, finansów, bankowości oraz ubezpieczeń.
  Studenci kierunku Matematyka będą mogli pracować w:
  • towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • sektorze bankowym,
  • instytucjach finansowych.
  Absolwenci 3-letnich studiów I stopnia kierunku Matematyka uzyskują tytuł licencjata. Absolwentom specjalności zastosowania matematyki w ekonomii zdobyta wiedza matematyczna pozwoli zrozumieć oraz opisać wiele zjawisk ekonomicznych z zakresu finansów, bankowości czy ubezpieczeń. Absolwenci tej specjalności zostaną także przygotowani do pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych, sektorze bankowym, instytucjach finansowych itp. Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent specjalności zastosowania matematyki w ekonomii będzie posiadał pogłębioną wiedzę z tych dyscyplin matematycznych, które związane są z zastosowaniami w ekonomii, a przede wszystkim zdobędzie umiejętność analizowania i modelowania zjawisk ekonomicznych za pomocą narzędzi matematycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Chemia lub fizyka lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)